Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Henriette Sussi Rosenstrøm
39 17 34 44

hro@dst.dk

Hent som PDF

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Statistikken er baseret på årlige indberetninger fra lønmodtagerorganisationer om antallet af medlemmer pr. 31. december, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Data valideres typisk ved at sammenholde indberetninger med det tidligere indberettede. Korrektioner foretages tilbage i tid, hvis det er muligt. Der sæsonkorrigeres ikke, da der er tale om en årsstatistik.

Kilder

Statistikken er baseret på årlige indberetninger fra lønmodtagerorganisationerne. Hovedorganisationerne indberetter oplysningerne for deres medlemsorganisationer.

Indsamlingshyppighed

Der skal indberettes årligt til statistikken.

Indsamlingsmetode

Ca. en måned efter referencetidspunktet, som er 31. december, sendes en e-mail til de indberetningspligtige med svarfrist ca. to måneder efter referencetidspunktet. I mailen anmodes om indberetning af antallet af medlemmer fordelt på køn, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, dvs. eksklusiv medlemmer, der er studerende, selvstændige, fuldtids-efterlønsmodtagere eller pensionister. De indberetningspligtige er hovedorganisationerne (FH, AC og Ledernes Hovedorganisation) og lønmodtagerorganisationer uden for hovedorganisationerne.

Datavalidering

Indberetningerne valideres ved at sammenligne tallene med forrige tælling. Hvis niveauet har ændret sig væsentligt, kontaktes respondenten. Denne kontakt kan medføre revisioner i medlemstallene. Disse revisioner kan også vedrøre antallet af medlemmer for de senest offentliggjorte år. Ved opgørelsen af medlemstallene for 2021, blev man eksempelvis opmærksom på at en enkelt lønmodtagerorganisation tidligere havde indberettet fejlagtige medlemstal for 2019 og 2020, mens tre yderligere lønmodtagerorganisationer havde indberettet fejlagtige medlemstal for 2020. Disse medlemstal for 2019 og 2020 er derfor blevet revideret ved offentliggørelsen af medlemstallene for 2021.

Databehandling

Umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen udsendes rykker. Hvis indberetning ikke sker inden statistikken offentliggøres, imputeres lønmodtagerorganisationens medlemstal ud fra oplysninger fra det foregående år.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data, udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.