Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Social og Sundhed. Personstatistik.
Ane Theodora Sørensen
39 17 33 45

atd@dst.dk

Hent som PDF

Støtte til handicapbil

Statistikken er en årlig opgørelse af antal sager, antal afslag, gennemsnitlig behandlingstid i uger, samt samlet bevilget beløb, i sager om støtte til handicapbiler efter servicelovens § 114. Statistikken fordeles på kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken omhandler alene afgørelser om sager i forhold til bevillinger og afslag af støtte til køb af handicapbiler. Afgørelser om fx særlig indretning vises ikke i denne statistik.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken viser afgørelser i sager truffet i kommunerne. Statistikken er fordelt på kommuner.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Sagsbehandlingstid: Tiden fra modtagelse af ansøgningen til afgørelsesdatoen (det er afgørelsesdato indeholdende støttebeløbets størrelse, der skal angives). Bemærk at der i forbindelse med en klage, nogle steder kan Ankestyrelsens sagsbehandlingstid indgå i kommunernes sagsbehandlingstid.

Enheder

Statistikken opgøres på individniveau.

Population

Ansøgere til handicapbiler efter servicelovens § 114.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken er offentliggjort for tidsperioden fra 2011 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Sager om støtte eller afslag opgøres i antal. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid opgøres i uger og bevilget beløb opgøres i kr.

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indhentes med hjemmel i lov om Danmarks Statistik § 6 (de offentlige centre).

Indberetningsbyrde

Kommunerne skal indberette afgørelserne én gang om året. Indberetningsfristen er senest med udgangen af januar måned efter statistikåret.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.