Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Christian Törnfelt
39 17 34 47

cht@dst.dk

Hent som PDF

Museer

Indberetning til museumsstatistikken er frivillig, hvorfor statistikken ikke er fuldt dækkende. Flere af de mindre museer har ikke ressourcer til at indberette til statistikken. Der er ligeledes museer, der ikke er statsstøttet, der har bedt om at blive fritaget for at få tilsendt et skema.

I 2016 er der sendt skemaer ud til 430 museumsafdelinger. I 2017 er der sendt skemaer ud til ca. 400 museumsafdelinger. I 2018 er der sendt skemaer ud til ca. 380 museumsafdelinger. I 2019 er der sendt skemaer ud til 370 museumsafdelinger. I 2020 er der sendt skemaer til omkring 380 museer. I 2021 er der sendt skemaer til omkring 460 museer. 2022 er der sendt skemaer til omkring 600 museer. Begrundelsen til den udvidede population skyldes en screening af potentielle museer ud fra branchekode i Erhvervsregisteret. Indberetterne skulle svare på om de havde en samling som offentligheden havde adgang til. Hvis de svarede 'ja' inkluderedes de i statistikken. Hvis de svarede 'nej' ekskluderedes de. 2023 er der sendt skemaer til omkring 460 museer. Årsagen til der sendes flere eller færre skemaer skyldes, fx at museer åbner/lukker, fritages fra undersøgelsen, har ønsket at få tilsendt én indberetning på trods af, at det har flere besøgssteder eller åbner nye besøgssteder og skal have tilsendt flere skemaer.

Samlet præcision

Indberetning til museer er frivillig. Derfor vælger nogle museer ikke at indberette. Alle statslige og statsanerkendte museer medvirker i undersøgelsen og præcisionen er cirka 100 pct. For 2023 indberettede samtlige statslige og statsanerkendte museer.

Svarprocenten ligger i 2017 på 82 pct., men alle de statsanerkendte og statslige museer har indberettet til statistikken. I 2018 ligger svarprocenten samlet set på 86 pct.. Alle statslige og statsanerkendte museer har svaret. I 2019 ligger svarprocenten på 90 pct., og alle de statslige og statsanerkendte har indberettet til statistikken. Svarprocenten i 2020 er 88 pct. for alle museer.. Svarprocenten er omkring 80 pct. for alle museer i 2021. Svarfrekvensen for 2022 er 83 pct. for alle museer. Svarfrekvensen for 2023 er 91 pct. for alle museer.

Stikprøveusikkerhed

Der er ikke beregnet stikprøveusikkerhed for denne statistik. De statsstøttede museer er svarprocenten 100 pct. Da disse museer dækker langt hovedparten af aktiviteten på området, vurderes stikprøveusikkerheden at være begrænset.

Anden usikkerhed

Antal årlige åbningstimer kan erfaringsmæssigt være vanskeligt at opgøre for nogle museer. Derudover har nogle museer skiftende museumskategori og museumstype, da det ikke altid er den samme person, der indberetter til statistikken og der kan være opstået forvirring over, fx hvad museumstypen anden statsstøtte er.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Indberetning til museumsstatistikken er frivillig, For de statslige og statsanerkendte museer er svarprocenten omkring 100 pct. Slots- og Kulturstyrelsen har registreret alle statslige og statsanerkendte museer. Derimod for de ikke-statslige museer er der en en usikkerhed ift. dækningsgrad, men der forventes at statistikken er repræsentativ for de ikke-statslige museer også.

Frem til og med 2015 har Danmarks Statistik vedligeholdt en population af de øvrige museumstyper gennem opslag på hjemmesider, fagbøger mv. For at skabe et mere konsistent og entydigt populationsgrundlag er de øvrige museumstyper fra og med 2016 defineret som alle enheder registeret i museumsbranchen i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske register. Ændringen påvirker opgørelsen af aktiviteten på de ikke-statsstøttede museer og de museer, der modtager statsstøtte fra andre statslige myndigheder end Kulturministeriet. Dermed bliver også det samlet besøgstal for museerne påvirket af ændringen.

De statslige og statsanerkendte museer har været omfattet af og leveret data til museumsstatistikken både før og efter omlægningen. De dækker 78 pct.af det samlede antal museumsbesøgende i 2016. Metoden er endvidere justeret ved, at der for de museer, som ikke indberettede til statistikken i 2016 er imputeret værdier ud fra deres indberetning i 2015, hvis museet har indberettet til statistikken dette år.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.