Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Bo Eriksen
39 17 35 52

bhe@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for industri

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres månedstal for Konjunkturbarometer for industri i tabellerne [BARO6-BARO9](http://www.statistikbanken.dk/ 10115). Kvartalstal offentliggøres i tabellerne BARO1-BARO4. Se mere på statistikkens Emneside samt i den samlede grafiske præsentation af den økonomiske og erhvervsmæssige tilstand Konjunkturcyklus.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Erhvervslivet på tværs, Konjunkturbarometre, Konjunkturbarometer for industri, hvor tabellerne BARO1-BARO4 findes med månedlige tal og BARO6-BARO9 findes med kvartalsvise tal.

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere kan via Kundeservice købe sig adgang til mikrodata, via DSTs forskningsservice, der i så fald af-identificeres og således fremstår anonymiseret.

Anden tilgængelighed

Resultatet af månedens undersøgelse sendes til samarbejdspartneren i EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs (DG ECFIN), og publiceres på deres hjemmeside.

På basis af konjunkturindikatorerne for de enkelte variable, beregnes der månedligt data til den grafiske fremstilling Konjunkturcyklus, der fokuserer på konjunkturenes cykliske bevægelse imellem opsving og nedgang.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Grundlæggende foretages der diskretionering i offentliggørelsen af målingsresultaterne ved at sikre at visse brancher med ganske få og store virksomheder aggregeres til bredere branchegrupperinger, hvor enkeltvirksomheder ikke kan identificeres.

Reference til metodedokumenter

Se EU-kommissionens metodepapirer der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkene. Der er udarbejdet skriftlig dokumentation af statistikkens variabler i TIMES4. En fælles tillidsindikator, som beregnes på baggrund af konjunkturbarometrene for industri, bygge og anlæg, detailhandel og serviceerhverv samt forbrugerforventningerne, beskrives i metodedokumentet Tillidsindikator - metodebeskrivelse og analyse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.