Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Ingibjörg Sól Ingólfsdóttir
39 17 37 56

isi@dst.dk

Hent som PDF

Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)

Undersøgelsen af virksomhedernes efter- og videreuddannelse (CVTS = Continual Vocational Training Survey) beskriver den enkelte virksomhed og dens brug af efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Den bagvedliggende Kommissionsforordning 1552/2005 specificerer samtlige variable anvendt i undersøgelserne. Det drejer sig primært om anvendte typer af efter- og videreuddannelse, om anvendt tid og omkostninger ved aktiviteterne samt planlægningsmæssige aspekter. I forhold til CVTS2006 er der i CVTS2011 en række variable, som er udgået. I CVTS2016 er et mindre antal variable udgået, og enkelte spørgsmål revideret ift. CVTS2011. I CVTS2020 blev der tilføjet særlige spørgsmål ifm. COVID-19.

Indholdsbeskrivelse

Undersøgelsen af virksomhedernes efter- og videreuddannelse (CVTS) beskriver den enkelte virksomhed og dens brug af efter- og videreuddannelse af medarbejderne. Kommissionsforordningen (No 1552/2005) indeholder en liste over samtlige variable inden for følgende kategorier:

 • Virksomhedsoplysninger
 • Typer af efter- og videreuddannelse
 • Antal og karakteristika ved medarbejdere på efter- og videreuddannelse
 • Timer anvendt på efter- og videreuddannelse
 • Virksomhedernes udgifter til efter- og videreuddannelse
 • Intern planlægning af efter- og videreuddannelse i virksomheden
 • Grunde til at ikke at have haft medarbejdere på efter- og videreuddannelse
 • Virksomhedernes medvirken i lære- og praktikpladser under erhvervsuddannelse

I forhold til CVTS2006 er der i CVTS2011 en række variable, som er udgået. I CVTS2016 er et mindre antal variable udgået, og enkelte spørgsmål revideret ift. CVTS 2011. I CVTS2020 blev der tilføjet særlige spørgsmål ifm. COVID-19.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken indeholder udvalgte brancher indenfor 20 specificerede NACE-kategorier (C-L) såvel som tre størrelsesgrupperinger, hhv. 10-49, 50-249 og 250 el. flere ansatte.

Sektordækning

Statistikken omfatter en række udvalgte brancher, 20 NACE-kategorier (C-L) samt tre størrelseskategorier efter antal ansatte på virksomheden (10-49, 50-249 og 250 el. derover).

 • I=NACE 20 Sektion
 • II= Sektionsbeskrivelse
 • III= Beskrivelse NACE rev. 2

I II III

 1. B B05-B09 = Råstofudvinding
 2. C C10-C12 = Fremstilling af fødevarer, drikkevarer og tobaksprodukter
 3. C C13-C15 = Fremstilling af tekstiler, beklædningsartikler, læder og lædervarer
 4. C C17-C18 = Fremstilling af papir og papirvarer,
 5. C C19-C23 = Fremst. af koks og raffinerede mineralolieprodukter, kemiske produkter, farmaceutiske råvarer og –produkter, gummi- og plastprodukter samt anden ikke metal/mineralske prod.
 6. C C24-C25 = Fremstilling af metaller, jern og metalvareindustri
 7. C C26-C28 + C33 = Fremst. af computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr, maskiner og udstyr, rep. og instal. af maskiner og udstyr
 8. C C29-C30 = Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne og andre transportmidler
 9. C C16 + C31-C32 = Fremst. af varer af træ, møbler og anden fremstillingsvirksomhed
 10. D D-E = El-, gas- og fjernvarmeforsyning, vandkloak, affaldshåndtering mv.
 11. F F = Bygge- og anlægsvirksomhed
 12. G G45 = Handel med biler og motorcykler, reparationer
 13. G G46 = Engroshandel (undtaget motorkøretøjer og motorcykler)
 14. G G47 = Detailhandel (undtaget motorkøretøjer og motorcykler)
 15. I I = Overnatningsfaciliteter og restauration
 16. H H = Transport og godshåndtering, lager
 17. J J = Information og kommunikation
 18. K K64-65 = Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring, pensionsvirksomhed
 19. K K66 = Hjælpetjenester indenfor finans og forsikring
 20. L L+M+N+R+S = Fast ejendom, liberale-, videnskabelige- og tekniske tjenesteydelser, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester, kultur og forlystelser, sport og andre serviceydelser

Begreber og definitioner

Begreber: Interne kurser i virksomheden, eksterne kurser udenfor virksomheden, sidemandsoplæring, seminarer, workshops o.l., lærings- og kvalitetscirkler, selvstudium/e-learning

Der registreres antal deltagere og omkostningerne forbundet ved aktiviteterne.

Herudover:

 • Vurdering af færdigheder og kompetencer efter vigtighed
 • Vurdering af færdigheder og kompetencer som søges styrket
 • Lærlinge
 • Årsager til evt. ikke at have efteruddannelsesaktiviteter

Enheder

Private virksomheder.

Population

Private virksomheder, opdelt på tre størrelsesgrupperinger og 20 erhvervsgrupperinger efter NACE-nomenklaturen.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2006, 2011, 2016 og 2020.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Virksomheder.

Referencetid

CVTS2020: 2020 CVTS2016: 2015 CVTS2011: 2010 CVTS2006: 2005

Hyppighed

Undersøgelsen gennemføres ca. hver femte år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder. Kommissionens Forordning (EF) 198/2006 af 3. februar 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 om statistikker vedr. efter- og videreuddannelse i virksomheder.

Siden 2005 har CVTS været understøttet af en forordning fra Europa-Parlamentet og Rådet vedr. statistik vedrørende efteruddannelse i virksomhederne. Undersøgelsens detaljer blev fastlagt i Kommissionens forordning No 198/2006 af 3. februar 2006 med efterfølgende opdatering for CVTS4 i kommissionens forordning Nr. 882/2010 og opdatering for CVTS5 i kommisionens forordning NR. 1153/2014.

Indberetningsbyrde

Ikke målt hverken for CVTS2006, CVTS2011, CVTS2016 eller CVTS2020, idet deltagelse i undersøgelsen har været frivillig for virksomhederne. Der er imidlertid ingen tvivl om at indberetningsbyrden var betydelig hvis virksomhederne valgte at besvare spørgeskemaet.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.