Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Privatøkonomi og Velfærd, Personstatistisk Afdeling
Jarl Christian Quitzau
39 17 35 94

jaq@dst.dk

Hent som PDF

Livskvalitetsindikatorer

Det er vurderingen at præcision og pålidelighed er stor nok til at kunne repræsentere den samlede danske voksne befolkning.

Samlet præcision

Den statistiske usikkerhed er opgjort til på totalerne at udgøre +/-0,05 og på deltotalerne +/-0,1

Stikprøveusikkerhed

Den beregnede stikprøveusikkerhed på undersøgelsen på de mest centrale spørgsmål viser, at estimaterne i 10-års-grupperne er bestemt til +/- 0,1 og totalen er bestemt til +/- 0,05. Vær dog opmærksom på, at usikkerheden er større når der alene kigges på kommunalt niveau.

Anden usikkerhed

Livskvalitetsundersøgelsen er en frivillig web-basereret skemaundersøgelse af den danske befolkning på 18 år og derover. Den samlede befolkning i denne aldersgruppe er på i alt 4,5 mio. personer.

Danmarks Statistik har forsøgt at få lidt over 70.000 personer til at svare på de udsendte skemaer, men det er kun lykkedes, at få 42.500 personer til at udfylde de stillede spørgsmål. Det giver en svarprocent på næsten 61 pct., hvilket i en frivillig spørgeundersøgelse må betegnes som tilfredsstillende.

Det er imidlertid ikke alle befolkningsgrupper, der er lige flinke til at svare, hvilket også resulterer i forskellige svarprocenter grupperne imellem.

Hvis en befolkningsgruppe svarmæssigt er under- eller overrepræsenteret i forhold de afgivne svar, kompenserer Danmarks Statistik denne skævhed ved forskellige former for opregning (vægtning), så slutresultatet bliver en tilnærmet fordeling, der ligner befolkningsgennemsnittet. Men de manglende svar er kilde til en vis form for statistisk usikkerhed, da man af gode grunde ikke ved hvad de personer, der har valgt ikke at svare, ville have svaret.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken vurderes til at give et retvisende billede af livskvaliteten i Danmark. Fordelt på de enkelte kommuner er usikkerheden større, og skal altid tolkes med forsigtighed.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der er ikke foretaget revisioner af den pågældende statistik