Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Karsten Larsen
29 29 55 76

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Råstofindvinding i Danmark

Statistikken udgives i Nyt for Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for Råstofindvinding i Danmark under emnet Råstofindvinding i tabellerne RST01, RST3 og RST04. Derudover indgår tallene i Statistisk tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene indgår i Statistisk Årbog og Statistisk tiårsoversigt, som kan findes under Publikationer.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Råstofindvinding i følgende tabeller:

  • RST04: Losning af råstoffer fra havet (1000 m3) efter område, råstoftype og tid
  • RST3: Råstoffer indvundet fra Farvande (1000 m3) efter område, råstoftype og tid
  • RST01: Råstofindvinding (1000 m3) efter område, råstoftype og tid

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til det bagvedliggende mikrodata.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Råstofindvinding i Danmark følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I tilfælde af, at branchetal er berørt af diskretioneringshensyn, offentliggøres tallene ikke men indgår i aggregerede summer.

Reference til metodedokumenter

Der findes ikke yderligere dokumentation

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.