Gå til sidens indhold

Input-output tabeller

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk afdeling
Peter Rørmose Jensen
+45 39173862

prj@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Input-output tabeller 2019

Input-output tabellerne er en organiseret opstilling af detaljerede økonomisk-statistiske oplysninger og beskriver sammenhænge mellem produktion, import og anvendelser i økonomien for et givet år. En input-output tabel er en yderligere specifikation af nationalregnskabets tre hovedkonti for henholdsvis varer og tjenester, produktion og indkomstdannelse. Tabellerne udgør samtidig grundlaget for opstilling af en såkaldt input-output model, hvormed der kan foretages beregninger af direkte og indirekte sammenhænge i økonomien.

Indhold

Ud fra nationalregnskabets produktbalancer opstilles en tabel, der i pengeværdi beskriver, hvordan varer og tjenester i økonomien er udvekslet mellem udbydere og efterspørgere. Tabellen indeholder detaljerede data for økonomiske strukturer, og muliggør ved opstilling af en input-output model beregninger af direkte og indirekte konsekvenser af ændringer i efterspørgslen.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Opstillingen af input-output tabellen er baseret på "Det Europæiske Nationalregnskabssystem - ENS2010", der er en europæisk udgave af FN's "A System og National Accounts 2008". Datamæssigt er input-output tabellen med få undtagelser udelukkende baseret på nationalregnskabets tilgangs- og anvendelsesmatricer.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Input-output tabeller anvendes fx i Centraladministrationen, brancheorganisationer og konsulentfirmaer dels som en væsentlig del af store makroøkonomiske og generelle ligevægtsmodeller og dels som et selvstændigt værktøj til vurdering af konsekvenser for fx beskæftigelse og CO2-emissioner af ændringer i efterspørgslen i udvalgte dele af økonomien.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er en del usikkerhed på tallene. Den er forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes, og de antagelser der gøres ved opstillingen af nationalregnskabet og input-output tabellerne. Den begrebsmæssigt konsistente og over tid ensartede bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden på nationalregnskabstallene. Især betyder sammenstillingen af primærkilderne i et samlet system, at der i mange tilfælde afsløres fejl, der således ikke slår igennem i de endelige nationalregnskaber eller input-output tabeller.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Usikkerheden på de to seneste år i serien af input-output tabeller med 69 brancher er større end tabeller på det fulde 117 brancheniveau. Tabellen for 2020 er under indflydelse af de betydelige økonomiske forandringer som Covid-19 har bragt med sig, og er derfor behæftet med ekstra stor usikkerhed.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Input-output tabellerne udkommer punktligt en gang om året samtidig med det endelige nationalregnskab. Offentliggørelsestidspunktet ligger knap tre år efter udløbet af referenceåret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Input-output tabellernes kan med få antagelser aggregeres til DB07 standardgrupperinger. Input-output tabellerne kan således sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker der anvender DB07-standardgrupperingerne. Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes input-output tabeller. Der er i gennem tiden gjort en stor indsats for at input-output tabellerne er sammenlignelige over hele perioden 1966-2011.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Input-output data formidles for det meste på internettet via https://www.statistikbanken.dk og input-output emne siden https://www.dst.dk/inputoutput i forskellige filformater. Sidstnævnte er lettere at bruge, fordi udtræk af input-output data fra Statistikbanken kræver en vis viden om, hvad man leder efter.

De stærkt aggregerede input-output tabeller, der er offentliggjort i Statistisk Årbog og Statistisk 10-års-oversigt giver et hurtigt overblik over materialet

Læs mere om tilgængelighed