Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for industri

Konjunkturbarometret måler månedligt industriens vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Undersøgelsen belyser den faktiske og den forventede udvikling inden for omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning, ordrebeholdning, kapacitetsudnyttelse, investeringsplaner og produktionsbegrænsninger o.a. Pr. oktober 2021 er industriens investeringsforventninger inkluderet i konjunkturbarometrene.

Indholdsbeskrivelse

Konjunkturbarometret for industri er en tendensundersøgelse, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger i industribranchen. Stikprøveundersøgelsen der ligger til grund for statistikken blev grundlagt af Danmarks Statistik pr. oktober 1963, og er en del af EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Inden for rammerne af samme program udføres de månedlige konjunkturbarometerundersøgelser for detailhandel, Bygge- og anlægsvirksomhed, Serviceerhverv og Forbrugerforventninger, samt den halvårlige undersøgelse Industriens investeringsforventninger.

Konjunkturbarometret giver svar på centrale konjunkturmæssige forhold inden for industri. Konjunkturbarometret omfatter således en kvalitativ vurdering af udviklingen gennem de seneste tre måneder og forventninger til de kommende tre måneders udvikling. Variablerne er produktion, beskæftigelse, samlet ordreindgang, eksport ordreindgang, konkurrencesituation på eksportmarkedet, konkurrencesituation på hjemmemarkedet, salgspriser, samlet ordrebeholdninger, eksport ordrebeholdninger, færdigvarelagre, råvarevarelagre, produktionskapacitet, kapacitetsudnyttelse, ordrebeholdningens varighed og produktionsbegrænsninger.

Før juli 2021 blev der også spurgt til investeringsplaner, men dette er blevet erstattet af, at de generelle investeringsforventninger nu er en del af konjunkturbarometrene. I april spørges til investeringsforventningerne året før og indeværende år. Der spørges både til de samlede investeringer og, hvordan de fordeler sig. I oktober spørges der til samlede investering i indeværende år og næste år. Hvert år har således 3 foreløbige tal og ét endeligt tal. I oktober spørges desuden til formålet med investeringerne, samt, hvilke forhold, der har betydning for nye investeringer i samme år og året efter.

Variablerne markeret med Fed skal besvares i det månedlige spørgeskema. I startmåneden af et kvartal (januar, april, juli og oktober) udvides skemaet med et kvartalsvis spørgeskema.

Spørgeskemaet er delt op i sektioner.

I første sektion spørges der om, hvordan udviklingen vurderes at have været for virksomheden over de seneste tre måneder mht. produktion, beskæftigelse, samlet ordreindgang, eksport ordreindgang, konkurrencesituation på eksportmarkedet, konkurrencesituation på hjemmemarkedet salgspriser. Der kan afkrydses en af tre svarmuligheder: Faldende/forringet; Omtrent uændret; Stigende/forbedret.

I anden sektion spørges der på tilsvarende vis til, hvordan udviklingen forventes at blive over de kommende tre måneder, inklusive tællingsmåneden.

I tredje sektion spørges der til samlet ordrebeholdninger, eksport ordrebeholdninger, færdigvarelagre, råvarevarelagre, produktionskapacitet, investeringsplaner, kapacitetsudnyttelse (i procent), ordrebeholdningens varighed (i antal måneder) og produktionsbegrænsninger. Der afkrydses eksempelvis, om samlet ordrebeholdning er for lille; passende; eller for stor, eller endelig om man ingen lagerbeholdning har. Mht. produktionsbegrænsninger vælges en eller flere muligheder: Mangel på arbejdskraft; Mangel på materialer og/eller udstyr; Mangel på efterspørgsel; Finansielle begrænsninger; Anden årsag; eller der vælges Ingen begrænsninger.

I fjerde sektion, der kun er med i april og oktober, spørges der til investeringsforventningerne. I april spørges der for sidste år og indeværende år til Samlede investeringer, - heraf: Maskiner og udstyr, - heraf: Land/bygninger og infrastruktur og -heraf: Immaterielle investeringer. Svarmulighederne er Faldende, Omtrent uændret og Stigende. I oktober spørges der for indeværende år og næste år til Samlede investeringer som ovenfor, mens der også spørges til formål med investeringerne i år og næste år. Her kan der afkrydses en eller flere af fire muligheder: Erstatning af nedslidt materiel eller udstyr, Udvidelse af produktionskapaciteten, Rationalisering af driften og Andre formål. Sidst spørges der i oktober også til forhold der har størst betydning for nye investeringer, her er også afkrydsning af fire muligheder: Udvikling i efterspørgslen, Adgang til finansielle ressourcer eller forventet profit, Tekniske forhold mv. og Andre forhold

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger Dansk Branchekode 2007 (DB07), der stort set svarer til den internationale NACE rev.2 nomenklatur.

