Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Søren Dalbro
39 17 34 16 29 35 74 60, mob.

sda@dst.dk

Hent som PDF

Konkurser

Statistikken er en månedlig opgørelse af antal erklærede konkurser. De fordeles efter erhvervshovedgrupper (brancher), geografi, levetid, omsætning og beskæftigelse. Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse (tabte job) og gennemsnitlig levetid for konkursramte virksomheder. Antallet af konkurser opgøres desuden for såkaldte aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning >= 1 million kr., samt såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr.

På eksperimentel basis opgøres desuden antal konkursbegæringer.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser udviklingen i antal erklærede konkurser, dvs. hvor mange konkursboer i erhvervsvirksomheder, der er sluttet i Sø- og Handelsretten eller Skifteretterne.

Antallet af konkurser fordeles efter erhvervshovedgrupper (brancher), antal konkursramte ansatte, omsætning, levetid og geografi. Antallet af konkurser opgøres desuden for aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning >= 1 million kr., samt nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr. Desuden udregnes samlet omsætning, samlet beskæftigelse (tabte job) og gennemsnitlig levetid for konkursramte virksomheder.

Tallene for konkursbegæringer viser hvor mange begæringer om konkurs i en erhvervsvirksomhed, der er indgivet til Skifteretterne/Sø- og Handelsretten af en skyldner (egenbegæring) eller en fordringshaver (kreditorbegæring). Statistikken offentliggøres ugentligt i Statistikbanken og på Danmarks Statistiks side for eksperimentel statistik

Fra juli 2021 opgøres antallet af konkurser kvartalsvist på udvalgte og aggregerede hovedafdelinger. Opgørelsen publiceres sammen med opgørelsen af nyregistrerede virksomheder i statistikken Nyregistrerede virksomheder og konkurser. Konkursdelen dækker perioden siden 2015.

Grupperinger og klassifikationer

Konkurserne kan opdeles i to grupper: - Konkurser i aktive virksomheder, dvs. virksomheder med beskæftigelse og/eller omsætning >= 1 million kr. - Konkurser i nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden beskæftigelse og omsætning < 1 million kr.

I de månedlige publiceringer anvendes en tilpasset version af Dansk Branchekode DB07 10 gruppering:

 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed
 • Bygge og anlæg
 • Handel og transport mv. G Handel: G1 Handel med biler og motorcykler, G2 Engroshandel og G3 Detailhandel. H Transport og I Hoteller og restauranter
 • Information og kommunikation
 • Finansiering og forsikring
 • Ejendomshandel og udlejning
 • Erhvervsservice
 • Offentlig administration, undervisning og sundhed
 • Kultur, fritid og anden service
 • Uoplyst aktivitet

Den geografiske fordeling sker på de fem danske regioner.

Opdelinger på mest detaljeret brancheniveau DB07 samt kommuner og landsdele er tilgængelige ved forespørgsel.

I den kvartalsvise opgørelse sammen med de nyregistrerede virksomheder anvendes følgende grupperinger baseret på hovedafdelingerne i DB07:

 • BTE En sum af hovedafdelingerne B, C, D og E, og dvs. råstofindvinding + fremstillingsvirksomhed + el-, gas- og fjernvarmeforsyning + vandforsyning, kloakvæsen, affaldshåndtering mv.
 • F Bygge- og anlægsvirksomhed
 • G Engros- og detailhandel, reparation af motorkøretøjer og motorcykler
 • H Transport og godshåndtering
 • I Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
 • J Information og kommunikation
 • KTN En sum af hovedafdelingerne K, L, M og N, dvs. pengeinstitut- og finansvirksomhed mv. + fast ejendom + liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser + administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
 • PTSX94 En sum af hovedafdelingerne P, Q, R, S95 og S96, dvs. undervisning + sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger + kultur, forlystelser og sport + reparation af husholdningsudstyr + frisører, vaskerier og andre serviceydelser
 • BTSXO_S94 En sum alle ovenstående

Sektordækning

Tallene for erklærede/kundgjorte konkurser viser hvor mange konkursboer i erhvervsvirksomheder, der er sluttet i Sø- og Handelsretten eller Skifteretterne, og de periodiseres efter den dato, hvor boslutningen offentliggøres i Statstidende.

Tallene for konkursbegæringer viser hvor mange begæringer om konkurs i en erhvervsvirksomhed, der er indgivet til retterne af en skyldner (egenbegæring) eller en fordringshaver (kreditorbegæring). De periodiseres efter modtagelsesdatoen hos retterne. Begæringerne ligger forud i tid for konkurserklæringerne.

