Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk afdeling.
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Økonomien i danske spillefilm

Datagrundlaget er produktionsregnskaber for danske spillefilm, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut enten gennem Konsulent- eller Markedsordningen, men udelader spillefilm, der har modtaget anden eller ingen støtte. Statistikken er derfor ikke fuldt dækkende og undervurderer finansieringen af, omkostningerne forbundet med samt antallet af danske spillefilm. Datagrundlaget omfatter i gennemsnit 82 pct. af danske spillefilm og 94 pct. af det samlede salg af biografbilletter.

Samlet præcision

Datagrundlaget er produktionsregnskaber for danske spillefilm, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut enten gennem Konsulent- eller Markedsordningen, men ekskl. danske spillefilm, der kun har modtaget lanceringsstøtte, støtte gennem New Danish Screen-ordningen eller ingen støtte. Grunden til, at statistikken ikke inkluderer sidstnævnte typer af film, er, at producenter ikke har pligt til at aflevere regnskaberne til Filminstituttet, og data derfor ikke er tilgængeligt.

Data dækker i gennemsnit 82 pct. af samtlige danske spillefilm i tællingsperioden, når det sammenholdes med danske titler i biografstatistikken. Det bemærkes, at der er mindre forskelle i definitionen af hhv. premiere-år og land i biografstatistikken og denne statistik. Målt ved det akkumulerede salg af biografbilletter er dækningen i gennemsnit 94 pct. Dækningen for de enkelte årgange er som vist (andel af biografsalget vist i parentes):

  • 2010: 83 (93) pct.
  • 2011: 88 (93) pct.
  • 2012: 95 (98) pct.
  • 2013: 84 (96) pct.
  • 2014: 76 (91) pct.
  • 2015: 85 (99) pct.
  • 2016: 78 (99) pct.
  • 2017: 73 (87) pct.
  • 2018: 81 (85) pct.

Det vurderes, at statistikken dækker størstedelen af økonomien i dansk spillefilmsproduktion, da flere af de titler, som ikke indgår i statistikken, er film, som er støttet under New Danish Screen-ordningen. Ordningen er en talentordning/ordning for debutfilm, der støtter spillefilm med lave budgetter. Det er ikke muligt at kvantificere, hvor meget statistikken undervurderer dansk spillefilmsproduktions økonomiske rammer.

Omkostninger er fordelt på lønomkostninger og øvrige omkostninger pba. poster, der primært er relateret til de to omkostningstyper. Dette kan medfører til overvurdering (undervurdering) af lønomkostningerne og undervurdering (overvurdering) af de øvrige omkostninger.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken undervurderer den samlede finansieringen af, de samlede omkostningerne forbundet med samt antallet af danske spillefilm, mens den overvurderer finansieringen pr. film og omkostningerne pr. film.

Det skyldes primært, at datagrundlaget er spillefilm, der har modtaget produktionsstøtte fra Det Danske Filminstitut enten gennem Konsulent- eller Markedsordningen, men ekskl. danske spillefilm, der udelukkende modtager lanceringsstøtte fra Det Danske Filminstitut, eller som modtager støtte gennem instituttets støtteordningen for talentfilm New Danish Screen. Film, der ikke har modtaget støtte fra Filminstituttet, er heller ikke med. Filmene omfatter omkring 82 pct. af samtlige danske spillefilm og derigennem størstedelen af økonomien i den danske spillefilmsproduktion.

Det antages, at budgettet for en given spillefilm er et godt estimat for spillefilmens regnskab. Hvert budget har en usikkerhedsmargin på omkring ca. 5-10 pct., hvilket i de fleste tilfælde vil være den usikkerhed, der er forbundet med at bruge budgettet for en given spillefilm som estimat for regnskabet. Da der vil være regnskaber for langt de fleste film, vurderes det, at antagelsen vil have en mindre betydning for det samlede resultat.

Det antages, at omkostninger, der primært er relateret til lønomkostninger, er et godt estimat for lønomkostninger, og at omkostninger, der primært er relateret til øvrige omkostninger, er et godt estimat for øvrige omkostninger. Det kan føre til en undervurdering(overvurdering) af lønomkostninger og en overvurdering(undervurdering) af de øvrige omkostninger. Det er ikke muligt at kvantificere usikkerheden.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken bidrager til et overblik over de økonomiske rammebetingelser for danske spillefilm, og understøtter dermed faktabaserede debatter og analyser på filmområdet. Det primære datagrundlag er produktionsregnskaber, der er revideret af statsautoriserede revisorer eller tilsvarende, hvilket er med til at sikre kvaliteten af resultaterne. Da statistikken udelukkende er baseret på støttede spillefilm, er dækningen af antal film i gennemsnit 82 pct. af alle danske spillefilm og 94 pct. af det samlede salg af biografbilletter. Dog vurderes dækningen mht. de økonomiske parametre at være højere, da de spillefilm, som ikke indgår i statistikken, i oftest er mindre produktioner. I statistikkens opstartsfase er der en forsinkelse på 2-3 år for finansierings- og omkostningstabellerne, men det forventes at produktionstiden på sigt vil blive kortere. Statistikken er sammenlignelig med årlige rapporter fra Det Danske Filminstitut, men der eksisterer ikke internationale retningslinjer for opgørelser over spillefilmsøkonomi. Resultaterne præsenteres i Statistikbanken og Nyt fra Danmarks Statistik og er således tilgængelige for alle. Statistikken har en række fejlkilder, som er beskrevet under punkt. 5.3. Der er ikke foretaget en egentlig kvalitetsvurdering af statistikken slutresultater ud over den kvalitetssikring, som beskrives under datavalidering.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Statistikken offentliggøres to år efter referenceperiodens afslutning med foreløbige tal. Da der kan forekomme forsinkelser i leveringen af produktionsregnskaber, opdateres tallene op til to år efter udgivelsestidspunktet.