Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Jonas Foged Svendsen
39 17 37 34

jfs@dst.dk

Hent som PDF

Offentlig miljøbeskyttelse, grønne afgifter og miljøstøtte

Datagrundaget består af regnskaber fra stat, kommuner, regioner og offentlige virksomheder, som er kodet til nationalregnskab ud fra manualen for det Europæiske Nationalregnskabssystem (ESA2010) og lagret i DIOR (Database for Integrerede Offentlige Regnskaber). På baggrund af grundige analyser af finansloven, kommunernes og regionernes kontoplaner udarbejdes en udtræksliste, som fastlægger, hvilke udgifter og indtægter, der skal trækkes fra DIOR til statistikkens tabeller. De udtrukne poster fordeles og aggregeres efter miljøformål, miljøkategori, realøkonomisk art og sektor.

Kilder

Kildematerialet til statistikken er de offentlige finanser, som de foreligger, efter nationalregnskabskodning, i Danmarks Statistiks database DIOR (Database for Integrerede Offentlige Regnskaber). Ved hjælp af udtræk af udvalgte udgifter og indtægter fra DIOR sammensættes tabellerne for statistikkens tre hovedområder (se ’Indholdsbeskrivelse’). For nærmere beskrivelse af DIOR, se statistiskdokumentation for regnskaber for offentlig forvaltning og service.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik indsamles fra Danmarks Statistiks Database DIOR. DIOR systematiserer og lagrer elektroniske udtræk fra statens, kommunernes og regionernes økonomisystemer samt årsregnskaber fra offentlige virksomheder. På basis af analyser af finansloven, statsregnskabet, kommunernes og regionernes kontoplaner samt de offentlige virksomheders brancher udarbejdes en udtræksliste, som fastlægger hvilke udgifter og indtægter, der skal trækkes fra DIOR og samles til de endelige tabeller i statistikken.

Datavalidering

Denne statistik er opgjort på baggrund af registerdata – regnskaber, som før modtagelsen, er blevet valideret og revideret. Endvidere er data til herværende statistik blevet valideret til brug for statistikker inden for offentlige finanser (se for eksempel ’Datavalidering’ i dokumentationen for ’Regnskaber for offentlig forvaltning og service'). Data for de grønne afgifter er validerede og kvalitetssikret ved at sammenholde dem mod de indsamlede skatter og afgifter fra SKAT, som er indarbejdet i DIOR. Data for offentlig miljøbeskyttelse valideres løbende i forhold til miljøbeskyttelsesmodulet COFOG 05, som er en del af det samlede klassifikationssystem COFOG (Classification of the Functions of Goverment).

Databehandling

Behandlingen af data til brug i denne statistiks tabeller består primært af fordeling og aggregering af udgifter og indtægter efter miljøformål, miljøkategori, realøkonomisk art og sektor. På basis af denne fordeling og aggregering præsenteres statistikkens tal fordelt på forskellige miljømæssige indsatsområder, på realøkonomisk art samt på stat, kommuner, regioner og offentlige virksomheder. Opgørelsen er konsolidereret inden for stat, kommuner, regioner og offentlige virksomheder. Dette betyder, at overførelser mellem sektorer ikke tælles dobbelt, og at udgifterne således vises efter den sektor, der varetager opgaven.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data i denne statistik.