Gå til sidens indhold

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes medlemmer (fagforeningsmedlemmer) med tilknytning til arbejdsmarkedet. Statistikken er udarbejdet siden 1994 som en tabel i Statistisk Årbog og Statistisk Tiårsoversigt. Fra 2008 blev tallene offentliggjort i Statistikbanken og fra 2009 blev statistikken også publiceret i Nyt fra Danmarks Statistik. Fra og med offentliggørelsen pr. 31. december 2014 i maj-2015, er der foretaget en revision og omlægning af statistikken og reference-datoen er ændret fra 1. januar i et år til 31. december året før. Omlægningen er foretaget tilbage til 31. december 2007. Den 1. januar 2019 blev LO og FTF slået sammen til FH, og en større afvigelser i tallene ift. tidligere år, kan skyldes harmoniseringsøvelsen som følge af fusionen mellem FTF og LO.

Indhold

Statistikken giver en oversigt over lønmodtagerorganisationernes medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning uafhængigt af deres alder, men eksklusiv selvstændige erhvervsdrivende, personer under uddannelse, pensionister og efterlønnere. Statistikken offentliggøres årligt.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er baseret på årlige indberetninger fra lønmodtagerorganisationer om antallet af medlemmer pr. 31. december, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Data valideres typisk ved at sammenholde årets indberetninger med det tidligere indberettede. Korrektioner foretages tilbage i tid, hvis det er muligt. Eksempelvis er det samlede medlemstal med arbejdsmarkedstilknytning pr. 31/12 2022 blevet opjusteret med 6.163 magistre ved offentliggørelsen af statistikken pr. 31/12 2023 den 3. juni 2024.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugere er typisk faglige organisationer, medier og forskere. Der er ikke foretaget en brugerundersøgelse. Der har ikke været udtrykt manglende tilfredshed med statistikken.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på indberetninger fra lønmodtagernes hovedorganisationer og øvrige lønmodtagerorganisationer. Det er ikke alle lønmodtagerorganisationer, der er i stand til helt præcist at opgøre tallene eksklusiv medlemmer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. studerende, efterlønsmodtagere og pensionister, ligesom der kan være inkluderet selvstændige erhvervsdrivende. De indberettede tal formodes derfor at være en smule overvurderede. Statistikken vurderes at have en rimelig kvalitet. Tallene revideres normalt ikke, men opdages fejl, rettes de tilbage i tid, så vidt det er muligt. Selvom det er frivilligt om man ønsker at indberette til statistikken, synes samtlige lønmodtagerorganisationer (på nær en enkelt mindre organisation) at indberette til statistikken.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres typisk 4-5 måneder efter referencetidspunktet. Statistikken vedrørende medlemstallene for den 31. december 2023 offentliggøres forholdsvist sent nemlig først den 3. juni 2024.

Statistikken offentliggøres normalt på det planlagte tidspunkt uden forsinkelse.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der kan forekomme mindre brud over tid i forbindelse med at lønmodtagerorganisationerne ændrer på opgørelsesmetoden. Fx. skyldes nedgangen i medlemstal i nogle organisationer fra 2011 til 2012, at de indtil da havde indberettet medlemstal inklusiv medlemmer uden arbejdsmarkedstilknytning. Endvidere kan hovedorganisationernes samlede medlemstal variere over tid, fordi de enkelte lønmodtagerorganisationer kan melde sig ud og ind af hovedorganisationerne. Endelig opstår der nye lønmodtagerorganisationer, ligesom der forsvinder nogen over tid. Organisationerne har ikke altid mulighed for at foretage rettelser tilbage i tid.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken, Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed