Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Industriens Miljøbeskyttelsesudgifter er en årlig opgørelse af danske industrivirksomheders udgifter til direkte miljøbeskyttelse opgjort i mio. kr. Statistikken opdeles på branche, miljøformål og udgiftstype (drift eller investering)

Indholdsbeskrivelse

Statistikken beskriver danske industrivirksomheders direkte udgifter til miljøbeskyttelse. Der sondres mellem driftsudgifter og investeringer.

Driftsudgifter til miljøbeskyttelse rapporteres enten som interne driftsudgifter eller køb af tjenester og varer direkte til brug for miljøbeskyttelse. På investeringssiden opdeles der efter investeringer i forebyggelse og investeringer i bekæmpelse. For forebyggende investeringer angives alene værdien af "miljøkomponenten". Evt. ekstraomkostninger til varekøb som forbrug i produktionen som følge af miljøkrav indgår ikke i statistikken.

Der angives beløb samt hvilket miljøområde udgiften vedrører: Beskyttelse af luftkvalitet og klima, Spilde- og regnvandshåndtering, Affaldshåndtering og genindvinding, Reduceret energi- og varmeforbrug eller Anden/tværgående aktivitet vedr. miljøbeskyttelse.

Resultatet af undersøgelsen indgår i den samlede opgørelse af miljøbeskyttelsesudgifter, hvilket er et modul i Grønt Nationalregnskab

Vejledning til udarbejdelsen er i EU manual EPEA_manual.

Grupperinger og klassifikationer

Brancherne i statistikken følger den danske branchenomenklatur DB07, og omfatter 2-cifrede brancher 06-36, hvilket er råstofindvinding, fremstilling og forsyning

Miljøområderne følger de europæiske standarder for klassifikation af miljøbeskyttelsesområder, CEPA (Classification of Environmental Protection Activities) samt et område fra CreMa (Classification of ressource management activities)

Konkret dækkes følgende områder: Beskyttelse af luftkvalitet og klima, Spilde- og regnvandshåndtering, Affaldshåndtering og genindvinding, Reduceret energi- og varmeforbrug og Anden/tværgående aktivitet vedr. miljøbeskyttelse.

Udgifterne opdeles i interne driftsudgifter, køb af tjenesteydelser (og varer), bæredygtige investeringer og investeringer til slut-rensning (end- of pipe)

Sektordækning

Fremstillingsindustrien samt råstofindvinding samt dele af forsyningssektoren, DB07 branche 06-36

Begreber og definitioner

Eksterne miljøbeskyttelsesudgifter: Køb af miljøbeskyttelsestjenester omfatter alle udgifter til eksterne aktører som modydelse for tjenesteydelser, der har til formål at forebygge eller bekæmpe udledningen af forurenende stoffer eller genoprette tidligere aktiviteters miljøbelastning. Det kan fx være betalinger for indsamling og behandling af affald og spildevand, betalinger i forbindelse med jordsanering, kontrolafgifter til offentlige myndigheder, betalinger til miljøkonsulenter i forbindelse med fx miljøoplysning samt betaling til eksterne konsulenter i forbindelse med miljøcertificering eller drift af miljøudstyr.

Interne miljøbeskyttelsesudgifter: Interne driftsudgifter til miljøbeskyttelse kan være lønudgifter (fx miljøkoordinatorer), generel miljøplanlægning, interne udgifter i forbindelse med ISO14001 certificering, omkostninger i forbindelse med eget personale og betalinger for operationel leasing. De vedrører fx drift og vedligeholdelse af miljøudstyr, måling og overvågning af forureningsniveauer, miljøoplysning og -uddannelse samt forskning og -udvikling. Lønudgifter omfatter bruttolønomkostninger, inkl. arbejdsgiverbidrag til pensionsomkostninger og andre omkostninger til social sikring. Ligeledes indgår virksomhedernes udgifter til miljøbeskyttelsesforskning. Det skal bemærkes, at der alene er tale om udgifter i forbindelse med de fysiske miljømæssige omgivelser dvs. at tiltag, som primært sigter mod en forbedring af arbejdsmiljøet ikke skal regnes med i udgifterne.

Investeringer i forebyggelse af miljøbelastning: Investeringer i forebyggelse af miljøbelastning omfatter investeringer i ”renere teknologi”. Der er tale om investeringer i udstyr og foranstaltninger, der foretages med det formål enten at gøre eksisterende produktionsanlæg mere miljørigtige eller at prioritere miljøhensynet ved indkøb af nye produktionsanlæg. Det vil sige, at det er investeringer i foranstaltninger, der påvirker selve produktionsprocessen fx lukkede vandsystemer, recirkulation af procesgas og modløbsrensning. Det samlede beløb anføres sammen med andelen, der tilskrives miljøbeskyttelse, sådan at beløbet udtrykker en nettoinvestering i miljbeskyttelse.

Investeringer i forureningsbekæmpelse: Investeringer i forureningsbekæmpelse omfatter de såkaldte end-of-pipe løsninger. Det er foranstaltninger, der behandler virksomhedens potentielt forurenede udledninger efter, at de er skabt, men før de kommer ud i det eksterne miljø. Det vil sige foranstaltninger, der ikke direkte påvirker selve produktionsprocessen. Det vil typisk være filtre til røgrensning, renseanlæg til spildevand, affaldsforbrænding eller intern genanvendelse af affaldsprodukter. Kun det samlede beløb anføres Denne type af investeringer kan betragtes som rene miljøinvesteringer, da deres primære formål altid er at bekæmpe produktionens indvirkninger på miljøet, at forhindre en forureningsspredning eller at måle forureningsniveauet.

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed.

Population

Statistikken dækker alle virksomheder inden for råstofudvinding, fremstilling og forsyning, dvs. DB07 gruppe 05-36

Geografisk dækning

Statistikken dækker industrivirksomheder (råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og forsyning) i Danmark.

Tidsperiode

Den seneste statistik dækker 2022. Statistikken har været udarbejdet siden 2009, men der er kun offentliggjort tal for 2014 og fremad.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Miljøbeskyttelsesudgifter opgøres i mio. kr.

Referencetid

Referencetiden for statistikken er kalenderåret.

Hyppighed

Statistikken gennemføres årligt, idet der dog er skiftet til kun at indsamle data hvert andet år.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Statistikken er lovpligtig i henhold til EU forordning 691/2011 om miljøregnskaber. Industriens miljøbeskyttelsesudgifter udgør en delmængde heraf

Indberetningsbyrde

Indberetningsbyrden er opgjort til 122.000 kr. Der er ingen respondentbyrde i årene hvor der ikke er dataindsamling.

Øvrige oplysninger

Grønt Nationalregnskab.

Om indberetningen.