Sektordækning

Statistikken omfatter industribrancherne inkluderet råstofindvinding ekskl. olieudvinding.

Begreber og definitioner

Industri: Den del af erhvervslivet som beskæftiger sig med fremstilling af varer. Konjunkturbarometer for Industri omfatter også Råstofindvinding så som udvinding af kalk, grus ol., dog er olieudvinding undtaget.

Konjunkturbarometer: Med analogi til meteorologiens måling af høj- og lavtryk angiver konjunkturbarometeret den øjeblikkelige konjunktursituation. Begrebet anvendes også i tysksprogede lande. På engelsk anvendes begrebet Tendency Survey, og hvad der på dansk kaldes konjunkturindikator, kaldes på engelsk Confidence indicator. Tilsvarende kaldes konjunkturbarometeret også Tillidsbarometeret af visse danske analytikere. Se også under konjunkturindikator.

Konjunkturindikator: Konjunktur refererer til, at markedsøkonomien bevæger sig i svingninger - eller cyklusser - imellem høj- og lavkonjunktur. Højkonjunktur indebærer stigning i produktion, tømning af varelagre og øget beskæftigelse. Lavkonjunktur indebærer svigtende afsætning, øgede lagre og faldende beskæftigelse. En konjunkturindikator, er en pejling af hvor i konjunkturcyklussen økonomien aktuelt befinder sig målt ved fx. omsætning, beskæftigelse eller lagerbeholdning. Se endvidere Sammensat konjunkturindikator.

Sammensat konjunkturindikator: Som navnet siger en sammensætning af konjunkturindikatorer (fx omsætning, beskæftigelse, lagerbeholdning). Der foretages en simpel gennemsnitsberegning, ved at udvalgte indikatorer lægges sammen og divideres med antal indikatorer. Ideen er at give een fælles indikator, der sammenfatter de enkelte indikatorers variationer.

Nettotal: Et indikatortal for den belyste variabel (omsætning, beskæftigelse, priser mv.). I konjunkturbarometerundersøgelsen svarer man typisk kvalitativt om fx. omsætningen forventes at falde, eller stige eller forblive uændret. Der udregnes hvor mange procent, der har svaret på hver af de tre muligheder, således at summen er 100 pct. Det kan fx være 10 pct. faldende, 35 pct. stigende og 55 pct. uændret. Antal procent som har svaret stigende minus antal procent, der har svaret faldende udgør nettotallet - i dette tilfælde 25. Bemærk at enheden pct. bortfalder. Nettotallet er enhedsløst og kan antage værdier over intervallet -100 til + 100.

Enheder

Enhederne i Konjunkturbarometeret er virksomheder bestemt ved faglig enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de faglige enheder ved CVR-nummer og branche. En faglig enhed er således en samling af de arbejdssteder, der har samme branche og er knyttet til samme juridiske enhed.

Population

Målpopulationen for statistikken er virksomheder, som har hovedaktivet inden for industribrancherne, dvs. virksomheder inden for hovedafdeling C Fremstillingsvirksomhed, der dækker branche 10 til 33 i Dansk Branchekode 2007 (DB07), som er en national udvidelse af det internationale NACE rev.2 klassifikationssystem. Under målpopulationen hører også B Råstofindvinding dog uden olieudvinding.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

2005-

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Procent, nettotal og antal måneder.

Referencetid

Konjunkturbarometret spørger til udviklingen de seneste tre måneder og til forventningerne de kommende tre måneder. Referencedatoen er den første dag i tællingsmåneden.

Hyppighed

Månedlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Undersøgelsen er frivillig og kræver derfor ikke indsamlingshjemmel.

Undersøgelse udarbejdes efter aftale med EU Kommissionen. Rammerne for denne type undersøgelser er beskrevet i kommissionsbeslutningen af 12 July 2006 COM (206)379, "The Joint Harmonised European Union Programme on Business and Consumer Surveys".

Indberetningsbyrde

Der er i princippet ingen indberetningsbyrde, da undersøgelsen er frivillig. Vælger man at deltage, er det meningen, at spørgeskemaet skal kunne afkrydses af en ledende person i virksomheden i løbet af et minut. Mindre virksomheder med mindre end 20 ansatte udtrækkes ikke i stikprøven. Virksomheder med fællesadministration af flere CVR-numre inden for samme branchegruppering tilbydes at foretage fællesindberetning over kun et CVR-nummer.

Øvrige oplysninger

Se oplysninger på emneside. Se også EU-kommissionens Guidelines der ligger til grund for konjunkturbarometerstatistikkerne.