Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
+45 39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for akvakultur

Statistikken er baseret på en stikprøve, og resultaterne er derfor behæftet med usikkerhed. Det tilstræbes, at de største virksomheder altid indgår i stikprøven, og at 75 pct. af den samlede omsætning dækkes af virksomhederne i stikprøven. Der er ikke planlagte revisioner af statistikken.

Samlet præcision

Der indsamles regnskaber for ca. halvdelen af populationen. For den resterende halvdel indhentes produktions- og omsætningsoplysninger fra Fiskeristyrelsens akvakulturdatabase. Der er således 100 pct. dækning på hovedvariablene produktion og bruttoudbytte. For de regnskaber, som ikke indberettes, estimeres alle regnskabsposter ud fra omsætningsoplysningerne fra Fiskeristyrelsen og de indberettede regnskaber.

Oplysningerne fra NaturErhvervstyrelsen er struktur- og produktionsoplysninger for det relevante år, mens oplysninger i de indberettede regnskaber vedrører det relevante regnskabsår, som godt kan afvige fra kalenderåret, da virksomhederne kan have forskudte regnskabsår. Det er derfor, i samarbejde med erhvervets revisorer og Dansk Akvakultur, besluttet at indberettede regnskaber skal have regnskabsafslutning i perioden fra d. 1/6 i det relevante år til 31/5 det følgende år. På den måde dækker regnskabsåret bedst muligt produktionen i det år, statistikken dækker.

Stikprøveusikkerhed

For hovedvariablerne produktion og bruttoudbytte, er der tale om en totaltælling, der er derfor ingen stikprøveusikkerhed for disse variable. For øvrige variable varier usikkerheden afhængigt af hvor mange, der har indberettet for den givne anlægstype.

Anden usikkerhed

Der er for 2018 blevet indberettet regnskaber for 115 anlæg. De indberettede regnskaber dækker 56 pct. af den samlede population af anlæg, 69 pct. af det samlede bruttoudbytte og 67 pct. af den samlede producerede mængde. Oplysninger for de resterende 101 anlæg i populationen, er hentet fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister. De 101 anlæg dækker 44 pct. af den samlede population af anlæg, 31 pct. af det samlede bruttoudbytte og 33 pct. af den samlede producerede mængde

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Kvaliteten af de indhentede data må vurderes at være høj. Regnskabsskemaerne er udfyldt af professionelle revisorer, der selv har interesse i statistikkens udgivelse, og desuden får betaling for arbejdet med udfyldelse af skemaet. Den harmoniserede regnskabsskabelon, bearbejdning og test af de indberettede regnskaber, og endelig samkøring med registerdata er med til at sikre kvaliteten af data. En væsentlig del af statistikken (produktion og omsætning) bygger på registerdata, som dækker alle enheder i populationen. Hvor stor del af omsætningen, der dækkes af de indberettede regnskaber er således kendt.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der udgives foreløbige tal sammen med pressemeddelelsen i Nyt fra Danmarks Statistik. Endelige tal udgives sammen med publikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur.