Gå til sidens indhold

Råstofindvinding i Danmark

Formålet med Råstofindvinding i Danmark er at belyse det fysiske omfang af råstofindvinding fra hhv. land og hav. Statistikken er udarbejdet siden 1973, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2006 og frem.

Indhold

Råstofindvinding i Danmark er en årlig opgørelse af volumen af indvundet råmateriale fra hhv. land og hav opgjort i kubikmeter. Statistikken opdeles på råstoftyper og regioner og kommuner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indsamles hvert år indvindingstal fra alle indvindere på land. De indberettede data fejlsøges ved fx at sammenligne udviklingen over tid i kommunerne og for totalerne for hver råstofkategori. Tallene for indvindingen fra havet fejlsøges på samme måde.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Der er stor interesse for de publicerede råstofstal blandt regionerne, som bruger statistikken til at udarbejde regionsplaner for indvinding. Statistikken efterspørges også af kommuner, brancheorganisationer, andre offentlige og private institutioner, forskere, virksomheder og nyhedsmedier. Statistikken anvendes bl.a. til udarbejdelse miljøøkonomisk regnskab i nationalregnskabet.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på en totaltælling. Det vurderes, at 100 pct. af de mulige råstofindberetninger modtages. Den samlede præcision vurderes som værende høj.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Regioner og Naturstyrelsen indsamler data, og Danmarks Statistik offentliggøre statistikken inden for en måned efter modtagelse af data. Statistikken udkommer normalt til den forudanoncerede tid.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken kan sammenlignes på kommuneniveau tilbage til 1980. De indsamlede oplysninger og detaljeringsgraden af oplysningerne har været uforandret gennem tiden. Kvalitet og pålidelighed må forventes at være større i perioden efter 1.1.1990, da man fra det tidspunkt af indførte en råstofafgift og dermed en øget kontrolindsats fra myndighedernes side om indberetningerne. Fra og med 2007 opgøres data efter den nye inddeling på kommuner og regioner og pålideligheden skønnes at være lidt lavere end fra før 2007 pga. en vanskeligere sagsbehandling med langt flere kommuner.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt for Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tal for Råstofindvinding i Danmark under emnet Råstofindvinding i tabellerne RST01, RST3 og RST04. Derudover indgår tallene i Statistisk tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Læs mere om tilgængelighed