Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Kim Normark Andersen
39 17 33 83

kno@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for fiskeri

Statistikken er baseret på en stikprøve, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed. Præcisionen er afhængig af stikprøvens dækning, derfor er udvælgelsesandelen størst for store virksomheder. Det tilstræbes, at de 100 største virksomheder altid indgår i stikprøven, og at 80 pct. af den samlede omsætning dækkes af virksomhederne i stikprøven.

Usikkerheden er størst for investeringer, eftersom fx udskiftning af et fartøj kan betyde, at fiskerivirksomheden ophører, og det nye fartøj indgår i et andet, måske nyoprettet fiskeriselskab.

Samlet præcision

Generelt vurderes kvaliteten af statistikken til at være høj. Der indhentes regnskaber for godt halvdelen af enhederne i populationen, men som følge af den selektive udvælgelse dækker de indberettede regnskaber over 80 pct. af den samlede omsætning i erhvervet (i 2018 næsten 87 pct.). For de resterende 13-20 pct. kendes data for produktion og omsætning fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens registre. Det er således kun nødvendigt at estimere omkostningsvariable for mindre end 20 pct. af den samlede produktion.

Størst usikkerhed findes ved investeringerne, eftersom fx udskiftning af et fartøj kan betyde, at fiskerivirksomheden ophører, og det nye fartøj indgår i et andet, måske nyoprettet fiskeriselskab.

Stikprøveusikkerhed

For hovedvariablene produktion og bruttoudbytte, er der tale om en total opgørelse blandt alle virksomheder i erhvervet, eftersom data fås fra Fiskeristyrelsens administrative registre. Der er derfor ingen stikprøveusikkerhed for disse variable.

Anden usikkerhed

Estimerede data for enheder, der ikke er i stikprøven, beregnes ved simulering af individuelle regnskaber. Usikkerhed i statistikken er derfor i høj grad påvirket af stiprøvens dækning inden for de statistiske grupperinger. For fartøjer over 24 meter er dækningen næsten 100 pct., mens der for fartøjer mellem 15 og 24 meter er en dækning på mellem 56 og 87 pct. af omsætningen. For fartøjsgrupper under 15 meter dækker stikprøven mellem 42 og 64 pct. af omsætningen bortset fra muslingefartøjer og kombifartøjer på 12-15 meter, hvor dækningen er på hhv. 32 og 25 pct. af omsætningen.

Se Modelantagelser og Imputeringsrate.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af de indhentede data må vurderes at være høj. Regnskabsskemaerne er udfyldt af professionelle revisorer, der selv har interesse i statistikkens udgivelse, og desuden får betaling for arbejdet med udfyldelse af skemaet. Den harmoniserede regnskabsskabelon, bearbejdning og test af de indberettede regnskaber, og endelig sammenkørsel med registerdata er med til at sikre kvaliteten af data.

En væsentlig del af statistikken (produktion og omsætning) bygger på registerdata, som dækker alle enheder i populationen. Hvor stor del af omsætningen, der dækkes af de indberettede regnskaber er således kendt. I 2018 dækkede stikprøven 87 pct. af omsætning i erhvervet, det var således kun nødvendigt at estimere omkostninger for de resterende 13 pct. af den samlede omsætning. Kvaliteten af de simulerede regnskaber kan ikke beregnes (se modelantagelser), men den dækningen af de indberettede regnskaber betyder, at usikkerheden på de estimerede variable i de simulerede regnskaber bliver mindre signifikant i statistikken.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der udgives foreløbige tal i forbindelse med Nyt udgivelsen. Endelige tal udgives i forbindelse med udgivelsen af publikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur