Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for industri

Statistikken er udarbejdet af Danmarks Statistik siden oktober 1963. Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og historiske data for Danmark og andre lande findes på DG ECFINs hjemmeside. Ved hjælp af data fra EU-kommissionens Business and Consumer Survey Programme er det muligt at foretage historiske og geografiske sammenlignede analyser.

Fra oktober 2021 er industriens investeringsforventninger inkluderet i konjunkturbarometrene og i den forbindelse er der foretaget tilbageregning af den tidligere statistik.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og samme statistik udarbejdes i øvrige EU-lande også. Se hjemmesiden for DG ECFIN.

Sammenlignelighed over tid

De enkelte indikatorer i konjunkturbarometerundersøgelsen er sammenlignelige over tid, dog under hensyntagen til nedenstående ændringer igennem historien.

Spørgeskemaundersøgelsen for Konjunkturbarometer for industri blev påbegyndt i oktober 1963 i Danmarks Statistik på en metode udviklet af IFO Instituttet i München. I 1980 blev det tilpasset de spørgsmål, der anvendtes ved de harmoniserede EF-undersøgelser. Frem til 1997 er der løbende sket en tilpasning af spørgsmålene efter ønsker fra EF/EU. Fra 1998 er barometret blevet fuldstændigt harmoniseret med undersøgelserne i de øvrige medlemslande gennem en ændring fra kvartalsvis til månedlig opgørelse. Ved hjælp af historisk data fra EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), er det muligt at sammenligne data over længere tid.

I forbindelse med omlægningen fra kvartalsvise til månedlige opgørelser i 1998 er den anvendte stikprøve reduceret fra ca. 800 til ca. 500 firmaer og statistikken er herefter offentliggjort på mere aggregerede brancheniveauer, ud fra DB93-klassificeringer, end hidtil. På det nye DB93-klassifikationsgrundlag er statistikken ført tilbage til 1. kvartal 1990.

Fra og med januar 2009 er statistikken offentliggjort på baggrund af det reviderede klassifikationssystem DB07.

Pr 2. kvartal 2013 er spørgsmålet om Produktionsbegrænsninger omlagt layoutmæssigt. Dette har medført et niveauskifte, hvor færre svarer "ingen begrænsninger" end tidligere. Hvor stort niveauskiftet er, kan ikke nærmere bestemmes, idet den almindelige konjunkturudvikling også har været medvirkende til et fald fra 1. til 2. kvartal 2013.

Fra og med juli 2014 (3. kvartal) er formuleringen af spørgsmålene i spørgeskemaet ændret for at være i fuld harmoni med DG ECFIN's guidelines. Tidligere var spørgsmålene af typen "Hvordan vurderer du, at udviklingen (fx mht. produktion) i maj-juli har været for virksomheden sammenlignet med februar-april? Sæt kryds i enten mindre; uændret eller større". Nu sammenlignes der ikke længere imellem to 3-månedersperioder. I stedet spørges der: "Hvordan vurderer du, at udviklingen har været for virksomheden over de seneste 3 måneder (maj-juni), Sæt kryds i enten faldende; uændret eller stigende." Ændringerne menes ikke at have indflydelse på resultaterne og der er ikke sporet databrud.

Samtidig er svarmulighederne til spørgsmålet om råvare- og færdigvarelagrenes størrelse ændret fra mindre; uændret eller større til for små; passende eller for store. Endvidere er spørgsmål om ordrebeholdning ændret fra mindre; uændret eller større til ikke tilstrækkelig, tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. I disse tilfælde formodes der at være opstået databrud i større eller mindre grad, som der er korrigeret for. Læs videre i dokumentet Brudkorrektion af konjunkturbarometrene pr 2014.

For industriens investeringsforventninger blev der tidligere spurgt til procentvis ændring i investeringerne. Pr oktober 2021 hvor statistikken er lagt ind under konjunkturbarometrene er de tidligere opgørelser tilbageregnet i de nye tabeller. Det er gjort ved, at den andel der svarede en ændring på mere end 0 pct. er blevet oversat til stigende i den nye terminologi, mens mindre end 0 pct. er sat til faldende. Det er således kun dem, der havde svaret præcis 0 pct. der er oversat til omtrent uændret. Der er derfor betydelige udfordringer med at sammenligne tal fra før 2021 med tal efter 2020. De gamle tabeller er stadig at finde i statistikbanken under investeringsforventningernes arkiv.

Sammenhæng med anden statistik

Konjunkturbarometret for industri supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for industribranchen. Endvidere er konjunkturbarometret for industri sammenligneligt med konjunkturbarometrene for hhv. detailhandel, serviceerhverv samt bygge og anlæg.

Sammenvejet med indikatorer fra tilsvarende konjunkturbarometerundersøgelser for serviceerhverv, detailhandel og bygge og anlæg samt for forbrugerforventningerne dannes med industriindikatorer en Tillidsindikator (Svarende til EU-kommissionens Economic Sentiment Indicator), og en Erhvervstillidsindikator (alene på erhvervene). Tallene offentliggøres i Statistikbanken. Endvidere findes her et metodedokument.

Intern konsistens

Der er konsistens i undersøgelsens datasæt.