Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk afdeling
Peter Rørmose Jensen
+45 39173862

prj@dst.dk

Hent som PDF

Input-output tabeller

Input-output tabellernes kan med få antagelser aggregeres til DB07 standardgrupperinger. Input-output tabellerne kan således sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker der anvender DB07-standardgrupperingerne. Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes input-output tabeller. Der er i gennem tiden gjort en stor indsats for at input-output tabellerne er sammenlignelige over hele perioden 1966-2011.

International sammenlignelighed

Internationalt set er sammenlignelighed mellem danske og udenlandske input-output tabeller rigtig god, men ikke helt på højde med nationalregnskabets internationale sammenlignelighed. Det skyldes, at der for at opstille en input-output tabel må gøres nogle antagelser, som kan variere mellem lande. Dog tilstræbes det via ESA2010 manualen, at europæiske input-output tabeller har en så høj grad af sammenlignelighed som muligt.

Sammenlignelighed over tid

Input-output tabellerne er baseret på nationalregnskabet og er i lighed hermed sammenlignelige over tid. Implementering af grundlæggende nye internationale retningslinjer vil så vidt muligt medføre tilbagegående revisioner for at sikre sammenligneligheden over tid For 2005 og frem er input-output tabellerne i løbende priser baserede på nationalregnskabets tilgang- og anvendelsestabeller (supply and use tabeller), mens tabellerne for perioden 1966 til 2004 er fremkommet ved tilpasning af et ældre tabelsæt til nye klassifikationer og definitioner, idet der er søgt korrigeret for kendte dataproblemer.

Der gøres opmærksom på, at for perioden 1966-2004 var det ældre tabelsæt allerede resultatet af tilpasninger som følge af tidligere skift i klassifikationer og metoder. Der er således for perioden 1966-2004 langt fra primærstatistiske data til input-output tabellerne i deres nuværende form, hvilket indebærer en del usikkerhed på tallene. Usikkerheden på tabellerne må forventes, at være større jo tidligere år, der betragtes.

Sammenhæng med anden statistik

Da input-output tabellernes brancheklassifikation er som nationalregnskabets, der er afledt af Dansk Branchekode DB07, kan tabellernes værdier sammenholdes med andre statistikker opgjort efter brancher. Sammenligninger med andre statistikker på et detaljeret brancheniveau vil dog ofte vise afvigelser, dels på grund af forskelle i definitionen af variabler, dels som følge af nationalregnskabets ønske om kalenderårsafgrænsning og dets krav til totaldækning af den økonomiske aktivitet. Med henblik på en høj grad af international sammenlignelighed indberettes input-output tabeller med fælles EU-klassifikationer til Eurostat.

Intern konsistens

Input-output tabellernes begrebsapparat sikrer, at der principielt er fuld sammenlignelighed med alle udgivelser af nationalregnskabet.