Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Peter Ottosen
39 17 30 25

pot@dst.dk

Hent som PDF

Luftfart

Statistikken er baseret på en totaltælling, dvs. der er ingen stikprøveusikkerhed ligesom usikkerheden på de endelige tal vurderes at være meget begrænset baseret på erfaringerne fra fejlkontrol og revisioner af data.

Samlet præcision

Datagrundlaget er totaldækkende, så der er ikke dækningsfejl og stikprøvefejl.

Datagrundlaget baserer sig på lufthavnenes registreringer af passagerantal og flyenes destinationer og oprindelser. Data er hovedsagligt indsamlet til brug for fakturering, lufthavnsmanagement eller krav til flysikkerhed og luftrumsovervågning. Det er derfor opfattelsen, at data i al væsentlighed er yderst retvisende.

Revisioner sker typisk i passagerantal, som følge af enten revisioner i lufthavnenes faktureringssystemer eller konkrete fejl i dataoverførslen til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Statistikken dækker området komplet, idet alle relevante virksomheder indberetter.

Der er mindre revisioner som følge af fejlindtastninger eller -registreringer. De udgør mindre end 1 pct. af den samlede godsmængde eller antal passagerer. Trafik- og Byggestyrelsen forsøger at reducere denne type fejl ved at etablere elektronisk dataleverancer fra lufthavnene.

Der er ingen bortfald, beregningsfejl eller modelantagelser i statistikken.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der er få og veletablerede indberettere, der selv anvender statistikken og sjældne mindre revisioner.

De indsamlede oplysninger er i overensstemmelse med de statistiske begreber.

Der forekommer fra tid til anden revisioner i data, der giver lidt større usikkerhed på de først offentliggjorte tal, men overordnet vurderes usikkerheden på passagerer og på godsmængder at være mindre end 1 pct.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Data revideres løbende indtil årsstatistikken offentliggøres.

Såfremt væsentlige fejl konstateres, indarbejdes de i statistikken ved først givne lejlighed.