Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Omsætning i byggeri og anlæg

Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af omsætningen i brancherne under byggeri og anlæg opgjort i mio. kr. Omsætningen fordeles efter arbejdets art, herunder nybyggeri og tilbygning, reparation og vedligeholdelse, anlægsvirksomhed samt anden virksomhed.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser fordeling af omsætningen inden for privat bygge- og anlægsaktivitet på arbejdsarter. Omsætningen fordeles på 8 branchegrupper og 4 typer af arbejdsarter (nybyggeri, reparation, anlægsvirksomhed mv.). Den årlige omsætning underopdeles på 10 arbejdsarter.

Alle større bygge- og anlægsvirksomheder, og en stikprøve af de resterende virksomheder i branchen, spørges hvert kvartal til fordelingen af omsætningen på arbejdsarter. Statistikken omfatter kun virksomhedernes omsætning vedrørende byggeri og anlæg.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikkens brancheinddeling er baseret på Dansk Branchekode DB07. Branchegrupperne for denne statistik er:

 • 41000 Byggeentreprenører: 411000,412000
 • 42000 Anlægsentreprenører: 421000,422000,429000,421100,421200,421300,422100,422200,429100,429900
 • 43201 EL-installation mv.: 432100,432900
 • 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger: 432200
 • 43301 Tømrer- og bygningsvirksomhed mv.: 433100,433200,433300
 • 43302 Maler- og glarmestervirksomhed mv.: 433410,433420,433900
 • 439910 Murere: 439910
 • 43003 Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed: 431100,431200,431300,439100,439990

I statistikken fordeles omsætning også på arbejdets art. Arbejdet fordeles på følgende arter:

 • Nybyggeri og tilbygning i alt
 • Reparation og vedligeholdelse i alt
 • Anlægsvirksomhed i alt
 • Anden virksomhed i alt

Den årlige omsætning fordeles desuden på følgende underarter:

 • Nybyggeri og tilbygning, boliger
 • Nybyggeri og tilbygning, andre bygninger
 • Reparation og vedligeholdelse, hovedreparation, boliger
 • Reparation og vedligeholdelse, hovedreparation, andre bygninger
 • Reparation og vedligeholdelse, løbende vedligeholdelse, boliger
 • Reparation og vedligeholdelse, løbende vedligeholdelse, andre bygninger
 • Anlægsvirksomhed, nye anlæg
 • Anlægsvirksomhed, hovedreparation
 • Anlægsvirksomhed, vedligeholdelse
 • Anden virksomhed i alt

Sektordækning

Byggeri og anlæg.

Begreber og definitioner

Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

Enheder

Enhederne i byggebeskæftigelsen er faglige enheder. En faglig enhed består af arbejdssteder, inden for samme virksomhed, med samme branche.

Population

Statistikken måler omsætningen i byggeri og anlæg. Målpopulationen er alle faglige enheder, som har hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsbranchen.

Geografisk dækning

Statistikken dækker omsætning i danske bygge- og anlægsvirksomheder. Udenlandske virksomheder som udfører bygge- og anlægsarbejde i Danmark er ikke inkluderet i statistikken.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2015 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Mio. kr.

Referencetid

Virksomhederne (de faglige enheder) indberetter omsætning for kvartal og kalenderår.

Hyppighed

Kvartalsvis

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 stk. 1 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er opgjort til 750.000 kr.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik