Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk afdeling.
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i danske spillefilm

Økonomien i danske spillefilm er en årlig opgørelse over rammebetingelserne for danske spille¬film efter finansieringstyper (offentlig støtte og privat finansiering), finansieringsland (Danmark eller udlandet), målgrupper (fx børn/unge/familier eller voksne), omkostningstyper (løn- og øvrige omkostninger) opgjort i såvel mio. kr. og antal film.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser finansieringen af og omkostningerne forbundet med produktionen af danske spillefilm, dvs. hvor pengene kommer fra, og hvad de er blevet brugt til, og giver dermed et indblik i økonomiske rammebetingelser for danske spillefilm. Finansieringstypen beskriver, hvordan spillefilmene er finansieret, fx om finansieringen er offentlig støtte eller privat finansiering. Der skelnes også mellem dansk og udenlandsk finansiering, og man kan fx se, hvor meget af finansieringen der kommer fra udlandet, og hvor mange film der har modtaget udenlandsk finansiering. Omkostninger beskriver, hvordan finansieringen er blevet brugt og skelner mellem lønomkostninger og øvrige omkostninger. Målgruppen viser, om filmene er målrettet børn, unge og familier eller voksne. Både finansiering og omkostninger kan fordeles på målgruppe.

Grupperinger og klassifikationer

Finansieringstype i statistikbanktabellen FILMFIN1 - Finansiering i alt, DK - Offentlig finansiering ekskl. tv-støtte, DK - Offentlig tv-støtte, DK - Privat finansiering ekskl. salg af distributionsrettigheder, DK - Salg af distributionsrettigheder, privat finansiering, DK - Finansiering i alt, udland - Offentlig finansiering, udland - Privat finansiering ekskl. salg af distributionsrettigheder, udland - Salg af distributionsrettigheder, udland

Finansieringstype i statistikbanktabellen FILMFIN2 - Offentlig finansiering ekskl. tv-støtte - Offentlig tv-støtte - Privat finansiering ekskl. salg af distributionsrettigheder - Salg af distributionsrettigheder

Målgruppe - Børn/unge/familie - Voksne

Sektordækning

Kultursektoren.

Begreber og definitioner

Danske spillefilm: Film, der opfylder følgende tre kriterier: 1) Enkeltstående fiktionsproduktioner af en varighed på minimum 75 minutter 2) Produktioner, der er produceret af dansk hovedproducent, dvs. en producent, som driver forretning gennem Danmark ved etablering af fast forretningssted eller tilsvarende 3) Spillefilm, der har modtaget produktionsstøtte fra Det Danske Filminstitut enten gennem Konsulent- eller Markedsordningen.

Lønomkostninger: Den del af finansieringen, der er blevet brugt på aflønning af de personer, som har været med ind over produktionen af filmen, fx instruktøren, A-fotografen, kostumieren og klipperen.

Målgruppe: Det publikum, som filmen henvender sig til. Det kan være børn, unge og familier eller voksne.

Offentlig finansiering ekskl. tv-støtte: Midler fra Det Danske Filminstitut, danske og udenlandske offentlige institutioner og fonde (fx Nordisk Film & TV Fond og Eurimages) samt midler fra DR- og TV2 med henblik på forrentning.

Offentlig tv-støtte: Forsalg og salg af public service-distributionsrettigheder (typisk tv-visninger på DR og TV2).

Øvrige omkostninger: Den del af finansieringen, der er blevet brugt på andet end lønninger. Det dækker bl.a. omkostninger til kamera-, lyd- og lysudstyr, råfilm, dekorationsmaterialer, masker og parykker, lokationsleje og fremkaldelse af film.

Privat finansiering ekskl. salg af distributionsrettigheder: Midler fra danske og udenlandske producenter og co-producenter.

Salg af distributionsrettigheder: Udlejerforskud og salg af private tv-visninger. I sjældne tilfælde tildeles danske spillefilm midler fra udenlandske statsejede mediehuse. Disse tilskud regnes for privat finansiering, da mediehusene ikke er underlagt de samme forpligtelser som DR og TV2.

Udlejerforskud: Forudbetaling af rettigheder til distribution af film.

Årgang: År indeholdende datoen for dansk biografpremiere; kan i enkelte tilfælde være bestemt af international premiere eller premiere på andre distributionsformer, fx streamingtjenester.

Enheder

Spillefilm

Population

Danske spillefilm

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 2010 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Der opereres med følgende måleenheder: antal film i stk., finansiering i mio. kr. og omkostninger i mio. kr.

Referencetid

Statistikken udarbejdes for film udgivet i løbet af kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §6: Data stammer fra andre offentlige myndigheder og eksisterende registre.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på emnesiden om Biografer og film eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.