Begreber og definitioner

Konkurs: Retsforfølgning mod en insolvent skyldner, hvorved hele hans formue inddrages til fyldestgørelse af hans kreditorer. Antallet af erklærede konkurser (dekreter) er opgjort ekskl. Færøerne og Grønland. Efter den optællingsbaserede metode (t.o.m. 2009) tælles både personlige konkurser og virksomhedskonkurser. Med den registerbaserede metode (f.o.m. 2009) tælles kun virksomhedskonkurser, dvs. konkurser vedr. et CVR-nummer.

Levetid: For de konkursramte virksomheder opgøres levetiden som forskellen mellem deres registrerede startdato (i CVR/ESR) og datoen for konkursdekretets annoncering i Statstidende. Der offentliggøres dels en gennemsnitlig levetid for månedens konkurser, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4 levetidsgrupper: '0-2 år', '3-5 år', '6-10 år' og '10+ år'.

Branche: En virksomhed er placeret i en branche ud fra dens dominerende aktivitet. Det mest detaljerede brancheniveau kan aggregeres til færre grupper, og i konkursstatistikken anvendes en tilpasset version med 10 grupper. Se under gruppereringer og klassifikationer, for yderligere information om DB07.

Beskæftigelse: Via det Erhvervsstatistiske Register (ESR) findes oplysninger om de konkursramte virksomheders kvartalsvise beskæftigelse. Beskæftigelsesoplysningerne stammer fra eIndkomst-systemet, og der henvises til Statistisk Dokumentation herfor for uddybende information om definitioner og opgørelsesmetode. Beskæftigelsestallene stammer fra seneste tilgængelige afsluttede kvartal. Et nyt kvartals tal er typisk tilgængelige efter cirka 2 måneder, for september er tallene således fra 2. kvartal. Der offentliggøres dels en samlet beskæftigelse i månedens konkursramte virksomheder, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4 beskæftigelsesgrupper: 'Ingen' (dvs. ingen indberetning til ATP), '0-9 ansatte' (0,1 - 9,4), '10-19 ansatte' og 'over 20 ansatte'.

Omsætning: Omsætningen svarer til virksomhedernes samlede salg. Oplysninger om de konkursramte virksomheders årlige omsætning findes i det Erhvervsstatistiske Register (ESR), hvortil de indgår fra Firmaernes køb og salg (også kaldet momsstatistikken). Omsætningstallene stammer fra det seneste afsluttede år. Der offentliggøres dels en samlet årlig omsætning i månedens konkursramte virksomheder, dels en fordeling af det samlede antal konkurser på 4 omsætningsgrupper: 'Ingen' (dvs. ikke momsregistreret), 'under 1 mio. kr.', '1-15 mio. kr.' og 'over 15 mio. kr.' Virksomheder med indberettet negativ omsætning eller indberettet 0 kr. i omsætning tæller i gruppen 'under 1 mio. kr.'.

Enheder

Erklærede konkurser og konkursbegæringer vedrører juridiske enheder (CVR-numre).

Population

Virksomheder, der er erklæret konkurs, eller som er blevet begæret konkurs.

Geografisk dækning

Erklærede konkurser og konkursbegæringer er for hele landet ekskl. Færøerne og Grønland. Den geografiske fordeling ved publicering af erklærede konkurser sker på de fem danske regioner. Fordelinger på landsdele og kommuner heraf kan indhentes ved forespørgsel.

Tidsperiode

Statistikken over erklærede konkurser i dens nuværende form har tal fra 2009. Statistikken over konkursbegæringer har tal fra 2011.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

For erklærede konkurser: - Antal. - Levetid i år. - Omsætning i mio. kr. - Beskæftigelse opgjort som fuldtidsbeskæftigede.

For konkursbegæringer: - Antal.

Referencetid

Referenceperioden for konkursen er den måned, hvor konkursen erklæres (annonceres i Statstidende). Referenceperioden for konkursbegæringen er den uge/måned, hvor begæringen modtagelses hos Skifteretterne/Sø- og Handelsretten.

Hyppighed

Konkurserklæringer offentliggøres månedlig. Konkursbegæringer ugentligt.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Er ikke relevant for denne statistik, idet alle oplysninger indsamles via Statstidende (via dataoverførsel fra CVR) eller trækkes fra det Erhvervsstatistiske Register (konkurserklæringerne), eller Domstolsstyrelsen (konkursbegæringerne).

Statistikken er ikke underlagt nogen EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Alle oplysninger indsamles fra Statstidende (via dataoverførsel fra CVR) eller trækkes fra det Erhvervsstatistiske Register (konkurserklæringerne) eller Domstolsstyrelsen (konkursbegæringerne). Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.