Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Produktivitetsudviklingen

Formålet med statistikken er at beregne udviklingen i arbejdsproduktiviteten og årsagerne til den. Arbejdsproduktiviteten er en vigtig komponent til at belyse den økonomiske udvikling i samfundet. I 2003 blev arbejdstidsregnskabet indarbejdet i nationalregnskabet. Dermed foreligger der statistik for arbejdstimer og lønninger opgjort efter principper, som er konsistente med det øvrige nationalregnskab (manualen ESA2010). Siden da har det været muligt at beregne arbejdsproduktiviteten og årsagerne til den tilbage til 1966.

Indhold

Produktivitet er grundlæggende et mål for, hvor meget man får ud af de ressourcer (arbejdskraft, kapital mv.), man bruger, når man producerer varer og serviceydelser. Det gælder, hvad enten der er tale om en enkelt branche eller Danmark som helhed. Ved at anvende en metode baseret på en produktionsfunktion og andre antagelser er det muligt at bestemme årsagerne til ændringerne i arbejdsproduktiviteten.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Arbejdsproduktivitet beregnes som den reale bruttoværditilvækst pr. arbejdstime. Beregningerne baseres på tal for den markedsmæssige (private) økonomi i nationalregnskabet, dvs. hele økonomien eksklusive "Offentlig forvaltning og service" og NPISH. NPISH er forkortelse for Non-Profit Institutions Serving Households og indeholder fx idrætsforeninger og fagforeninger. Kilderne til beregningen er fast realkapital, Registerbaseret ArbejdsstyrkeStatistik (RAS) og nationalregnskabets sektorfordelte tal for bruttoværditilvækst og arbejdstimer (baseret på Arbejdstidsregnskabet).

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Nationalregnskabet (herunder produktivitetsberegningerne) er relevant som talgrundlag for alle der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold rækkende fra de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet i planlægnings-, analyse-, prognose- og modeløjemed over brancheorganisationer og lignendes anvendelser, til den almene interesse i viden om økonomiens struktur og udvikling.

Nationalregnskabet evaluerer løbende feedback fra brugere. Dette gøres gennem Brugerudvalg for Økonomisk Statistik, brugere der tager direkte kontakt til Nationalregnskabet og gennem internationale fora.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Præcisionen i beregningen af produktivitetsudviklingen er tæt forbundet med usikkerheden på de størrelser, der indgår i beregningen. Dvs. hvor godt, den mængde værdi, der kommer ud af en times arbejde er afspejlet i bruttoværditilvæksten i faste priser for branchen; kvaliteten af de beregnede timer og om der er særlige forhold i branchen, der gør arbejdsproduktivitet mindre relevant, fx en høj kapitalintensitet. For flere brancher bør arbejdsproduktivitetsudviklingen ikke stå alene i produktivitetsanalyser.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Første version af et foreløbigt årligt nationalregnskab offentliggøres ultimo marts det efterfølgende år. Første version af Arbejdsproduktiviteten for det pågældende år udgives i maj måned. Endelige årlige nationalregnskabstal udgives årligt i november ca. 3 år efter tællingsåret. Den endelige version af Arbejdsproduktiviteten for det pågældende år udgives i december. I februar/marts udgives Produktivitetsudviklingen (årsagerne til Arbejdsproduktiviteten). Produktivitetsberegningerne publiceres rettidigt (høj punktlighed).

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er baseret på nationalregnskabet. Derfor er statistikken konsistent med nationalregnskabet og sammenlignelig over tid. Desuden er statistikken sammenlignelig med andre landes produktivitetsberegninger, hvis de også er baseret på EU's retningslinjer for nationalregnskab.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken over produktivitetsudviklingen publiceres i Nyt fra Danmarks Statstik og i Statistikbanken.

Læs mere om tilgængelighed