Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Omsætning i byggeri og anlæg

Det indberettede data opregnes til den fulde population af faglige enheder med hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsvirksomhed. I opregningen korrigeres desuden for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Der imputeres ikke tal for manglende indberetninger.

Kilder

Statistikken er baseret på en stikprøveundersøgelse blandt bygge- og anlægsvirksomheder. Stikprøven er på ca. 1.500 faglige enheder. De faglige enheder vælges ud fra registeroplysninger om deres beskæftigelse fra det Erhvervsstatistiske register.

I stikprøven er valgt samtlige faglige enheder med mindst 40 ansatte registreret. Den resterende stikprøve er baseret på tilfældig stratificeret udvælgelse. Stikprøven er således opdelt i 4 størrelsesgrupper, der er defineret af intervallerne 5-9 ansatte, 10-19 ansatte, 20-39 ansatte og mindst 40 ansatte. Grænsen på 5 ansatte, under hvilken der ikke udvælges faglige enheder, er valgt for at mindske respondentbyrden for de små virksomheder.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles hvert kvartal.

Indsamlingsmetode

Omsætningstallene fås ved online indberetning fra de faglige enheder der indgår i stikprøven. Indberetningen er obligatorisk, dvs. virksomhederne skal indberette retvisende data rettidigt.

Datavalidering

Det indsendte materiale underkastes en kontrol for fejl. I denne kontrol ses på den enkelte indberetters omsætning i forhold til tidligere perioder. Hvis omsætningen er væsentlig anderledes end forventet, rettes en forespørgsel til indberetteren om korrektheden af de indsendte tal. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgningen, hvorfor statistikken kan være behæftet med en vis usikkerhed forbundet med fejlindberetning.

Databehandling

De indberettede data opregnes til den fulde population af faglige enheder med hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Populationen som der opregnes til inkluderer faglige enheder med under 5 ansatte, selvom disse ikke er med i stikprøven. I opregningen korrigeres desuden for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Til dette bruges en metode, som kaldes ratioestimering, hvor der inddrages omsætningsoplysninger fra det Erhvervsstatistiske register for hele populationen i de forudgående 4 kvartaler.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.