Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik.
Karina Moric Ingeman
39 17 30 32

kam@dst.dk

Hent som PDF

Vejnet og trafik

Statistikken er en årlig opgørelse af antal motorkøretøjer pr. døgn efter vejstrækning, mio. køretøjskilometre efter transportmiddel, vejnet i kilometer efter landsdel og vejtype, samt investeringer i vejnettet i mio. kr. efter investeringstype.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder opgørelser over selve vejnettet og trafikken herpå. For vejnettet opgøres kilometer vejnet i hele Danmark fordelt på vejtype og geografisk efter landsdele. Derudover opgøres investeringer i vejnettet i mio. kr. fordelt på investeringstype. Investeringer opgøres i årets priser, 1995-priser og 2000-priser. For trafikken opgøres antal motorkøretøjer efter vejstrækning og mio. køretøjskilometer på danske veje efter transportmiddel.

Grupperinger og klassifikationer

Vejnettet i kilometer fordeles geografisk efter landsdele og vejtype i henholdsvis statslige og kommunale og andre:

 • Motorveje
 • Motortrafikveje
 • Øvrige veje

Investeringstype i vejnettet fordeles efter:

 • Anlægsudgifter
 • Drift og vedligeholdelse
 • Storebæltsforbindelsen
 • Øresundsforbindelsen

Trafikarbejdet med danske køretøjer fordeles efter transportmiddel.

Sektordækning

Transport.

Begreber og definitioner

Andre end stats- og kommuneveje: Veje, der ikke er statsveje eller kommuneveje. Det drejer sig hovedsagligt om Sund og Bælts og Øresundskonsortiets vejstrækninger i Danmark.

Anlægsudgifter: Udgifter afholdt til bygning af nye anlæg.

Drift og vedligeholdelse: Udgifter afholdt til vedligeholdelse og drift af eksisterende anlæg.

E-veje: E-veje er veje, der indgår i det europæiske vejnetværk. I Danmark er det hovedsageligt motorvejene, der er transitkorridorer mellem Tyskland, Sverige og Norge.

Investeringstype: Investeringstype er enten anlægsinvestering eller vedligeholdelsesomkostninger.

Kommuneveje: Kommuneveje er veje, der vedligeholdes af kommunerne. Det kan dreje sig om lokale motortrafikveje, landeveje og mindre veje.

Køretøjstype: Køretøjstype eller transportmiddel, fx cykel, bil mm.

Landsdel: Danmark opdeles i 11 landsdele, som er aggregeringer baseret på kommuner. Landsdelene er NUTS3-niveauet i EU-klassifikationen NUTS.

Motortrafikveje: En motortrafikvej er en vej, der udelukkende er bestemt for specifikke motorkøretøjer, har normalt ikke adskilte vejbaner for trafik i to retninger, har kun adgang fra tilkørsler eller kontrollerede kryds og hvor standsning er forbudt.

Motorveje: En motorvej er en vej, der udelukkende er bestemt for specifikke motorkøretøjer, har adskilte vejbaner for trafik i to retninger, har ingen overgange i samme niveau og ingen direkte adgang fra tilstødende ejendomme.

Statsveje: Statsveje er veje, der vedligeholdes af staten. Det er typisk hovedfærdselsårene på tværs af landet, dvs. motorveje og større motortrafikveje.

Trafikarbejde: Trafikarbejde er de samlede kørte kilometer.

Vejtype: Vejtype er en kombination af ejeren (fx stat eller kommune) og om, det er motorvej, motortrafikvej m.m.

Øvrige vejtyper: Veje, der ikke er motorveje eller motortrafikveje. Det inkluderer ikke stier og grusveje samt veje på privat grund. Veje under kommunalt tilsyn indgår.

Enheder

 • Vejnet
 • Investeringer
 • Motorkøretøjer
 • Trafikarbejdet

Population

Vejnettet i Danmark eksklusiv stier og grusveje.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

 • Vejnettet dækker perioden fra 1990 og frem for vejtype i hele landet men med geografisk databrud fra 2007 og frem
 • Investeringer dækker tidsperioden fra 1990 og frem
 • Motorkøretøjer pr døgn dækker tidsperioden fra 1988 og frem
 • Trafikarbejdet med danske køretøjer dækker tidsperioden fra 2000 og frem

Basisperiode

Investeringer i vejnettet opgøres i årets priser, 2000-priser og 1995-priser.

Måleenhed

 • Vejnettet måles i kilometer (km)
 • Investeringer opgøres i mio. kr.
 • Motorkøretøjer opgøres i antal pr døgn
 • Trafikarbejdet opgøres i mio. køretøjskm.

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik, §6, jf. Lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte respondentbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik, da data indberettes af anden offentlig myndighed.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden for Trafik eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.