Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Mikkel Zimmermann
39 17 30 43

mzi@dst.dk

Hent som PDF

Lønmodtagerorganisationers medlemstal

Statistikken er baseret på indberetninger fra lønmodtagernes hovedorganisationer og øvrige lønmodtagerorganisationer. Det er ikke alle lønmodtagerorganisationer, der er i stand til helt præcist at opgøre tallene eksklusiv medlemmer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. studerende, efterlønsmodtagere og pensionister, ligesom der kan være inkluderet selvstændige erhvervsdrivende. De indberettede tal formodes derfor at være en smule overvurderede. Statistikken vurderes at have en rimelig kvalitet. Tallene revideres normalt ikke, men opdages fejl, rettes de tilbage i tid, så vidt det er muligt. Selvom det er frivilligt om man ønsker at indberette til statistikken, synes samtlige lønmodtagerorganisationer (på nær en enkelt mindre organisation) at indberette til statistikken.

Samlet præcision

Statistikken vurderes at have en rimelig kvalitet. De indberettede tal formodes at være lidt overvurderede. Det skyldes, at det erfaringsmæssigt ikke er alle lønmodtagerorganisationer, der er i stand til at opgøre tallene eksklusiv medlemmer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. tallene kan være inklusiv studerende, efterlønsmodtagere og pensionister, ligesom der kan være inkluderet selvstændige erhvervsdrivende. Modsat er der dog også en mindre risiko for, at nye mindre lønmodtagerorganisationer ikke er medtaget i populationen.

Stikprøveusikkerhed

Statistikken er baseret på en tilnærmet totaltælling. Der er en risiko for, at nyetablerede små lønmodtagerorganisationer ikke er med i populationen.

Anden usikkerhed

Rammepopulationen er på 110-120 danske lønmodtagerorganisationer, der kan variere lidt fra år til år. En enkelt lønmodtagerorganisation (Danmarks Frie Fagforening) indberetter ikke, hvilket giver en lille underdækning på under 1 pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Samtlige lønmodtagerorganisationer tilsendes et spørgeskema. En enkelt mindre lønmodtagerorganisation (Danmarks Frie Fagforening) har aldrig responderet og foreningens medlemstal er derfor ikke med i statistikken. Det er ikke alle lønmodtagerorganisationer, der er i stand til at opgøre tallene eksklusiv medlemmer uden tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. der kan forekomme studerende, pensionister og efterlønsmodtagere ligesom selvstændige erhvervsdrivende kan indgå i tallene. I det omfang, organisationerne er i stand til at korrigere tidligere fejlbehæftede indberetninger, ændres tallene fremadrettet og tilbage i tid. Der haves ingen tal for usikkerhedens størrelse. Kvaliteten vurderes dog at være høj.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der forekommer normalt ikke revisioner af de offentliggjorte tal. Hvis der opdages fejl i de offentliggjorte tal, vil disse imidlertid altid blive rettet.