Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvise offentlige finanser

Hovedkilden til statistikken er regnskaber fra stat, kommuner og regioner. Tallene suppleres med øvrige kilder. Der indlægges skøn for supplementsperioden, som er transaktioner, der registreres i januar og februar efter regnskabsåret, men som kan henføres til aktiviteter i regnskabsåret. For poster som ikke periodiseres hensigtsmæssigt på kvartaler, foretages der en beregning baseret på tallene for de tidligere kvartaler, som fordeler tallene på kvartalerne. Under databehandlingen foretages der fejlsøgning af data og endelig validering af tallene. Tabellerne OFF10K og OFF12K sæsonkorrigeres.

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte. Der åbnes for den endelige indberetning til slutafregning i slutningen af maj, og fristen for at indberette bliver på tværs af kompensationsordningerne den 30. september 2022.

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til minkerstatnings- og kompensationsordninger er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med kvartalsvise dataleverancer fra Fødevarestyrelsen om udbetalinger til minkavlere og følgeerhverv.

Kilder

Statslige institutioner på Finansloven overfører dagligt deres regnskabsregistreringer til Økonomistyrelsen. Oplysningerne har samme detaljeringsgrad som det årlige statsregnskab. Indberetningerne til Økonomistyrelsen omfatter også konteringer foretaget efter kalenderårets afslutning, den såkaldte supplementsperiode. Summen af månedsindberetningerne inklusive indberetningerne for supplementsperioden vil således svare til årsregnskabet. Regnskaber fra offentlige selskaber, Folkekirken mv. indhentes særskilt og bruges også som kilder til statistikken.

Fra kommuner og regioner indhentes kvartalsdata til Danmarks Statistik ca. en måned efter kvartalets udløb. Disse data er på samme detaljeringsniveau som årsdata, men der er dog ikke tale om egentlige afsluttede kvartalsregnskaber. Det betyder bl.a. at fejl og manglende konteringer vedrørende et kvartal først rettes ved års afslutningen af regnskabet, hvor det konteres i supplementsperioden. Summen af de fire indberettede kvartaler stemmer ikke overens med årsregnskabet.

Sociale kasser og fonde dækkes via egentlige kvartalsvise regnskaber, der indsendes til Danmarks Statistik.

Data for indkomstoverførsler stammer fra regnskaberne fra staten og kommuner samt fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der siden 1. oktober 2012 har overtaget kommunernes opgave med at udbetale en række sociale ydelser til borgerne. Data fra Lønmodtagernes Garantifond anvendes i opgørelsen af deres ydelser.

Beregningerne til opgørelse af kvartalsvise skatter og afgifter til offentlig forvaltning og service er foretaget på baggrund af: - Regnskabsoplysninger på månedsbasis fra SKAT - Indtægtslister på månedsbasis fra Skatteministeriet - Punktafgiftsstatistikken fra SKAT - Momsopgørelse - Ministerielle skatteskøn og opgørelser fra finanslovene og Finansministeriet

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til COVID-19-hjælpepakker er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med ugentlige dataleverancer fra Erhvervsstyrelsen om udbetalinger til erhvervslivet. Der er usikkerhed forbundet med opgørelsen af udgifter til kompensationspakkerne. Der kan således forekomme efterregistreringer trods periodernes udløb. Der vil desuden sandsynligvis forekomme tilbageløb i forbindelse med udbetalinger til virksomheder, der ikke har levet op til betingelserne for udbetaling og dermed fået uberettiget støtte. Der åbnes for den endelige indberetning til slutafregning i slutningen af maj, og fristen for at indberette bliver på tværs af kompensationsordningerne den 30. september 2022.

I forbindelse med opgørelsen af udgifter til minkerstatnings- og kompensationsordninger er data fra statsregnskabet til denne offentliggørelse suppleret med kvartalsvise dataleverancer fra Fødevarestyrelsen om udbetalinger til minkavlere og følgeerhverv.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles kvartalsvist.

Indsamlingsmetode

Regnskabsdata fra stat, kommuner og regioner samt Udbetaling Danmark modtages elektronisk.

Datavalidering

Der foretages fejlsøgning af regnskabsdata, bl.a. i forhold til korrekt brug af kontoplanen, og der indlægges skøn for supplementsperioden, som er transaktioner, der registreres i januar og februar efter regnskabsåret, men som kan henføres til aktiviteter i regnskabsåret.

Databehandling

Der indlægges skøn for supplementsperiodens bidrag til det enkelte kvartal. Skønnet er baseret på de seneste års faktiske posteringer i supplementsperioden.

Der er nogle realøkonomiske regnskabsposter, som ikke er periodiseret rigtigt på kvartaler. Det er primært oplysninger om renter, forbrug af fast realkapital og subsidier. Her fordeles budgettallet ud på kvartalerne i det aktuelle år ud fra den såkaldte Denton algoritme. Denton algoritmen bruger budgetåret og de to seneste regnskabsår til at fordele regnskabsposterne på kvartaler, således at der ikke sker et markant niveauskift ved årsskifte.

Korrektion

Der foretages sæsonkorrektion for normale sæsonudsving i tabellerne offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler efter indkomsttype og sæsonkorrigering (OFF10K) samt skatter og afgifter efter skattetype og sæsonkorrigering (OFF12K). Data sæsonkorrigeres vha. JDemetra+med fast modelvalg, som undersøges én gang om året. Der bliver korrigeret for påske, handelsdage og skudår hvis disse effekter er signifikante. Der benyttes indirekte sæsonkorrektion til beregning af de samlede sæsonkorrigerede tal. Der foretages ikke årsafstemning, og der vil derfor forekomme forskelle imellem de faktiske og de sæsonkorrigerede tal på årsbasis.