Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Kim Normark Andersen
39 17 33 83

kno@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for fiskeri

Regnskabsstatistik for fiskeri er en årlig opgørelse af økonomien i det erhvervsmæssige fiskeri, der drives fra dansk registrerede fiskefartøjer. Statistikken er baseret på fartøjs/regnskabsenheder og grupperes efter fartøjslængde og fiskerityper.

Indholdsbeskrivelse

Regnskabsstatistikken belyser fiskeriets faktorindsats, produktion og omsætning (landingsværdi), driftsomkostninger og driftsresultat, samt aktiver og passiver, investeringer og finansiering. Statistikkens resultater vises per fartøjsenhed. Statistikken præsenteres for hele populationen, fordelt på fartøjslængdegrupper, samt fordelt på fartøjslængde og fiskerityper.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken grupperes på fartøjslængdegrupper og kombinationer af fartøjslængde og fiskeritype.

Længdegrupperne er: under 12 meter / 12,0-14,99 m. / 15,0-17,99 m. / 18,0-23,99 m. / 24,0-39,99 m. / 40 m. og derover

Fiskerityperne er: Garn/krog fiskeri / Snurrevod / Trawl / Blandet garn/snurre/trawl / Industritrawl / konsumtrawl / Blandet travl / Snurpenot / hesterejefiskeri / muslingeskrabere

Sektordækning

Statistikken dækker det erhvervsmæssige fiskeri, der drives fra danske registrerede fiskerfartøjer. Det inkluderer både personligt ejede fartøjer, partsfiskere og selskabsejede fartøjer. Statistikken er ikke opdelt efter selskabsform. Populationen er afgrænset ved et tærskelniveau (minimum omsætning for året).

Begreber og definitioner

Afkastningsgrad: Resultat af primær drift minus beregnet vederlag til ejer(e) i pct. af de gennemsnitlige fiskeriaktiver

Aktiver: Anlægsaktiver og omsætningsaktiver opgjort efter driftsøkonomiske principper. En undtagelse er værdien af fangstrettigheder/fiskekvoter, som beregnes på basis af årlig estimerede skyggepriser for de enkelte fiskearter/kvotebestande. Beregning af kapitalværdien af fiskerirettighederne er blevet løbende forbedret siden uddelingen af individuelle kvoter til fiskerne (FKA fartøjs kvote andele).

Bruttoudbytte: Ved bruttoudbytte forstås værdien af den samlede produktion, der hovedsagelig hidrører fra førstehåndsomsætning af fisk, krebs- og bløddyr. Yderligere indgår andre fiskeriindtægter som kan omfatte efterbetalinger (vedrørende tidligere år), eventuelt mellemregninger med andre fartøjer i tilfælde af makkerfiskeri samt direkte driftstilskud fx i forbindelse med midlertidig oplægning af fartøjet eller kompensation/ underskudsdækning i forbindelse med deltagelse i forsøgsfiskeri.

Andre kilder kan omfatte sekundære fiskeriindtægter som leasing eller udleje af fartøjer eller driftsmidler (fiskerirettigheder) eller bjærgningsløn og lignende. Naturalier (fisk til eget forbrug) beregnes for fisker/ejer samt besætning.

Driftsomkostninger: Driftsomkostninger omfatter forlodsomkostninger (brændstof, is, proviant/stores), salgs- og landingsomkostninger, leje, forsikring og administration mv., vedligeholdelse, afskrivninger og omkostninger til arbejdskraft.

Driftsresultat: Driftsresultat er resultatet efter finansieringsomkostninger, selskabsskat og ekstraordinære poster. Driftsresultatet aflønner ejernes arbejdsindsats og den investerede egenkapital.

Investeringer: Ved investeringer forstås årets investeringer, dvs. køb og salg af anlægsaktiver.

Overskudsgrad: Resultat af primær drift minus beregnet vederlag til ejer(e) i pct. af bruttoudbyttet.

Passiver: Passiver består af egenkapital, hensatte forpligtelser samt gæld til pengeinstitutter, realkredit, varekredit m.v.

Resultat af primær drift: Bruttoudbytte fratrukket driftsomkostninger, dvs. resultat før finansieringsomkostninger.

