Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik
Magnus B. Eriksen
39 17 36 68

mbe@dst.dk

Hent som PDF

Produktivitetsudviklingen

Kilderne er Registerbaseret ArbejdsstyrkeStatistik, nationalregnskabets tal for fast realkapital (produktionsapparat) og sektorfordelt bruttoværditilvækst og arbejdstimer (baseret på Arbejdstidsregnskabet). Arbejdsproduktivitet er den værdi, der skabes pr. arbejdstime (real bruttoværditilvækst pr. arbejdstime). Bruttoværdiværditilvæksten er værdien af produktionen minus værdien af de råstoffer, der anvendes i produktionsprocessen. Beregningerne baseres på den markedsmæssige (private) økonomi i nationalregnskabet, dvs. hele økonomien eksklusive "Offentlig forvaltning og service" og NPISH (Non-Profit Institutions Serving Households - fx idræts- og fagforeninger).

Kilder

Kilderne til beregning af arbejdsproduktiviteten (AP) er nationalregnskabets sektorfordelte tal for bruttoværditilvækst og arbejdstimer (baseret på Arbejdstidsregnskabet).

Kilderne til beregning af produktivitetsudviklingen (årsagerne til udviklingen i AP) er primært ovenstående, fast realkapital og den såkaldte Registerbaseret ArbejdsstyrkeStatistik (RAS). Fra og med år 2014 erstattes sidstnævnte med RAS-tal der er konsistente med Arbejdstidsregnskabet, hvilket sikrer en bedre kvalitet . Til output-produktiviteten (KLEMS-metoden) anvendes desuden data fra input-output tabellerne til at opdele forbrug i produktion i energi, materialer og tjenester.

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles fra eksisterende statistikker. Ofte benyttes statistikker med en højere detaljeringsgrad end den der offentliggøres.

Datavalidering

Grundoplysningerne til statistikken er allerede offentliggjorte tal, som er blevet datavalideret før de modtages. Derfor består datavalidering primært i at sikre overensstemmelse mellem modtagne grundoplysninger og allerede offentliggjorte tal i statistikbanken.

Databehandling

Databehandlingen foregår på mest detaljerede niveau. For Arbejdsproduktiviteten er det 117 brancher i nationalregnskabets branchegruppering og for Produktivitetsudviklingen er det 69 brancher. Arbejdsproduktivitet beregnes som den reale bruttoværditilvækst (BVT) i kædede 2010-priser pr. arbejdstime. Alle beregningerne er baseret på tal for den markedsmæssige (private) økonomi i nationalregnskabet, dvs. hele økonomien eksklusive sektorerne "Offentlig forvaltning og service" (S.13) og NPISH (S.15). Sidstnævnte eksklusion foretages ved hjælp af sektorregnskabet (Nationalregnskabet, institutionelle sektorer). Branchen "Økonomien i alt" er baseret på tal for hele økonomien. I udgivelsen "Produktivitetsudviklingen" forklares årsagerne til ændringen i arbejdsproduktiviteten ud fra ændringerne i fire tidsserier, der alle er opgjort ved den årlige vækstrate i pct.: · It-kapitalintensitet (beregnes vha. tal fra kapitalapparatet) · Anden kapitalintensitet (beregnes vha. tal fra kapitalapparatet) · Uddannelsesniveau (beregnes vha. tal fra Registerbaseret ArbejdsstyrkeStatistk) · Totalfaktorproduktivitet (beregnes residualt, når Arbejdsproduktiviteten og de tre ovenstående tal er kendt) I KLEMS-metoden (kapital, arbejdskraft og forbrug i produktionen af energi, materialer og tjenester) erstattes BVT af produktionsværdi ,som så divideres med arbejdstimerne. Ændringen i denne forklares ved bidrag fra de fire komponenter nævnt i forrige afsnit (beregnet på en anden måde end for BVT-metoden) samt ændringerne i nedenstående tre tidsserier (beregnet vha. tal fra input-output-tabellerne), der alle er opgjort i den årlige vækstrate i pct.: · Forbrug i produktionen af energi pr. arbejdstime · Forbrug i produktionen af materialer pr. arbejdstime · Forbrug i produktionen af tjenester pr. arbejdstime

Korrektion

Der laves normalt ikke korrektioner af data.