Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Karina Moric Ingemann
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken er en årlig opgørelse af antal motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning, mio. køretøjskilometre efter transportmiddel, vejnet i kilometer efter landsdel og vejtype, samt investeringer i vejnettet i mio. kr. efter investeringstype.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder opgørelser over selve vejnettet og trafikken herpå. For vejnettet opgøres kilometer vejnet i hele Danmark fordelt på vejtype og geografisk efter landsdele. Derudover opgøres investeringer i vejnettet i mio. kr. fordelt på investeringstype. Investeringer opgøres i årets priser, 1995-priser og 2000-priser. For trafikken opgøres antal motorkøretøjer efter vejstrækning og mio. køretøjskilometer på danske veje efter transportmiddel.

Grupperinger og klassifikationer

Vejnettet i kilometer fordeles geografisk efter landsdele og vejtype i henholdsvis statslige og kommunale og andre:

 • Motorveje
 • Motortrafikveje
 • Øvrige veje

Investeringstype i vejnettet fordeles efter:

 • Anlægsudgifter
 • Drift og vedligeholdelse
 • Storebæltsforbindelsen
 • Øresundsforbindelsen

Trafikarbejdet med danske køretøjer fordeles efter transportmiddel.

Sektordækning

Transport.

Begreber og definitioner

Motorvej: Vej, som er særligt anlagt og bygget til færdsel med motorkøretøjer og som; har adskilte vejbaner for trafik i to retninger enten ved en midterrabat, der ikke er bestemt til færdsel, eller undtagelsesvis ved andre midler; ikke har tilkørsel til tilgrænsende ejendomme; ikke krydses i samme niveau af anden vej, jernbane, sporvognslinje eller fodgængerpassage; er særligt afmærket som motorvej og forbeholdt bestemte kategorier af motorkøretøjer.

Motortrafikvej: Vej, som er særligt anlagt og bygget til færdsel med motorkøretøjer og som; i de to færdselsretninger har kørebaner der ikke er adskilt fra hinanden; ikke har tilkørsel til tilgrænsende ejendomme; kan have krydsende trafik; er særligt afmærket som motortrafikvej og forbeholdt bestemte kategorier af motorkøretøjer.

Øvrig vej: Vej, der ikke er motorvej eller motortrafikvej. Øvrige veje inkluderer ikke stier og grusveje samt veje på privat grund. Veje under kommunalt tilsyn indgår.

Statsvej: Vej under statslig bestyrelse der anlægges, drives og vedligeholdes af staten, typisk motorveje og større motortrafikveje.

Kommunevej: Vej under kommunal bestyrelse, der vedligeholdes af kommunen, typisk lokale motortrafikveje, landeveje og mindre veje i og uden for byerne.

E-vej: Vej der indgår i det europæiske vejnetværk. I Danmark er det hovedsageligt motorvejene, der er transitkorridorer mellem Tyskland, Sverige og Norge. E-vej er forkortelse for Europavej.

Anlægsudgifter: Udgifter afholdt til bygning af nye anlæg.

Drift og vedligeholdelse: Udgifter afholdt til vedligeholdelse og drift af eksisterende anlæg.

Storebæltsforbindelsen: Den faste forbindelse mellem Fyn og Sjælland. Bestyres af Sund og Bælt Holding A/S.

Øresundsforbindelsen: Den faste forbindelse mellem Sjælland og Sverige. Bestyres af Sund og Bælt Holding A/S (landanlægget) og Øresundsbro Konsortiet.

Enheder

Veje

Population

Vejnettet i Danmark eksklusiv stier og grusveje.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

 • Vejnettet dækker perioden fra 1990 og frem for vejtype i hele landet men med geografisk databrud fra 2007 og frem
 • Investeringer dækker tidsperioden fra 1990 og frem
 • Motorkøretøjer pr døgn dækker tidsperioden fra 1988 og frem
 • Trafikarbejdet med danske køretøjer dækker tidsperioden fra 2000 og frem

Basisperiode

Investeringer i vejnettet opgøres i årets priser, 2000-priser og 1995-priser.

Måleenhed

 • Vejnettet måles i kilometer (km)
 • Investeringer opgøres i mio. kr.
 • Motorkøretøjer opgøres i antal pr døgn
 • Trafikarbejdet opgøres i mio. køretøjskm.

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, §6, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte respondentbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik, da data indberettes af anden offentlig myndighed.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden om Infrastruktur eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.