Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Ole Olsen
39 17 38 63

olo@dst.dk

Hent som PDF

Industriens miljøbeskyttelsesudgifter

Data indsamles hvert andet år fra virksomheder ved spørgeskemaundersøgelse. Alle virksomheder med over 50 ansatte indgår samt enkelte mindre virksomheder hvor der statistisk er behov.

Data fejlsøges bl.a. ift. tidligere års indberetning. Når data er valideret imputeres for mindre virksomheder til endeligt resultat. For branche 36 (vandforsyning) estimeres udgifterne. Omk. til forskning i miljøbeskyttelse er fra forskningsstatistikken.

For år uden dataindsamling beregnes data ud fra tidligere års data, forskydninger i omsætning jf. den foreløbige regnskabsstatistik samt statistikken om Industriens investeringsforventninger.

Kilder

Statistikken gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige virksomheder med minimum 50 ansatte indenfor primært industri udvælges. For nogle brancher vælges også virksomheder med færre end 50 ansatte for at sikre et kvalificeret beregningsgrundlag. I alt indsamles data for ca. 1.000 virksomheder som dækker ca. 75 pct. af den økonomiske aktivitet i målpopulationen.

Resultatet for branche 36, vandforsyning bygger på estimater. Udgifter til forskning i miljøbeskyttelse medregnes i driftsudgifterne. Beløbene er baseret på statistik for forskning og udvikling

Indsamlingshyppighed

Data indsamles hvert andet år, senest for 2022.

Indsamlingsmetode

Undersøgelsen gennemføres som et websurvey, hvor virksomhederne indberetter digitalt via http://www.VIRK.dk

Datavalidering

Hvor hovedparten af udgifterne er placeret som "ikke fordelbare" undersøges ved kontakt til virksomheder generelt, om der kan ske en mere præcis allokering. Mindre beløb fordeles på de øvrige miljøformål.

Desuden sammenholdes virksomhedernes udgifter til miljøbeskyttelse med deres omsætning, for på denne måde at fange grove fejl i data, hovedsageligt 1000-tals fejl.

Der sammenlignes endvidere med besvarelser fra foregående år.

Databehandling

Efter fejlsøgningsproceduren sammenstilles data på virksomhedsniveau med data fra Regnskabsstatistikken. For virksomheder som alene findes i regnskabsstatistikken imputeres miljøbeskyttelsesudgifter ud fra udgifter pr. ansat, for på denne måde dels at korrigere for at små virksomheder ikke indgår i dataindsamlingen, dels at korrigere for bortfald i dataindsamlingen.

I år uden dataindsamling korrigeres de indsamlede data for driftsudgifter for året før med udvikling i virksomhedernes omsætning, jf, regnskabsstatistikken. For investeringsudgifterne korrigeres med oplysninger fra Industriens investeringsforventninger, hvor der dels er indikationer på den generelle investeringsudvikling blandt virksomhedskategorier, dels er en særlig kategori for investeringer i miljø og sikkerhed. Herefter gennemføres imputering som i tællingsår.

For især investeringsudgifterne er der usikkerhed knyttet til opgørelsen i år uden dataindsamling.

Korrektion

Den foretages ingen fast årlig korrektion.