Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16,

sda@dst.dk

Hent som PDF

Konkurser

Der er brud i konkursserierne i 2009, idet opgørelserne til og med 2009 indeholder såvel personlige som virksomhedskonkurser under et, men kun virksomhedskonkurser fra og med 2009. Størrelsesordenen på bruddet er ikke tilgængeligt.

International sammenlignelighed

Konkursopgørelser i vores nabolande: Holland Norge Sverige Tyskland Finland

Sammenlignelighed over tid

Der kan være tidsmæssige uoverensstemmelser mellem referencetidspunktet/-perioden i statistikken for erklærede konkurser og opgørelsestidspunkterne for baggrundsvariablerne omsætning og beskæftigelse.

Omlægningen til registerbaseret produktion i 2009 betyder et mindre databrud i forhold til den hidtidige optællingsbaserede metode.

Forskellene mellem de to metoder kan sammenfattes til:

a) med den registerbaserede metode tælles fra 2009 ikke længere personlige konkurser (konkurser uden tilknytning til cvr-nummer). Fordeling mellem personlige konkurser og virksomhedskonkurser for perioden før 2009 findes ikke.

b) med den registerbaserede metode optræder flere tilfælde af branchen 'uoplyst aktivitet', da brancheplaceringen nu udelukkende baseres på ESR (hvor den før blev suppleret med manuel gennemgang) - det betyder især færre konkurser i branchegruppen 'finansiering og forsikring' (typisk er mange holdingselskaber i ESR registreret med 'uoplyst aktivitet')

c) den registerbaserede metode betyder, at dobbelttællinger af konkurser som annonceres 2 (eller flere) gange i samme måned undgås, ligesom konkurser, der aflyses samme måned, som de er erklæret, ikke tælles med

d) de nye variable vedr. levetid, omsætning og beskæftigelse afhænger af den registerbaserede metode og kan derfor ikke følges længere tilbage end januar 2009

Året 2009 opgøres på begge metoder, de optællingsbasereder serie slutter således december 2009, mens de registerbaserede serier starter januar 2009. Der er ca. 3,6 pct. flere konkurser i 2009 med den optællingsbaserede metode end med den registermæssige.

Der er fra og med udgivelsen af konkursstatistikken for september 2010 foretaget en mindre omlægning af konkursstatistikken, som medfører et mindre databrud i beskæftigelsestallene, da der herfra er benyttet beskæftigelsestal fra eIndkomst-systemet i stedet for som før fra den ATP-baserede beskæftigelsesstatistik. Databrudet fremkommer bl.a. ved, at 0-indberetninger fra den ATP-baserede beskæftigelsesstatistik og eIndkomst-systemet behandles forskelligt. I eIndkomst-systemet vil flere konkurser blive placeret i gruppen 'Ingen indberettet beskæftigelse' end er tilfældet ved at benytte den ATP-baserede beskæftigelsesstatistik. Dette har dog ingen effekt på det samlede antal konkurser.

Ændringer i branchenomenklatur. For perioden 1979 til 1992 har man anvendt branchegrupperingen DSE 77. Fra 1993 anvendtes DB93 og fra 2004 DB03. På det anvendte aggregeringsniveau er der imidlertid ingen forskel mellem DB93 og DB03. DB93/DB03 branchegrupperne er således sammenlignelige for perioden 1993-2008. Fra og med 2009 anvendes udelukkende DB07, Dansk Branchekode 2007. Statistikken er omregnet så den er tilgængelig på DB07 grupper fra 2005 og frem.

Ændringer i geografisk opdeling. Fra 2007 og frem findes der opdeling på 5 regioner. Før da findes opdeling på 3 landsdele.

Serien for konkursbegæringer er fuldt sammenlignelig over tid.

Sammenhæng med anden statistik

Der er ikke en entydig sammenhæng mellem statistikken over erklærede konkurser og statistikker over den samlede population af virksomheder, selv om det ofte efterspørges for at kende det samlede antal virksomheder, der potentielt kunne gå konkurs i en bestemt periode.

Det hænger sammen med, at der i populationsopgørelserne vedr. det samlede antal virksomheder foretages afgrænsninger ud fra fx omsætning eller beskæftigelse - et aktivitetskrav. Disse aktivitetskrav er ikke gældende for de konkursramte virksomheder, der ofte ikke har nogen beskæftigede eller kun ringe omsætning. Dertil kommer forskelle i referencetidspunkter for konkurs- og populationsopgørelserne.

For den optællingsbaserede konkursstatistik t.o.m. 2009 gælder det derudover, at den tæller både virksomhedskonkurser og personlige konkurser under et, hvad der gør sammenligninger vanskelige, uanset at virksomhederne udgør langt hovedparten af konkurserne.

Sammenhæng med anden statistik er ikke relevant ift. konkursbegæringer.

Intern konsistens

Der kan være tidsmæssige uoverensstemmelser mellem referencetidspunktet/-perioden i statistikken over erklærede konkurser og opgørelsestidspunkterne for baggrundsvariablerne omsætning og beskæftigelse.

Omlægningen til registerbaseret produktion i 2009 betyder et mindre databrud i forhold til den hidtidige optællingsbaserede metode. Forskellene er beskrevet i feltet Sammenlignelighed over tid..

Tidsmæssige uoverensstemmelser er ikke relevant ift. konkursbegæringerne.