Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Takster for børnepasning

Årstakster er årlig opgørelse af taksterne for børnepasning opgjort i offentlige og selvejende institutioner i kroner. Takster for private institutioner er ikke medtaget, da disse selvstændigt sætter deres takster.

Taksterne offentliggøres i Statistikbanken under emnet Borgere og dernæst Husstande og familier.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken er begrænset til de kommunale og selvejende institutioner. Årstakster er en årlig opgørelse af de forældrebetalte takster for børnepasning opgjort i kroner. Årstakster opdeles pr. kommune for dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidshjem, fritidsklubber, ungdomsklubber og skolefritidsordninger.

Beløbet er fastsat pr 1. januar af kommunalbestyrelsen. Beløbet kan ændres i løbet af året og kan afvige fra forældrebetalingen pga. søskenderabat mv. Kommunerne kan bestemme om børnepasningen er inklusiv frokostordning eller ej. Dækker beløbet ikke frokost fastsætter kommunen et særligt beløb for frokost. Er beløbet 0, betyder det at frokost er med i den almindelige takst.

Statistikken indeholder institutioner efter dagtilbudslovens afsnit 2 og skolefritidsordninger (SFO), som er oprettet efter folkeskoleloven. Det implicerer at skolefritidsordninger efter friskoleloven, og klubber efter ungdomsskoleloven og folkeoplysningsloven ikke er med i opgørelsen. Det skyldes, at disse institutioner sætter taksterne individuelt og derfor ikke opgøres på kommunalt niveau. Takster for de private institutioner er ligeledes ikke medtaget, fordi institutionerne selvstændigt sætter deres takster for hver enkel institution, hvorfor takster på kommunalt niveau heller ikke for private institutioner giver mening.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken opgøres for alle landets kommuner. Årstakster opgøres på forskellig foranstaltningsart, herunder:

· Kommunal dagpleje (0-2 år) inklusiv frokost

· Vuggestuer (0-2 år)

· Kommunal dagpleje (3-5 år) inklusiv frokost

· Børnehave (3-5 år)

· Fritidshjem (6-9 år)

· Fritidsklubber (10-13 år)

· Ungdomsklubber (14-18 år)

· Skolefritidsordninger (6-9 år)

· Skolefritidsordninger (10-13 år)

· Takst for frokost 0-2 år (2012-)

· Takst for frokost 3-5 år (2012-)

Fra 2013 skelnes der ikke længere mellem vuggestue/børnehave og integreret institutioner 0-2 år/3-5 år. Taksterne er herefter opført under vuggestue/børnehave.

Sektordækning

Børnepasningssektoren

Begreber og definitioner

Årstakst: Et årligt beløb på forældrebetaling til pasning minus betalingsfri måneder. Beløbet er fastsat pr 1. januar af kommunalbestyrelsen. Beløbet kan ændres i løbet af året og kan afvige fra forældrebetalingen pga. søskenderabat mv. Dækker beløbet ikke frokost fastsætter kommunen et særligt beløb for frokost. Er beløbet 0, er frokost med i den almindelige takst.

Enheder

Den statistiske enhed er dagsinstitutioner og pasningstilbud.

Population

Alle offentlige daginstitutioner og pasningstilbud for børn og unge i alderen 0 – 18 år.

Geografisk dækning

Danmark, undtaget Færøerne og Grønland.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er kroner.

Referencetid

Referenceperioden er fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. Oplysningerne om takster dækker de takster, som kommunen har fastlagt i forbindelse med budgetlægningen i efteråret forud for tællingsåret. Det vil sige, at taksterne er gældende for hele tællingsåret (referenceåret).

Hyppighed

Statistikken udgives årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik § 6

Indberetningsbyrde

Data er allerede indsamlet til administrativt brug, og statistikken bidrager derfor ikke til yderligere indberetningsbyrde.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.