Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Jeppe Strandgaard Herring
+45 39 17 33 25

jhr@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for akvakultur

Regnskabsstatistik for akvakultur er en årlig opgørelse af akvakulturerhvervets produktionsværdi samt omkostninger, driftsresultat, aktiver, passiver og investeringer. Statistikken fordeles efter anlægstype og regnskabsposter.

Indholdsbeskrivelse

Regnskabsstatistik for akvakultur belyser akvakulturerhvervets faktorindsats, produktion og omsætning (bruttoudbytte), driftsomkostninger og driftsresultat, samt aktiver og passiver, investeringer og finansiering. Statistikkens resultater vises for hele populationen og for de enkelte anlægstyper.

Grupperinger og klassifikationer

Regnskabsstatistik for akvakultur grupperes i efter anlægstype, som er:

  • Traditionelle dambrug
  • Modeldambrug type 1
  • Modeldambrug type 3
  • Havbrug
  • Ålebrug
  • Skaldyrbrug
  • Andre anlæg

Sektordækning

Fiskeri og akvakultur.

Begreber og definitioner

Beregnet ejeraflønning: For alle virksomheder, der omsætter for mere end 1 mio. kr., er der indsat en beregnet aflønning til ejer. Den beregnede aflønning tager udgangspunkt i 2011 aflønningen på 350.000 kr. korrigeret for udviklingen i den overenskomstmæssige timeløn for ansatte i landbruget (inkl. beregnede tillæg) svarende til 380.139 kr. For virksomheder, der omsætter for mindre end 1 mio. kr. er den indsatte ejeraflønning nedreguleret forholdsmæssigt. Indeholder virksomheden mere end ét anlæg, er beløbet delt ud på de enkelte anlæg fordelt forholdsmæssigt efter anlæggenes produktion.

Afkastningsgrad, pct: (resultat af primær drift - beregnet ejeraflønning) / gennemsnitslige akvakulturaktiver * 100

Aktiver: Anlægsaktiver og omsætningsaktiver opgjort efter driftsøkonomiske principper.

Anlægsaktiver: Anlægsaktiver dækker immaterielle anlægsaktiver, fx goodwill, og materielle aktiver, fx anlæg, grunde og bygninger, samt finansielle anlægsaktiver, fx værdipapirer og kapitalandele der knytter sig til anlæg.

Bruttoudbytte: Bruttoudbyttet i kroner knytter sig til salg af fisk, rogn og skaldyr samt regulering af varelager for samme og værdien af andre akvakulturindtægter.

Driftsomkostninger: Omkostninger forbundet med bruttoudbyttes frembringelse.

Driftsresultat: Driftsresultatet udgør resultat efter nettorenter, selskabsskat og ekstraordinære poster. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investeret kapital. For at vise spredningen i de enkelte anlægstyper vises driftsresultatet delt i en nedre halvdel og en øvre halvdel. Nedre halvdel er det gennemsnitlige driftsresultat for den del af populationen, som ligger under medianen og øvre halvdel er det gennemsnitlige driftsresultat for den del af populationen, der ligger over madianen.

Investeringer: Ved investeringer forstås årets nettoinvesteringer, dvs. køb og salg af anlægsaktiver.

Nettorenteudgifter: Renteindtægter, udbytter og kasserabatter fratrukket renteomkostninger til bank- og realkredit gæld samt låneomkostninger og udgifter til kursregulering.

Nøgletal: Beregnet ejeraflønning, overskudsgrad, afkastningsgrad og soliditesgrad.

Omsætningsaktiver: Omsætningsaktiver dækker varebeholdning af fx fisk og foder samt tilgodehavender, likvide beholdninger og værdipapirer og kapitalandele, der ikke er knyttet til anlæg.

Overskudsgrad, pct.: (resultat af primær drift - beregnet ejeraflønning) / bruttoudbyttet * 100

Passiver: Passiver består af egenkapital, hensatte forpligtelser samt bank- og realkreditgæld.

Produktion: Den primære produktion i ton er salg af fisk, rogn og skaldyr samt regulering af varelager for samme.

Resultat af primær drift: Bruttoudbytte fratrukket driftsomkostninger.

Soliditetsgrad, pct: (Egenkapital ultimo / aktiver ultimo) * 100

Enheder

Enheden i statistikken er det fysiske opdrætsanlæg.

Population

Statistikken omfatter det danske akvakulturerhverv, hvorved forstås populationen af aktive, kommercielle opdrætsanlæg, der producerer fisk til konsum, udsætning samt sættefisk og yngel, rogn til konsum og øjenæg til opdræt.

Som ikke-kommercielle anlæg regnes fx foreninger, der med frivillig arbejdskraft producerer fisk til udsætning i danske åer, forsøgsanlæg samt anlæg, der producerer krebs.

Inaktive anlæg omfatter primært anlæg, der ikke har haft produktion i året. I de tilfælde, hvor en virksomhed med flere anlæg har indberettet sin samlede produktion på ét anlæg, og det ikke har været muligt at opdele denne produktion, er anlæg uden indberettet produktion blevet karakteriseret som inaktive.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2009 og frem. Statistik for tidligere år (fra 2004 til 2008) findes i Statistikbankens arkiv.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Regnskabsværdier angives i 1.000 kr. Nøgletal angives i pct. Produktion angives i ton eller 1.000 stk. Energiforbrug er angivet i megawatt timer, MWh.

Referencetid

Kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Miljø- og Fødevareministeriet er den ansvarlige myndighed med hjemmel i Fiskerilovens § 10, stk. 1, og har i henhold til aftale af 23. april 2009 overladt udarbejdelsen af statistikken til Danmarks Statistik.

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/1004 omfatter bl.a. indberetning af økonomiske data for fiskeriet. Kommissionens gennemførelse (EU) 2018/1283 indeholder gennemførelsesbestemmelser hertil.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke beregnet for denne statistik, da deltagelse i statistikken er frivillig.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens emneside, eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.