Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Fødevareerhverv, Erhvervsstatistik
Karsten Larsen
39 17 33 78

kkl@dst.dk

Hent som PDF

Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl

Statistikken er en årlig opgørelse af pesticidsalget samt pesticidanvendelsen indenfor landbrugets planteavl opgjort i vægt og behandlingshyppighed. Pesticidsalget opdeles efter pesticidtype og pesticidgruppe.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken viser de samlede udvikling i pesticidsalget samt pesticidanvendelsen indenfor landbrugets planteavl. Der indsamles data på hvilke stoffer og i hvilke mængder disse anvendes.

Grupperinger og klassifikationer

Tabellen Salget af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed efter pesticidgruppe og måleenhed PEST1. indeholder pesticidgrupperne:

Herbicider, fungicider, insekticider og vækstregulatorer

Tabellen Det samlede pesticidsalg efter pesticidtype og måleenhed PEST2 indeholder pesticidtyperne:

Herbicider, fungicider, midler mod algevækst, insekticider, midler mod slimdannende organismer i papirmasse, midler mod utøj på husdyr mv, vækstregulatorer, kombinerede fungi- og insekticider, Jorddesinfektionsmidler, gnavermidler, afskrækningsmidler og midler til behandling af træværk

Sektordækning

Landbrug.

Begreber og definitioner

Pesticidsalget opgøres i tons virksomt stof, tons pesticider og antallet af produkter.

Opgørelsen er udarbejdet ud fra indberetninger fra producenter og importører.

Eksport er ikke medregnet i den indenlandske produktion.

De solgte mængder kan afvige fra forbruget som følge af lagerforskydninger hos mellemhandlere og forbrugere. Lagerforskydningerne kan i nogle tilfælde være betydelige, fx. ved ekstra indkøb i forbindelse med et varslet forbud mod salg af et givet pesticid eller ved en afgiftsstigning.

Til beregning af hvad der anvendes i landbrugets planteavl er kun de produkter omfattet, som anvendes i markafgrøder til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme og skadedyr, samt til vækstregulering. De produkter, som har udendørs formål (fx. frugtavl og gartneri) er så vidt muligt fratrukket.

I statistikken om landbrugets planteavl opgøres tons aktivt stof og kg aktivstof pr. ha. Endvidere opgøres data på kg. aktivstof pr. ha pr. behandling. Endelig opgøres behandlingshyppigheden på ha afgrødetype, pesticidgruppe og brugstype.

Det pesticidbehandlede landbrugsareal, som er medtaget i artiklen, er afgrænset til dyrkede arealer udlagt med korn, bælgsæd til modenhed, rodfrugt, industrifrø, frø til udsæd, fodermajs, græs- og kløvergræsmark i omdriften, grøntfoder i øvrigt samt frilandsgrøntsager. Dyrkede arealer udlagt til frugt- og bæravl, planteskole, græs uden for omdriften samt planteproduktion i væksthus er derimod udeladt. Udyrkede landbrugsarealer i henhold til braklægningsordningen er ikke medregnet. For 1997 og frem er de økologiske arealer ikke medregnet, idet de udgør en stigende andel af landbrugsarealet. De medtagne arealer omfatter 97 pct. af det dyrkede areal i omdrift i 1999.

Pesticider i landbrugets planteavl udgør 80 pct. af salget i 1999. Miljøstyrelsen foretager i samarbejde med Dansk Planteværn en vurdering af, hvor mange pesticider, der anvendes i planteavlen, samt hvor mange pesticider, der ska udelades, og som bl.a. anvendes til gartneri, planteskole og frugtavl.

Behandlingshyppigheden bliver brugt som indikator for den generelle påvirkning, som pesticider har på miljøet. Indikatoren medtager den solgte pesticidmængde, sprøjtefrekvens og det dyrkede areal i Danmark.

Indeholdte variable: * det totale dyrkede areal (hektar) i omdrift i Danmark i landbrugets planteavl. * anbefalet dosis pr. dyrket hektar udfra industriens anbefalinger. * generel viden om forbrugsmønstre. * det totale forbrug af pesticider i landbrugets planteavl.

Behandlingshyppighed (BH): (kg a.iij/rate)i * 1000

Kg. aktiv stof pr. hektar pr. behandling: (totalj/hectarj)/BH

hvor: rate=anbefalet dosis pr. hektar dyrket areal hektar=areal for det dyrkede land i Danmark i=et bestemt pesticid j=et bestemt år total=det totale pesticidforbrug i landbrugets planteavl

Enheder

Registeroplysninger.

Population

Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelstatistik som udgives årligt

Miljøstyrelsen indsamler det årlige salg af bekæmpelsesmidler fra alle danske godkendelsesindehavere. Det er en statistik over det totale samlede salg og aktivstoffer for samtlige bekæmpelsesmidler, dvs. plantebeskyttelsesmidler, midler til træbeskyttelse samt midler til anden anvendelse såsom rottebekæmpelse, papirfremstilling etc.

For statistikken over landbrugets pesticidanvendelse indgår kun plantebeskyttelsesmidler, der anvendes indenfor landbruget. Udfra de solgte produkter, beregnes hvor meget, der anvendes i landbruget.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

1981-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

For statstikbanktabellen Pest1 gør følgende enheder sig gældende:

Virksomt stof pr. ha (kg), Virksomt stof (tons) og Kg virksomt stof pr. ha pr. behandling

For statstikbanktabellen Pest2 gør følgende enheder sig gældende:

Produktvægt (tons), Virksomt stof (tons)

Referencetid

Kalenderåret

Hyppighed

Statistikken bliver publiceret årligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.