Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
+45 39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for akvakultur

Data til denne statistik indsamles årligt fra akvakulturvirksomhedernes revisorer ved hjælp af et elektronisk indberetningsskema. De indberettede regnskaber (stikprøven) gennemgås og testes. Eventuelle fejl og mangler rettes i samarbejde med den indberettende revisor. Når samtlige indberettede regnskaber er godkendt til statistikbrug, anvendes de sammen med registerdata for hele populationen til simulering af individuelle regnskaber for de enheder i populationen, som ikke er i stikprøven.

Kilder

Regnskabsstatistik for Akvakultur er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder fra erhvervets revisorer, data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister samt kommuners registre over dambrug og havbrug. Udtræk fra Fiskeristyrelsens registrer udgør grundlaget for afgrænsning af enheder, opstilling og gruppering af populationen, stratificering og udvælgelse af stikprøve, samt simulering af resten af populationen.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Regnskaberne indberettes i en harmoniseret regnskabsskabelon, der udfyldes af virksomhedernes revisor. Indsamlingen er baseret frivillighed, således at virksomheden på forhånd har givet tilladelse til, at revisoren må indberette regnskabsoplysningerne. Danmarks Statistik opdaterer løbende listen over virksomheder, der har givet tilladelse til at deres regnskab må anvendes til statistikken.

Datavalidering

Hver enkelt indberetning gennemgår en omfattende Validering. Indledningsvis er det muligt for revisor at kontrollere udfyldelsen af det elektroniske indberetningsskema, der er i MS Excel format med indbyggede testmakroer. Når data er modtaget hos Danmarks Statistik, gennemgår de en mere omfattende validering både af det enkelte regnskab og på tværs af regnskaber. Dette skal sikre en samlet høj pålidelighed af detailoplysningerne.

Databehandling

Den del af populationen, som ikke indberettes estimeres ved hjælp af en simuleringsmodel, hvor posterne i det enkelte regnskab beregnes ud fra produktionsoplysninger fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister samt regnskabsdata for en repræsentativ gruppe af tilsvarende revisorindberettede anlæg. Alle estimerede regnskaber tildeles en faktor, som udregnes som forholdet mellem den producerede værdi i akvakulturregisteret og et gennemsnit for den repræsentative gruppe af indberettede regnskaber. Alle regnskabsposter i regnskabet beregnes herefter som produktet af gennemsnittet for de indberettede regnskaber i den repræsentative gruppe og den tildelte faktor. Herefter aggregeres alle resultater i de enkelte segmenter.

For yderligere at styrke datamaterialet er regnskabsindsamlingen suppleret med virksomhedsregnskaber indberettet til Erhvervsstyrelsen. I de fleste regnskaber herfra anvendes begrebet bruttoproduktion, der omfatter nettoomsætningen, ændringer i lager, andre driftsindtægter og variable omkostninger. For at kunne anvende regnskaberne fra Erhvervsstyrelsen i statistikken er nettoindtægter og -udgifter beregnet på følgende måde: Værdien af det enkelte anlægs produktion er taget fra indberetningen til Fiskeristyrelsens register. Den modsvarende udgiftspost er fordelt efter en omkostningsmodel baseret på de regnskaber, som er indberettet af revisorer. Omkostningsmodellen beregner et gennemsnit for samtlige omkostningsposter i de indberettede regnskaber for hver anlægstype.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.