Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Offentlige finanser, Økonomisk statistik
Ulla Ryder Jørgensen
39 17 36 73

urj@dst.dk

Hent som PDF

Regionale regnskaber

Usikkerheden på nationalregnskabstal er generelt forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes. Den begrebsmæssigt konsistente og over tid ensartede bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden på nationalregnskabstallene. Især betyder sammenstillingen af primærkilderne i et samlet system, at der i mange tilfælde afsløres fejl, der således ikke slår igennem i de endelige nationalregnskaber.

Samlet præcision

Usikkerheden på nationalregnskabstal generelt er forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes. Den begrebsmæssigt konsistente og over tid ensartede bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden på nationalregnskabstallene. Især betyder sammenstillingen af primærkilderne i et samlet system, at der i mange tilfælde afsløres fejl, der således ikke slår igennem i de endelige nationalregnskaber. Derudover kan følgende forhold nævnes vedrørende den regionale dimension:

  • I forbindelse med regionaliseringen af de enkelte brancher knytter der sig en særlig usikkerhed både begrebsmæssigt og datamæssigt til områderne transporterhverv, finansielle ydelser og forsikring. Begrebsmæssigt er det vanskeligt at lokalisere produktionen af fx jernbaners transportydelse og mht. data er det nødvendigt at anvende mængdeindikatorer for regionaliseringen af de økonomiske variabler.
  • Ved beregning af variabler i kædede priser er der ved deflateringen anvendt de nationale prisindeks. Den regionale dimension indgår således ikke i prisberegningen. Dette kan have indflydelse på fastprisdata i det omfang, der er regionale forskelle i prisudviklingen.
  • Ved opgørelsen af BNP anvendes den konvention (generelt i EU), at produktskatter og subsidier- netto regionalfordeles proportionalt med bruttoværditilvæksten. Det er i sagens natur ikke begrebsmæssigt muligt at fastslå et objektivt kriterium for denne fordeling. Dette kan i et vist omfang påvirke opgørelsen af væksten i den enkelte region.

Usikkerheden i den regionale dimension kan derudover på mange måder sammenlignes med den der knytter sig til branchedimensionen i nationalregnskabet.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegning.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Se punktet "Samlet præcision".

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Usikkerheden på nationalregnskabstal generelt er forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes. Den begrebsmæssigt konsistente og over tid ensartede bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden på nationalregnskabstallene. Især betyder sammenstillingen af primærkilderne i et samlet system, at der i mange tilfælde afsløres fejl, der således ikke slår igennem i de endelige nationalregnskaber. Derudover kan følgende forhold nævnes vedrørende den regionale dimension:

  • I forbindelse med regionaliseringen af de enkelte brancher knytter der sig en særlig usikkerhed både begrebsmæssigt og datamæssigt til områderne transporterhverv, finansielle ydelser og forsikring. Begrebsmæssigt er det vanskeligt at lokalisere produktionen af fx jernbaners transportydelse og mht. data er det nødvendigt at anvende mængdeindikatorer for regionaliseringen af de økonomiske variabler.
  • Ved beregning af variabler i kædede priser er der ved deflateringen anvendt de nationale prisindeks. Den regionale dimension indgår således ikke i prisberegningen. Dette kan have indflydelse på fastprisdata i det omfang, der er regionale forskelle i prisudviklingen.
  • Ved opgørelsen af BNP anvendes den konvention (generelt i EU), at produktskatter og subsidier- netto regionalfordeles proportionalt med bruttoværditilvæksten. Det er i sagens natur ikke begrebsmæssigt muligt at fastslå et objektivt kriterium for denne fordeling. Dette kan i et vist omfang påvirke opgørelsen af væksten i den enkelte region.

Usikkerheden i den regionale dimension kan derudover på mange måder sammenlignes med den der knytter sig til branchedimensionen i nationalregnskabet.

I europæisk sammenligning er kildematerialet meget detaljeret og dækkende. Beregningssystemet er detaljeret og sammenhængen til nationalregnskabets kilder stor. Det må derfor skønnes, at de regionale regnskaber er blandt de mest pålidelige opgørelser for NUTS II og NUTS III i EU.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Regionale regnskaber erklæres endelige i takt med nationalregnskaberne, således at de seneste to år er foreløbige. De foreløbige regionale regnskaber baseres på de foreløbige årlige nationalregnskaber. Dertil kommer, at nøglerne til regionalisering også kan være foreløbige for de foreløbige år.