Soliditetsgrad: Egenkapitalen i pct. af aktiver i alt, ultimo.

Enheder

Enheden er i langt de fleste tilfælde fiskeren/ fiskerivirksomheden. Hvis fiskeren eller virksomheden har flere fiskerfartøjer, der drives selvstændigt med hver sin besætning, er de enkelte fartøjer blevet afgrænset som selvstændige enheder. I praksis sker dette ved en gennemgang at et udtræk fra Fiskeristyrelsens registre. Hver fartøjsversion inklusive produktionsdata (dvs. fra startdato til evt. slutdato) indenfor året samles først på ejere. Dernæst adskilles de fartøjsversioner, som udgør selvstændige produktionsenheder. En selvstændig produktionsenhed skal have et registreret fartøj i mindst 6 måneder og en samlet landingsværdi af fangsten over tærskelniveauet. Et fartøj kan således kun være primærfartøj i én fiskerienhed. Det er vigtigt, eftersom primærfartøjets fysiske karakteristika (længde, maskinkraft) anvendes som karakteristika for fiskerienheden.

Fortsættes (max. 800 tegn) se 2.15 Øvrige oplysninger.

Population

Populationen afgrænses ved kun at omfatte enheder, der driver erhvervsmæssigt fiskeri, hvilket defineres til at være enheder med en årlig omsætning fra fiskeriet over et tærskelniveau, som fra regnskabsåret 2012 har ligget på 270.000 kr. Tærskelniveauet fastlægges således, at populationen dækker 98 pct. af værdien af det danske fiskeri.

Før 2012 blev tærskelniveauet beregnet ved et sammenvejet indeks baseret på tre års glidende gennemsnit af prisen på 45 fiskearter. Den enkelte enheds samlede omsætning opgjort ved Standardfangstværdi (=mængde*gennemsnitspris) afgør om enheden er med i årets population. Tærskelniveauet for årene 1996-2011: 149880, 158715, 178755, 191055, 195600, 201090, 219195, 230280, 224340, 216735, 229050, 252720, 261795, 245880, 254550, 271305.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Regnskabsstatistik for fiskeri findes i Statistikbanken fra 2009 og frem. Tidligere år (1996-) findes i Statistikbankens arkiv.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Forskellige enheder anvendes til forskellige variable. Økonomiske variable i kroner. Faktorinput: For fartøjs kapacitet fx. tonnage i Bruttoton og længde over alt i meter. For brændstof (dieselolie) liter. Effort og arbejdsindsats i havdage og mand*timer. Fangst i kilo (hel fisk).

Referencetid

Statistikken omhandler kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Fødevareministeriet er den ansvarlige myndighed med hjemmel i Fiskerilovens § 10, stk. 1, og har i henhold til aftale af 23. april 2009 overladt udarbejdelsen af statistikken til Danmarks Statistik.

Rådets forordning nr. 199/2008 (tidligere RFO nr. 1543/2000) omfatter bl.a. indberetning af økonomiske data for fiskeriet. Kommissionens forordning KFO nr. 665/2008 indeholder gennemførelsesbestemmelser hertil. Gennemførelsesbestemmelser til tidligere gældende forordning findes i KFO nr. 1639/2001 med rettelser i KFO nr. 1581/2004.

Indberetningsbyrde

Der er ikke beregnet en respondentbyrde, da deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Indberetning varetages af fiskerens revisor, der modtager et fast vederlag per regnskab.

Øvrige oplysninger

Fortsat fra 2.05 Enheder: Årsregnskabet omfatter den samlede drift af fartøjet, også ved såkaldte partrederier, hvor flere fiskere ejer fartøjet i fællesskab.

Enheder med en omsætning mindre end tærskelniveauet samt enheder, der er registreret aktive mindre end 6 måneder indgår i en restpopulation, for hvilken der ikke indhentes regnskabsdata men alene register oplysninger fra Fiskeristyrelsen. Restpopulationen anvendes ved udarbejdelse af den årlige Fleet Economic Report til EU. EU's forordning for indsamling af fiskeridata tillader ikke anvendelse af tærskelniveau for økonomiske data, så alle "aktive" enheder, helt ned til enheder, der kun har landet fisk for et par kroner skal med i rapporten.

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.