Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Luftfart

Luftfartsstatistikken beskriver årligt investeringer i lufthavnsanlæg samt årligt og kvartalsvis transport af gods og passagerer med fly i danske lufthavne. Der sondres mellem indenrigs- og udenrigsflyvning med opdeling på ruteflyvning, charter-og taxiflyvning og anden flyvning. De kvartalsvise passagertal sæsonkorrigeres.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om flyoperationer i danske offentlige lufthavne. Oplysningerne dækker antallet af passagerer, typen af passagerer, mængden af gods, flyvningens retning i forhold til lufthavnen, oprindelses- eller destinationslandet for flyoperationen, indenrigs- eller udenrigsfart og flyvningens art, fx ruteflyvning.

Udgående flyoperationer tidssættes efter afgangstidspunktet og indgående flyoperationer tidssættes efter ankomsttidspunkt. Rundflyvninger tidssættes efter afgangstidspunktet.

Statistikken baseres på data indsamlet af Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, som er officiel producent af luftfartsstatistikken.

Grupperinger og klassifikationer

Destinationslande er klassificeret efter den internationale standard, ISO 3166. Dansk registrerede fly fordelt på motortype samt antal siddepladser. Øvrige grupperinger er defineret som i EUs forordninger på området.

 • Offentlige, betjente Lufthavne
 • Infrastruktur, herunder antal baner, terminaler, standpladser, bropladser, hangarer, befæstet og bebygget areal
 • Afrejsende passagerer, antal flyoperationer, pålæsset godsmængde
 • En flyoperation er en start, en landing eller ud- eller indflyvninger, hvor flyet ikke har været under fuldt stop
 • Der medtages alene flyvninger i civil luftfart, dvs. rute- og charterflyvning, herunder taxiflyvning, samt anden erhvervsmæssig eller privat flyvning.
 • Transport hvor både på- og aflæsning af gods eller passagerer foregår i Danmark. Transport hvor enten på- eller aflæsning af gods eller passagerer sker i udlandet

Flyvning

 • Ruteflyvning
 • Charter/taxi flyvning
 • Anden flyvning (omfatter bl.a. lokalflyvning, fritidsflyvning, skole- og træningsflyvning)

Transporttype

 • National
 • International

Passagerkategori

 • Afrejsende passagerer, i alt
 • Afrejsende passagerer, terminal
 • Afrejsende passagerer, transfer
 • Afrejsende passagerer, transit
 • Ankommende passagerer, i alt
 • Ankommende passagerer, terminal
 • Ankommende passagerer, transfer

Investeringstype

 • Alægsinvesteringer
 • Bygningsinvesteringer

Sektordækning

Transport.

Begreber og definitioner

Ruteflyvning: Erhvervsmæssig, regelmæssig lufttrafik, der normalt foregår ift. fartplan.

Charterflyvning: Erhvervsmæssig ikke-regelmæssig offentlig lufttrafik, herunder taxiflyvning.

Enheder

Offentlige, betjente lufthavne.

Population

Luftfarten.

Geografisk dækning

Data fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indeholder indberetninger fra alle lufthavne i Danmark, men ikke fra Grønland eller Færøerne.

Statistikken dækker flyvninger til og fra offentlige, betjente lufthavne i Danmark.

Rejser til og fra Grønland og Færøerne betragtes som indenrigsflyvning. Det betyder, at i statistikken er antal afrejsende passagerer i indenrigsfart ikke er lig antal ankommende passagerer i indenrigsfart (i virkeligheden er de to naturligvis oftest ens). Eksempelvis, ved en flyvning fra Aalborg til København er antallet af afrejsende passagerer fra Aalborg lig antallet af ankommende passagerer til København. Ved rejser fra Grønland til København kendes kun antallet af ankomne passagerer fra Grønland indberettet af Københavns Lufthavn, men ikke antallet af afrejsende passagerer fra Grønland, da de ikke indberettes til Trafik- og Byggestyrelsen.

Tidsperiode

Statistikken over passagerer og godstransport har været udarbejdet i sin nuværende form siden 1997.

Statistikken over investeringer har været udarbejdet i sin nuværende form siden 1992.

Statistikken over infrastruktur har været udarbejdet i sin nuværende form siden 1990

Basisperiode

Faste investeringer i lufthavne offentliggøres i årets priser, 1990-priser, 1995-priser og 2000-priser.

Måleenhed

Der anvendes en række måleenheder for i statistik om luftfart.

 • Banelængde måles i antal.
 • Arealer og bygninger opgøres i kvadratmeter.
 • Priser gøres op i mio. kr.
 • Flyoperationer måles i 1.000.
 • Fly og siddepladser måles i antal.
 • Antal flyvninger måles i 1.000 stk.
 • Gods måles i 100 ton.
 • Passagerer måles i 1.000 stk.
 • Flyrejser måles i 1.000 stk.
 • Persontransportarbejde måles i mio. personkm.

Referencetid

Statistikkens referenceperiode er en en måned, et kvartal eller et kalenderår (for årsstatistikken).

Hyppighed

Fra år 1997 årligt. Siden år 2000 både årligt og kvartalsvis.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som led i styrelsens funktion som tilsynsmyndighed for luftfarten og lufthavne og producent af den officielle luftfartsstatistik.

Data leveres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til Eurostat i henhold til EU-lovgivningen:

 • Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 437/2003 af 27. februar 2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning
 • Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1358/2003 af 31. juli 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 om indberetning af statistiske oplysninger om passager-, fragt- og postflyvning og om ændring af bilag I og II hertil
 • Kommissionens Forordning (EF) Nr. 546/2005 af 8. april 2005 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 437/2003 for så vidt angår tildeling af koder for indberettende land og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1358/2003 for så vidt angår ajourføring af listen over EF-lufthavne

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er ikke beregnet.

Øvrige oplysninger

Der findes en emneside for transport