Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk afdeling
Peter Rørmose Jensen
+45 39173862

prj@dst.dk

Hent som PDF

Input-output tabeller

Ud fra nationalregnskabets produktbalancer opstilles en tabel, der i pengeværdi beskriver, hvordan varer og tjenester i økonomien er udvekslet mellem udbydere og efterspørgere. Tabellen indeholder detaljerede data for økonomiske strukturer, og muliggør ved opstilling af en input-output model beregninger af direkte og indirekte konsekvenser af ændringer i efterspørgslen.

Indholdsbeskrivelse

En input-output tabel giver en detaljeret beskrivelse af samfundets produktionsstruktur og anvendelse af varer og tjenester. Tabellen kan således opfattes som en yderligere specifikation af nationalregnskabets 3 hovedkonti for henholdsvis produkter (varer og tjenester), produktion og indkomstdannelse. Input-output tabellen udgør derfor en integreret del af nationalregnskabsstatistikken og er konsistent med nationalregnskabet såvel i enkelte år som over tid.

Når input-output tabellen alligevel indtager en særstilling i forhold til de øvrige nationalregnskabsdata, skyldes det deres umiddelbare anvendelighed som grundlag for en bestemt type økonomisk model, den såkaldte input-output model. En input-output model er en matematisk omskrivning af en input-output tabel. Modellen er af natur helt lineær og derfor enkel at anvende. Ved at tage højde for de indbyrdes afhængigheder mellem brancherne i økonomien kan modellen fortælle hvor store virkninger der er på alle branchernes produktion af en ændring i efterspørgslen i en enkelt branche.

Input-output tabellernes analytiske muligheder bliver væsentligt forøget, når de fx via en input-output model kan kombineres med supplerende datasystemer, der er konsistente med tabellernes opbygning i den forstand, at de i mindst en dimension har en klassifikation tilfælles med input-output tabellerne.

Tabellerne udarbejdes i såvel løbende priser som foregående års priser og dækker på nuværende tidspunkt hele perioden fra 1966 til 2018. Tabellerne findes også i en reduceret udgave, som indeholder færre brancher med til gengæld på nuværende tidspunkt er opdateret til 2020. Der udgives i Statistikbanken tabellen IOVB som indeholder importkorrigerede vækstbidrag, som er beregnet med en input-output model baseret på input-output tabellerne.

Grupperinger og klassifikationer

Da input-output tabellerne er så tæt integreret med det endelige nationalregnskab er klassifikationer og grupperinger også de samme.

Dansk Branchekode 2007 (DB07), der er en dansk udgave af de internationale nomenklaturer EU's NACE, Rev. 2 og FN's ISIC, Rev. 4, indeholder en række standardgrupperinger: 127-, 36-, 19,- og 10-grupperingen.

Husholdningernes forbrug såvel som den individuelle del af det offentlige forbrug findes i input-output tabellerne opdelt efter COICOP klassifikationen, mens den kollektive del af det offentlige forbrug er opdelt efter COFOG klassifikationen.

Det endelige nationalregnskabs 117-branchegruppering svarer - med få afvigelser - til 127-standardgrupperingen og nationalregnskabets 117 brancher kan aggregeres til de øvrige standardgrupperinger. Nationalregnskabstal kan således sammenlignes og anvendes i forbindelse med andre statistikker der anvender DB07-standardgrupperingerne.

Sammenligninger med andre statistikker på et detaljeret erhvervsniveau vil dog ofte vise afvigelser, dels på grund af variabel-definitionsforskelle dels som følge af nationalregnskabets ønske om kalenderårsafgrænsning og dets krav til totaldækning af den økonomiske aktivitet.

Internationalt set findes en høj grad af sammenlignelighed i forhold til andre landes nationalregnskaber, da det danske nationalregnskab er udarbejdet i henhold til ENS2010-retningslinierne.

Sektordækning

Alle brancher i henhold til Dansk Branchekode 2007 (DB07). Dog er det mest detaljerede offentliggørelsesniveau for input-output tabellerne de 117 brancher, som også det endelige nationalregnskab arbejder med, hvor et antal af brancherne er særlige nationalregnskabsbrancher.

Begreber og definitioner

Nationalregnskabets udarbejdes i overensstemmelse med definitionerne i EU's "Det Europæiske Nationalregnskabssystem - ENS2010", der er en europæisk udgave af FN's "A System og National Accounts 2008". Kapitel 9 i ENS manualen udstikker rammerne for opstilling af supply / use tabeller og hvordan disse bruges som grundlag for opstilling af input-output tabeller.

Enheder

Input-output tabellerne udspringer af det endelige nationalregnskab og de relevante enheder er derfor de samme som her. Enheden i nationalregnskabets brancher er principielt den lokale faglige enhed, arbejdsstedet, som er den mindste enhed, der kan opstilles en produktionskonto for. Denne enhed kaldes den funktionelle enhed og den adskiller sig fra den institutionelle enhed, der normalt udgøres af firmaet, som er den økonomiske og beslutningsmæssige enhed. Mens funktionelle enheder klassificeres i brancher, klassificeres institutionelle enheder i nationalregnskabet alene efter institutionel sektor.

Population

Alle enheder der udøver dansk økonomisk aktivitet

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Input-output tabellerne findes for alle år siden 1966. Tabellerne følger udgivelsen af det endelige nationalregnskab, og det seneste er således på nuværende tidspunkt 2019. Dog findes også tabeller for årene 2020 og 2021, dog kun for 69 brancher.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Input-output tabellerne opgøres i 1000 kr. Der opstilles tabeller i såvel løbende priser som foregående års priser.

Referencetid

Input-output tabellerne refererer til kalenderår. Strømstørrelserne i tabellen dækker transaktioner, der har fundet sted i løbet af året. Beskæftigelsesoplysningerne svarer til årsgennemsnit.

Hyppighed

Årligt som det endelige årlige nationalregnskab.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik §§ 6 og 8 - 12.

Europa-Parlamentes og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte indberetningsbyrde, idet input-output tabeller afledes af det endelige nationalregnskab.

Øvrige oplysninger

Input-output tabeller har sin egen emneside

En introduktion til såvel nationalregnskab som input-output tabeller findes i lærebogsform i Bent Thage & Annette Thomsen: "Nationalregnskabet", Serien Erhverv og samfund, Handelshøjskolen Forlag, 2004 og i Christen Sørensen: "Nationalregnskab, betalingsbalance og udenrigshandel" Serie:Økonomisk samfundsbeskrivelse, Forlaget Systime Academic, 2003.