Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik.
Karsten Larsen
29 29 55 76

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Råstofindvinding i Danmark

Råstofindvinding i Danmark er en årlig opgørelse af volumen af indvundet råmateriale fra hhv. land og hav opgjort i kubikmeter. Statistikken opdeles på råstoftyper og regioner og kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser indvindingen af råstoffer i Danmark fra landjorden og fra havbunden. Den viser den mængdemæssige fordeling på råstoftype og anvendelse samt den geografiske fordeling af indvindingsområderne.

Grupperinger og klassifikationer

Råstofindvinding på land:Sand/grus/sten, kvartssand, granit, ler, moler, kalk/kridt, tørv/sphagnum og øvrige råstoffer (kaolin, sandsten, skifer, klæg samt biprodukterne råjord, muld og lossepladsgas).

I anvendelsesstatistikken opdeles udvalgte råstoftyper på følgende undergrupper:

  • Sand/grus/sten: Anlægs og vejmateriale, asfaltmateriale, betontilslagsmateriale, anden anvendelse samt ukendt anvendelse.
  • Ler: Keramisk industri, rødbrændende tegl, gulbrændende tegl og anden anvendelse.
  • Kalk og kridt: Cement, røggasfiller, industrikalk, jordbrugskalk, foderkalk, brændt kalk og papirfyldstof.
  • Kvartssand: Filtersand, sand til byggeri, støbesand, sandblæsningssand, anden anvendelse.
  • Granit: Ukendt anvendelse
  • Moler: Pulver, granulat, ildfaste sten.
  • Plastisk ler mv.: Ekspanderende klinker, membraner, boremudder, anden anvendelse.

Råstofindvinding på havbund: Sand/grus/sten, fyldsand, grabsten og søsten, skaller og andet (nyttiggjort overskudsmateriale af sand, grus, sten).

Sektordækning

Statistikken omfatter de primære erhverv.

Begreber og definitioner

Indvinder: Person eller firma, som har fået tilladelse til indvinding af råstoffer efter LBK nr 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer eller BEK nr 1680 af 17/12/2018 Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Indvindingsområde: Område hvortil der er givet tilladelse til indvinding af råstoffer efter LBK nr 124 af 26/01/2017, Bekendtgørelse af lov om råstoffer eller BEK nr 1680 af 17/12/2018 Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Råstofindvinding: Indvinding af råstoffer fra land omfatter sand, sten og grus, kvartssand, granit, ler,ekspanderende ler, moler, kalk og kridt, tørv og spagnum og andet. Indvinding fra havbundet omfatter sand, ral og sten, grus, fyldsand, grabsten og søsten, skaller og andet.

Enheder

Statistikken er først og fremmest bygget op om de råstoffer, der hører under Råstofloven: Sand, grus, sten, granit, kalk mv. Disse er yderligere delt op på råstoffer, der indvindes fra landjorden, og råstoffer der indvindes fra havbunden.

Råstofferne inddeles på råstoftyper. Den geografiske opdeling for råstofindvindingen på land er kommuner og regioner, (før 2007 amter) mens opdelingen for råstofindvindingen på havet er farvandsområder for optagningssteder og efter kommuner for losningssteder.

Population

Enhver, der indvinder råstoffer på land og fra havet

Geografisk dækning

Den geografiske opdeling for råstofindvindingen på land er kommuner og regioner, (før 2007 amter) mens opdelingen for råstofindvindingen på havet er farvandsområder for optagningssteder og efter kommuner for losningssteder.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2006 og frem. Ældre tidsserier beskrives under punktet Sammenlignelighed over tid.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er kubikmeter.

Referencetid

01-01-2020 - 31-12-2020

Hyppighed

Årligt

Indsamlingshjemmel og EU regulering

LBK nr 124 af 26/01/2017 Bekendtgørelse af lov om råstoffer, BEK nr 788 af 23/06/2014 Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden...., LBK nr 610 af 30/05/2018 Lov om Danmarks Statistik, BEK nr 1680 af 17/12/2018 Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra søterritoriet og kontinentalsoklen

Indberetningsbyrde

Regionerne indsamler data og overfører data til Danmarks Statistik gennem en system til system løsning

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmark Statistik.