Gå til sidens indhold

International organisering og outsourcing

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Helle Månsson
39 17 31 13

hej@dst.dk

Hent som PDF

International organisering og outsourcing

Undersøgelsen belyser væsentlige globaliseringstendenser i form af firmaernes globale organisering og omfanget af outsourcing til udlandet i perioden 2014-2016. Endvidere belyses motiver og barrierer for international outsourcing samt hvilke typer af funktioner og antal job, der er flyttet til Danmark som følge af ændringer i virksomhedernes internationale organisering. Virksomhedernes organisering fordelt på forretningsfunktioner i Danmark samt outsourcing i Danmark indgår også. Statistikken er tidligere indsamlet for perioderne 2009-2011 samt 2001-2006. Undersøgelsen er en del af en fælles europæisk undersøgelse, der er medfinansieret af Eurostat.

Indhold

Undersøgelsen af danske virksomheders internationale organisering og outsourcing er en undersøgelse, der er gennemført med nogle års mellemrum. Den belyser virksomhedernes engagement i globale værdikæder og international sourcing. Undersøgelsen belyser ud over virksomhedernes internationale sourcing, også spørgsmål om virksomhedernes hjemlige outsourcing, fordeling af de ansatte efter forretningsfunktioner, motiver og barrierer for international sourcing samt flytning af virksomhedernes aktiviteter fra udlandet til Danmark.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik er indsamlet ved hjælp af spørgeskemaer fra en population på ca. 3.200 virksomheder med 50 eller flere ansatte. De indberettede data fejlsøges maskinelt og manuelt. Manglende værdier imputeres. Ved imputering tildeles en værdi til en variabel med uønsket værdi, typisk fordi respondenten ikke har indberettet noget i det pågældende felt.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Formålet med statistikken er at belyse danske virksomheders udflytning af forretningsfunktioner til udlandet, samt opgøre antallet af flyttede job. Dens primære målgrupper er ministerier, forskere og brancheorganisationer, som har behov for viden om globaliseringens betydning for dansk erhvervsliv, jobskabelse. Statistikken vil kunne anvendes til forskningsprojekter og analyser, hvori outsourcing er et emne, således som den er anvendt for de tidligere undersøgelser.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken vurderes på grund af vejledningen af respondenterne samt den omfattende fejlsøgning og genkontakt at have en høj grad af præcision for hovedvariablene.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. 11 måneder efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Data fra undersøgelsen vil kunne sammenlignes med data fra de tidligere undersøgelser, som er gennemført i 2007 og i 2012. Endvidere vil det være muligt at sammenligne resultaterne af undersøgelsen med tilsvarende undersøgelser, som gennemføres i en række EU-lande i 2018. Data fra undersøgelsen kan endvidere sammenholdes med data fra Regnskabsstatistik og Generel Firmastatistik for de brancher og størrelsesgrupper, som den dækker.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i International organisering og outsourcing. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Outsourcing. Data kan desuden gøres tilgængelige for forskere.

Læs mere om tilgængelighed