Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl

Der kan opstå fejl i forbindelse med inddatering i Klima- og Energiministeriet, idet det er tale om store datamængder.

Samlet præcision

Den faglige kvalitet i statistikken er meget høj, bl.a. på grund af, at der er tale om en totalstatistik med en meget høj svarprocent. I forbindelse med at data indlægges i Klima- og Energiministeriets bekæmpelsesmiddeldatabase undersøges det, om produktmængden stemmer overens med mængden af aktivstoffer. Salgstallene for de enkelte aktivstoffer samt for de enkelte hovedgrupper sammenholdes med salgstallene for de foregående år. Danmarks Statistik summerer data og kontrollerer, at totaltal stemmer. I udarbejdelsesfasen for Danmarks Statistiks artikel drøftes uklarheder og overraskende udviklinger med Miljøstyrelsen.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Der en lille dækningsfejl, da statistikken ikke omfatter pesticider anvendt uden for landbruget.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Data indsamles af anden styrelse, og der er derfor svært at komme med et retvisende billede af statistikkens samlede kvalitet. Dog køres der validitets kontrol med andre kilder, hvorfor statistikken umiddelbart vurderes til at være af rimelig kvalitet.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Fremstilles ikke i foreløbige tal. Dansk Planteværns statistik over salget af bekæmpelsesmidler udkommer i reglen i slutningen af februar eller i begyndelsen af marts. Statistikken omfatter kun medlemmernes salg. Ifølge Dansk Planteværn udgør foreningens statistik p.t. ca. 95 pct. af salget til jordbruget. Hvis disse tal skal benyttes til at udarbejde en foreløbig statistik, vil der naturligvis skulle foretages en opregning af de sidste 5 pct. af salget.