Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Ida Balle Rohde
39 17 30 15

ilr@dst.dk

Hent som PDF

Kvartalsvise offentlige finanser

Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik i det offentlige kvartalsregnskab. I Statistikbanken offentliggøres kvartalsvise offentlige finanser i tabellerne OFF3K, OFF26K, OFF10K og OFF12K. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken publiceres i Statistisk efterretning for kvartalsvise offentlige finanser.

Statistikbanken

Kvartalsvise offentlige finanser offentliggøres i Statistikbanken under emnet Økonomi, Offentlig økonomi, Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter, hvor følgende tabeller findes med kvartalsvise tal:

  • OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter
  • OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift
  • OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler efter indkomsttype og sæsonkorrigering
  • OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter efter skattetype og sæsonkorrigering

Adgang til mikrodata

Data lagres i en database for offentlige finanser. Udtræk fra denne database kan rekvireres på servicevilkår.

Anden tilgængelighed

Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med det kvartalsvise nationalregnskab og statistik for betalingsbalancen.

Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med de årlige offentlige finanser.

Danmarks Statistik har siden juni 2000 indberettet kvartalsvise data til EU's statistiske kontor Eurostat. Data er indberettet til Eurostat i tabel 25 quarterly non-financial accounts for general government, som er baseret på en gentlemen's agreement i Financial Accounts Working Group (FAWG). Data er tilgængeligt på Eurostats hjemmeside.

Statistikken udarbejdes efter retningslinjerne i nationalregnskabsmanualen ESA 2010.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af de kvartalsvise offentlige finanser følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et niveau, der gør at man ikke behøver at tage specielle forholdsregler i forhold til diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Metoder til opgørelse af statistikken er også beskrevet i Statistiske Efterretninger for Kvartalsvise offentlige finanser

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.