Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk afdeling.
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i danske spillefilm

Data til statistikken indsamles af Det Danske Filminstitut til brug for administration af filmstøtten. Det undersøges, om antallet af spillefilm i det modtagne data matcher antallet af spillefilm, der har fået støtte enten gennem Konsulent- eller Markedsordningen. Herefter foretages forskellige sumtjek for de enkelte film. Ved uregelmæssigheder og/eller tvivlsspørgsmål tages der kontakt til Filminstituttet, og data tilrettes om nødvendigt. Data beriges herefter med oplysninger om målgruppe fra Danmarks Statistiks Filmregister. Til sidst aggregeres data til de endelige tabeller.

Kilder

Statistikken er baseret på administrativ data fra Det Danske Filminstitut samt data fra Danmarks Statistiks Filmregister.

Data fra Det Danske Filminstitut er regnskabs- og budgetoplysninger om enkeltfilm, der bruges i forbindelse med uddeling af og opfølgning på udbetaling af støtte gennem Konsulent- og Markedsordningen.

De filmprojekter, der bliver støttet under Konsulentordningen, skal have filmiske og kunstneriske kvaliteter. Der er ingen særlige krav til genre eller publikumsappel, og Konsulentordningen støtter film i alle budgetstørrelser. Der bliver hvert år bevilget produktionsstøtte til 10-12 spillefilm under Konsulentordningen.

De filmprojekter, der bliver støttet under Markedsordningen, må forventes at sælge mere end en gennemsnitlig dansk spillefilm i biografbilletter i danske biografer. Der gives produktionsstøtte til 7 – 9 film om året.

Som led i ansøgningen om støtte til de to ordningen skal producenten indsende en finansieringsplan, der viser, hvordan filmen finansieres, og hvad midlerne skal bruges til. Finansieringsplanen skal have en usikkerhedsmargin, som mindst skal udgøre 5 pct. og højest må udgøre 10 pct. af de budgetterede produktionsomkostninger ekskl. en delmængde af de øvrige omkostninger. Tilsagn om støtte kan først udfærdiges, når støttemodtager har dokumenteret, at budgettet inklusiv eventuel usikkerhedsmargin er fuldt finansieret. Støttemodtageren skal senest tre måneder efter filmens kommercielle verdenspremiere indsende filmens produktionsregnskab til Filminstituttet til godkendelse.

Data fra Det Danske Filminstitut beriges med oplysninger om målgruppe fra Danmarks Statistiks Filmregister, som indeholder oplysninger om alle film, der har haft premiere i mindst én dansk biograf siden 1976. Der henvises til biografstatistikken for yderligere information.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles løbende.

Indsamlingsmetode

Data indsendes til Danmarks Statistik direkte fra Det Danske Filminstituts administrative registre ved en system-til-system-løsning.

Datavalidering

Først undersøges det, om der er overensstemmelse mellem antallet af spillefilm i det modtagne data og antallet af relevante spillefilm på Det Danske Filminstituts officielle liste over støttemodtagere. Spillefilmenes årgang er som udgangspunkt bestemt på bagrund af datoen for dansk biografpremiere, men kan i enkelte tilfælde være bestemt af international premiere eller premiere på andre distributionsformer, fx streamingtjenester.

Herefter foretages forskellige sumtjek for de enkelte film: Eksempelvis undersøges det, om finansieringsposterne summerer til produktionsregnskabet, og om produktionsregnskabet er lig de samlede omkostninger.

Ved uregelmæssigheder og/eller tvivlsspørgsmål tages der kontakt til Filminstituttet, og data tilrettes om nødvendigt.

Databehandling

Regnskabs- og finansieringsoplysninger fra Det Danske Filminstitut konsolideres og suppleres med oplysninger om udenlandsk salg af distributionsrettigheder. Data valideres og sammenkædes med metadata fra Danmarks Statistiks Filmregister. I sjældne tilfælde er der film, som ikke er blevet vist i de danske biografer, og som derfor ikke findes i Filmregisteret. I disse tilfælde vurderes målgruppen pba. filmbeskrivelsen i Filmdatabasen. Til sidst aggregeres data til de endelige tabeller.

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner, ud over hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.