Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Takster for børnepasning

Præcisionen vurderes til at være god. Taksterne er fastlagt af kommunerne i forbindelse med budgetlægning i efteråret forud for tællingsåret. Tallene bliver indsamlet og kontrolleret af Indenrigs- og Boligministeriet og efterkontrolleret af Danmarks Statistik.

Kommunerne kan dog vælge at ændre deres takster i løbet af året, hvilket statistikken ikke justeres for.

Samlet præcision

Taksterne bliver indsamlet af Indenrigs- og Boligministeriet og derefter valideret af Børne- og Undervisningsministeriet. Kommunernes indberetning kan være en fejlkilde, såfremt fejlen ikke bliver fanget af ministeriets kontrolproces. Præcisionsgraden må forventes at være høj.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der kan være en fejl i indberetningerne fra kommunerne, som Børne- og Undervisningsministeriets fejlkontrol ikke fanger. Yderligere kan kommunalbestyrelsen beslutte at ændre taksten i løbet af året, hvilket ikke vil afspejles i statistikken for det enkelte år.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af statistikken afhænger af, hvor korrekte kommunernes indberetninger til statistikken er foretaget. Derudover afhænger kvaliteten også af den fejlsøgning af data, som er foretaget af Børne- og Undervisningsministeriet. Overordnet vurderes kvaliteten af tallene i statistikken til at være tilfredsstillende, da der kun forventes mindre eller ingen fejl i overordnede problemstillinger. Samtidig vurderes sådanne eventuelle fejl, at være tilfældige og ikke systematisk at påvirke statistikkens kvalitet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der foretages ingen regelmæssig revisioner af de opgjorte tal. Dog kan tallene for enkelte kommuner rettes, såfremt kommunerne er blevet opmærksomme på dette og har henvendt sig til ministeriet. Såfremt en kommune ændrer deres takster i løbet af året, bliver dette ikke nødvendigvis afspejlet af statistikken.