Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric Ingemann
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Danmarks Statistik har ikke viden om den konkrete præcision i statistikkerne. Oplysninger herom findes hos Vejdirektoratet.

Samlet præcision

Oplysninger om den konkrete databehandling kan findes hos Vejdirektoratet. For de konkrete områder af statistikken, kan der findes yderligere oplysninger på Vejdirektoratets specifikke sider for hhv. Vejtrafik, Vejinfrastruktur og Trafiktællinger.

Stikprøveusikkerhed

Oplysninger om den konkrete databehandling kan findes hos Vejdirektoratet. For de konkrete områder af statistikken, kan der findes yderligere oplysninger på Vejdirektoratets specifikke sider for hhv. Vejtrafik, Vejinfrastruktur og Trafiktællinger.

Anden usikkerhed

Oplysninger om den konkrete databehandling kan findes hos Vejdirektoratet. For de konkrete områder af statistikken, kan der findes yderligere oplysninger på Vejdirektoratets specifikke sider for hhv. Vejtrafik, Vejinfrastruktur og Trafiktællinger.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken består af tre dele: Vejtrafik, Vejinfrastruktur og Investeringer i veje.

Vejtrafik opgøres på baggrund af odometeraflæsninger ved syn og trafiktællinger. Der er usikkerhed på begge kilder og derfor må forventes en samlet usikkerhed på vejtrafikopgørelsen.

Vejinfrastruktur opgøres fra administrative kilder. Der er lille usikkerhed på oplysningerne, som primært relaterer sig til afrundinger af længden af vejstrækninger.

Investeringer i veje baserer sig på offentlig budgetter og udgifter. Der er lille usikkerhed på data.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der publiceres ikke foreløbige opgørelser.