Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Museer

Årlige elektroniske spørgeskemaer besvares af de enkelte museer. Nogle museer har flere besøgssteder, men har mulighed for at indberette samlet. Statistikken om museer fejlsøges og fejlrettes for de enkelte museer – her undersøges blandt andet om der er store udsving i antal besøgende og åbningstimer sammenlignet med sidste år. Hvis et museum har store udsving i antal besøgende, kontaktes museet for en afklaring af årsagen hertil. Hvis museer som er aktive ikke indberetter for det pågældende tællings år imputeres deres indberetning ved at bruge oplysningerne fra året før.

I 2021, ligesom i 2020, har den statistiske behandling adskilt sig, idet COVID-19 og nedlukningerne i året påvirkede museernes aktiviteter. Der var derfor ikke nødvendigvis konsistens i indberetningerne sammenlignet med sidste år. I 2021 var der ligeledes statsanerkendte museer, der ikke indberettede til statistikken. I den forbindelse var der ud over den sædvanlige fejlsøgning et behov for statistisk behandling i form af imputeringsregler for manglende indberetninger.

Kilder

Oplysninger om, hvilke museer, der har modtaget støtte findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. Disse oplysninger danner grundlag for undersøgelsespopulationen af de statsstøttede museer. Museerne – og evt. dertilhørende afdelinger - findes både via CVR registret og Danmarks Statistiks eget erhvervsregister. Oplysninger fra de enkelte museer/museumsafdelinger indberettes via elektronisk spørgeskema. Indberetning til statistikken er frivillig. Indberetningerne omfatter oplysninger om de enkelte museer og museumsafdelingers besøgstal, åbningstimer og antal museer.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Elektronisk spørgeskema.

Datavalidering

Fejlsøgning foretages med afsæt i indberetningen fra tidligere år. Fra og med 2018 er fejlsøgningsprocessen standardiseret via nyt fejlsøgningssystem, der viser om der er konsistens i indberetningen sammenlignet med året før I 2021 var der ikke samme konsistens sammenlignet med sidste år samt i forhold til 2019 grundet COVID-19 og nedlukningerne. Dog har der været konsistens i form af generelt fald i aktiviteter i branchen.

I de elektroniske spørgeskema er der fremskudt fejlsøgning. Det vil sige, at indberetter får en meddelelse i skemaet, hvis der er store udsving i, fx besøgstallet eller åbningstimer mv. Ved store udsving eller skift i museumstypen eller museumskategorien kontaktes et besøgssted for at få en afklaring. Ud over fejlsøgning på de enkelte besøgssteder valideres data på baggrund af de aggregerede tal som findes i statistikbanktabellerne.

Museer der ikke har indberettet bliver imputeret, hvis de har indberettet sidste år eller forrige år. I 2021 er der, ligesom for 2020, blevet lavet særlige imputeringsregler der tager højde for COVID-19 og nedlukningerne. Her tages der afsæt i lignende museer og ganget en given aktivitet, fx besøgende i udstillingen, med en faktor, der beskriver udviklingen. Derved er udviklingen blandt de imputerede museers besøgstal lig resten af museumsbranchen.

I 2021 var der 20 pct. nonresponse og omkring en fjerdedel kunne imputeres.

Databehandling

For 2021 blev der udsendt skemaer til omkring 460 museer. Dataindsamlingen startede i februar 2022. Museer der har svært ved at give deres oplysninger får udsættelse, dvs. mulighed for at indberette senere. Data behandles og fejlsøges på de enkelte besøgssteder og ved at se på de aggregerede tal. Statistikken medtager museer, der har oplyst aktiviteter. Museer der ikke har oplyst aktivitet har mulighed for at skrive i bemærkningen, hvorfor de ikke har indberettet, fx hvis der er renovering, udstillingen er lukket, fusionering med andet museum mv. De museer der ikke har tilgået skemaet (dvs. nonresponse) bliver imputeret, hvis de har indberettet i 2020 eller 2019. I 2021 var der 20 pct. nonresponse og en fjerdedel kunne imputeres. Museumsafdelinger/besøgssteder, der tilhører et statsstøttet museum i henhold til museumsloven, får tildelt samme museumstype som den administrative enhed, fx statsligt eller statsanerkendt. Hvis en administrativ enheds besøgssteder har forskellige museumskategorier tildeles den administrative enhed og dets besøgssteder museumskategorien ”Blandet kategori”.

Korrektion

Der laves ikke korrektion af data udover, hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.