Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Kim Normark Andersen
39 17 33 83

kno@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for fiskeri

Fiskeriregnskaberne indsamles årligt fra fiskernes revisorer, som udfylder en harmoniseret regnskabsskabelon. De indberettede regnskaber gennemgås og testes. Eventuelle fejl og mangler rettes i samarbejde med den indberettende revisor. Når samtlige indberettede regnskaber er godkendt til statistikbrug, anvendes de godkendte regnskaber (stikprøven) sammen med registerdata for hele populationen til simulering af individuelle regnskaber for de enheder i populationen, som ikke er i stikprøven.

Det komplette datasæt med regnskaber for alle enheder flettes efterfølgende med registerdata til beregning af grupperingsvariable for statistikken.

Kilder

Regnskabsoplysninger indhentes på harmoniseret form fra fiskernes revisorer ved brug af en standardiseret elektronisk regnskabsformular.

Udtræk fra Fiskeristyrelsens registrer udgør grundlaget for afgrænsning af enheder, opstilling og gruppering af populationen, samt stratificering og udvælgelse af stikprøve. Danmarks Statistik modtager oplysninger om produktion, produktionsanlæg og ejerforhold for hver version af et registreret fartøj, når årets landinger er fuldt optalt. Disse data anvendes til afgrænsningen af de økonomiske enheder samt opdeling på arbejdssteder/fartøjsenheder.

Som en yderligere kilder indgår logbogs oplysninger, bearbejdet og kvalitetssikret af DTU/Aqua. Logbogsdata anvendes ved opgørelse af indsatsen af fartøj og mandskab (arbejdskraft).

Fra 2012 er tilligemed anvendt registrerede oplysninger om fiskerirettigheder (FKA fartøjs kvote andele og IOK individuelt omsættelige kvoter) fra Fiskeristyrelsen. De registrerede andele og transaktioner mellem de enkelte fartøjer for hver pr. kvotebestand anvendes sammen med modelberegnede skyggepriser til bestemmelse af kapitalværdien af fiskerirettighederne i regnskabet.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Fiskeriregnskaberne indberettes i en harmoniseret regnskabsskabelon, der udfyldes af fiskerens revisor. Indsamlingen er baseret frivillighed, således at fiskeren på forhånd har givet tilladelse til, at revisoren må indberette regnskabsoplysningerne. Danmarks Statistik opdaterer løbende listen over fiskere, der har givet tilladelse til at deres regnskab må anvendes til statistikken. Hvert år rettes henvendelse til de 100 største fiskerivirksomheder gennem deres revisorer og via Danmarks Fiskeriforening for at få deres accept af, at revisorerne kan indberette regnskabet til statistikken, hvis de ikke allerede er med på listen.

Regnskabsskema og vejledning findes under "Indberetning": her

Datavalidering

Fiskeriregnskaberne indberettes i en harmoniseret regnskabsskabelon, der er opbygget i et regneark med indbyrdes afstemning mellem relevante variable. Regnearket indeholder dynamiske test der kontrollerer indtastningen samt test rutiner til kontrol af validiteten af indbyrdes regnskabstekniske relationer. Data valideres, afstemmes og testes af revisoren i regnskabsskabelonen inden indberetning.

Efter indberetning testes for konsistens med strukturen i det harmoniserede regnskabsskema. Fejlplacerede data rettes. Om nødvendigt kontaktes revisoren for afklaring af fejl eller manglende data. Desuden sammenkøres regnskabet med de registrerede oplysninger om produktion per fiskeart samt fartøjskarakteristika. Eventuelle uoverensstemmelser afklares i samråd med den indberettende revisor, eller såfremt der er tale om misforhold i populationsdata, ved korrektion af enhedsafgrænsningen.

Regnskabsskemaet findes under "Indberetning": her

Databehandling

Færdigbehandlede afstemte regnskaber importeres til en SAS fil og flettes med register data. Til simulering af de manglende regnskaber anvendes et SAS program Proc MassImputation fra programpakken BANFF. Programmet finder den nærmeste donor ud fra et normeret afstandsmål for de valgte kriterievariable. Dette gøres tre gange med forskellig sammensætning af kriterievariable (fx udskiftning af fiskeartsgrupper), hvorved fremkommer tre donorer, som anvendes til beregning af et gennemsnitsregnskab. Alle variable i dette gennemsnitsregnskab ganges med en faktor så omsætningen i det resulterende regnskab svarer til den registrerede omsætning for den ønskede enhed.

Korrektion

I de færdigbehandlede afstemte regnskaber erstattes de indberettede værdier af fiskerirettighederne (FKA og IOK) med beregnede værdier baseret på de registrerede kvoteandele og modelberegnede skyggepriser. Forskellen til de indberettede værdier modposteres i balancen, dels som værdiregulering af egenkapitalen, dels som hensættelse til udskudt skat. Ved selskabseje fordeles 75/25 mellem egenkapital og udskudt skat, mens der ved personlig eje fordeles 50/50.