Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for industri

Der indsamles hver måned konjunkturbarometeroplysninger fra en stikprøve på ca. 500 industrivirksomheder. Der indberettes via online blanket på http://www.VIRK.dk eller på papirskema. Oplysningerne er overvejende kvalitative omkring ændringer i omsætning, beskæftigelse, lagre, ordre etc. De indsamlede data opregnes fra stikprøven til den samlede opregningspopulation (oftes svarende til udvalgspopulation) vægtet ud fra beskæftigelsesoplysninger, og fordelt på branche- og størrelsesgrupperinger. Indikatorer med sæsonmønster korrigeres herfor.

Kilder

Statistikken er spørgeskemabaseret. Det Erhvervsstatistiske register anvendes til generering og opdatering af stikprøven af virksomheder.

Undersøgelsen udføres som en panelbaseret stratificeret stikprøve på ca. 500 industrivirksomheder som dækker ca. 1000 virksomheder (lokale enheder) ud af branchens samlede antal på ca. 4670 virksomheder med over 20 ansatte. De 500 industrivirksomheder repræsenterer omkring 60 pct. af samtlige ansatte inden for undersøgelsens brancheudvalg. Virksomheder med 200 eller flere beskæftigede udvælges alle. Virksomheder med mellem 20-199 ansatte udvælges tilfældigt, og her stiger sandsynligheden for at blive udtrukket med antallet af beskæftigede i virksomheden.

Pga. frafald opdateres stikprøvepanelet to-tre gange årligt.

Stikprøven er stratificeret i branchegrupper.

Branchegrupperne er:

 • B Råstofindvinding, ekskl. olieudvinding
 • C Industri
 • CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
 • CB Tekstil- og læderindustri
 • CC Træ- og papirindustri, trykkerier
 • CD Olieraffinaderier mv.
 • CE Kemisk industri
 • CF Medicinalindustri
 • CG Plast-, glas- og betonindustri
 • CH Metalindustri
 • CI Elektronikindustri
 • CJ Fremstilling af elektrisk udstyr
 • CK Maskinindustri
 • CL Transportmiddelindustri
 • CM Møbel og anden industri mv.
 • BC. Råstofindvinding og industri. Heraf: Investeringsgodeindustri, Mellemproduktindustri, Fremstilling af varige forbrugsgoder, Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt over de første 2-3 uger af tællingsmåneden

Indsamlingsmetode

Data indsamles ved to metoder. Enten ved papirskema der udsendes med svarkuvert, eller der udsendes e-mail med besked om, at det er tid at logge ind på http://www.Virk.dk for at indberette på online-skema. Indberetterne tilskyndes at indberette online, og har man i en måned indberettet online, sendes der ikke papirskema i næste måned, men ovennævnte e-mailbesked.

Såfremt der ikke er indberettet rettidigt sendes der omkring den 13. i måneden en påmindelse ud pr. brev med ny indberetningsfrist til omkring den 20.

Svarprocenterne er på omkring 81pct. Typisk indløber to tredjedele af besvarelserne før svarfristens udløb, der ligger omkring den 6. i måneden. Den resterende tredjedel af besvarelserne, der indløber i de to efterfølgende uger, medregnes i statistikken.

Vejledning i indberetning kan findes på informationssiden.

Datavalidering

Fejlsøgningen af de indkomne spørgeskemaer er på grund af undersøgelsens karakter, hvor besvarelsen primært er simpel afkrydsning, relativ ukompliceret og alene består af en kontrol vedrørende omfanget af besvarelsen. Besvarelserne på returnerede papirskemaer scannes automatisk. Besvarelser som afvises i den automatiske scanning håndteres ved manuel indtastning. Ved Online-besvarelse tjekker indberetningssystemet http://www.Virk.dk at alle felter er udfyldt, og advarer indberetteren hvis ikke. Visse spørgsmål kan stå ubesvaret med vilje fra indberetterens side og der foretages ikke yderligere validering.

I statistikopgørelsen undersøges datagrundlaget for eventuelle fejl, hvis der en måned viser sig store ændringer i de overordnede totaler eller branchetotalerne. Men typisk skyldes store ændringer, at flere større virksomheder ændrer vurdering i samme retning, eller at enkelte større virksomheder ikke har svaret den pågældende måned.

Databehandling

Virksomhedernes svar vægtes med deres respektive beskæftigelse målt på fultidsansatte. De indkomne besvarelser inden for et stratum fordeles procentmæssigt på besvarelserne stigende, uændret og faldende således at de summer til 100 pct. Gruppen af virksomheder inden for et stratum som ikke har svaret en given måned tildeles samme procentfordeling som gruppen af virksomheder der har svaret, og tæller altså neutralt med. (Teknisk set er der tale om en imputeringsmetode, hvor man antager at virksomhederne der ikke har svaret, ville have svaret som gennemsnittet af de andre).

Herfra opregnes stikprøvens strata til hele opregningspopulationen vægtet efter antal fuldtidsbeskæftigede inden for hver branchegruppering.

Konjunkturindikatoren for en given variabel beregnes som nettotal, dvs. differencen imellem procentandelen af virksomheder (vægtet med antal ansatte), der har svaret stigende og svaret faldende. Nettotallene siger intet om størrelsen af væksten eller tilbagegangen, men indikerer blot, at der forventes en fremgang eller tilbagegang af en overvægt af virksomheder på så mange procent som nettotallet angiver.

Sammensat konjunkturindikator: På basis af et simpelt gennemsnit af vurderingen af produktionsforventninger, vurdering af samlede ordrebeholdninger og vurderingen af færdigvarelagre (indgår med omvendt fortegn) beregnes den sammensatte konjunkturindikator, der betragtes som et nøgletal for sektorens aktuelle situation.

Forventet produktion vurderes for de kommende tre måneder i forhold til de foregående tre måneder. Samlet ordrebeholdninger vurderes ultimo sidste måned og færdigvarelagre vurderes også ultimo sidste måned og indgår i gennemsnittet med negativt fortegn, idet færdigvarelagre over normalt antages at påvirke konjunkturerne negativt og vice versa.

Specielt for spørgsmål om produktionsbegrænsninger, hvor hver enkelt faktor, fx arbejdskraftmangel, enten afkrydses eller ikke afkrydses, beregnes procentandelene af virksomheder, der har krydset af. I procentberegningen vægtes de enkelte virksomheder med deres antal ansatte. Som for de øvrige indikatorer opregnes stikprøveresultatet til at gælde for samtlige virksomheder inden for hver branchegruppering.

Korrektion

Sæsonkorrektion: Danmarks Statistik undersøger indikatorerne for sæsonmønster og korrigerer herfor på samlet industri-niveau. Hvis data er udpunktet (..) i statistikbanken betyder det, at der ikke er fundet sæson i serien.

Brudkorrektion: Indikatorer for beholdning af eksportordrer, samlede ordrer, færdigvarer og råvarer er brudkorrigeret pr juli 2014. Bruddet opstod i anledning af overgang til nye svarformuleringer i spørgeskemaet. Læs videre i dokumentet Brudkorrektion af konjunkturbarometrene pr 2014.