Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrættens økonomi og beskæftigelse

Statistikken er en årlig opgørelse af økonomiske og beskæftigelsesmæssige nøgletal fordelt på idrætsbrancher, herunder omsætning, lønsum og antal fuldtidsbeskæftigede.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder følgende økonomiske og beskæftigelsesmæssige nøgletal for idrætsbrancherne:

 • Omsætning i mio. kr.
 • Eksport i mio. kr.
 • Import i mio. kr.
 • Lønsum i mio. kr.
 • Antal årsværk (fuldtidsbeskæftigede)
 • Antal gennemsnitsbeskæftigede
 • Kommunale udgifter (1.000 kr.)
 • Kommunale udgifter (kr.) pr. indbygger
 • Elevtal, tilgange og dimittender på idrætsuddannelserne
 • Gennemsnitshusholdningernes idrætsforbrug

Idrætsbeskæftigelse

Nøgletallet for gennemsnitlig antal beskæftigede er en gennemsnitsberegning af antal beskæftigede personer pr. dag i året. En person indgår således i beregningen af beskæftigede med det præcise antal dage, hvor personen er beskæftiget. Årsværk (fuldtidsbeskæftigede) er antal årsværk på arbejdsstedet i årets løb. Antallet af årsværk beregnes ved at sætte de betalte timer i forhold til det maksimale antal løntimer i året ved en ugentlig beskæftigelse på 37 timer (1.924 timer).

Idrætsuddannelser

Statusopgørelsen vedrørende idrætsuddannelser opererer med Alle elever, tilgang og fuldført (dimittender). * Alle elever * svarer til det samlede elevtal som gjorde sig gældende det relevante år for de pågældende uddannelser. Tilgang kommer af værdisættet TILG_ART og svarer til summen af elever med

 • Uddannelse tilgang
 • Uddannelsesgenstart, fortsætter på samme institution
 • Uddannelsesgenstart, fortsætter på samme institution

Fuldført tager udgangspunkt i TIMES variablen AUDD der godtgør om eleven har færdiggjort en uddannelse eller ej. Om uddannelsen er kompetencegivende eller ej indgår ikke i statistikken. 4522 Fitnessinstruktør svarer som den eneste til en ”ikke kompetencegivende” erhvervsfaglig uddannelse men indgår alligevel i summen af erhvervsfaglige uddannelser, grundet idrætsrelationen.

Grupperinger og klassifikationer

Der anvendes en række grupperinger og klassifikationer til opgørelsen af idrættens økonomi, uddannelse, forbrug og beskæftigelse.

Brancher

Statistikkens branchegruppering følger Dansk Branchekode 2007 (DB07) og inddeles under R93 Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter, i brancherne:

 • 931100 Drift af sportsanlæg
 • 931200 Sportsklubber
 • 931300 Fitnesscentre
 • 931900 Andre sportsaktiviteter

De udvalgte brancher følger EU-Kommissionens statistiske definition af idræt, den såkaldte Vilnius definition.

Kommunale udgifter

De kommunale udgifter til idræt, i tabellerne IDRFIN01 og IDRFIN02, fordeles efter funktioner i kommunernes budget- og regnskabssystem:

 • 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg
 • 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter
 • 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Ovenstående tre funktioner er et udpluk af kommunernes fulde liste af kommunale udgiftsfunktioner, som bl.a. findes i tabellen REGK31.

Kommunale udgifter til idræt fordeles ligeledes efter Dranst i kommunernes budget- og regnskabssystem, herunder:

 • 12 Driftskonti inkl. statsrefusion (sum af 1 driftskonti og 2 statsrefusion)
 • 3 Anlægskonti

Uddannelse

Idrætsbeskæftigelse efter uddannelsesniveau i tabel IDRBES03 følger DISCED-15, uddannelsesniveau.

Elevtal på fuldtids idrætsuddannelser efter uddannelsestype i tabel IDRUDD01 følger DISCED-15, uddannelsestype, (igangværende uddannelser). Sammenhængen mellem de uddannelsestype og uddannelsesniveau for denne statistik er følgende:

Erhvervsfaglige uddannelser

 • 812 Faglærer i idræt (privat udd.)
 • 4522 Fitnessinstruktør
 • 4615 Greenkeeper (tilføjet fra 2020)

Professionsbacheloruddannelser

 • 5151 Fysioterapi, prof.bach.
 • 5153 Ergoterapi, prof.bach.
 • 5476 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
 • 5863 Sportsmanagement (overbygning), prof.bach.
 • 5864 Sport management (overbygning), prof.bach.

 • 5715 Leisure management, prof.bach.

 • 5761 Leisure management, prof.bach.
 • 5762 Bachelor of Leisure Management, prof.bach.

Bacheloruddannelser

 • 8253 Idræt/idræt og sundhed, bach.

Kandidatuddannelser

 • 7144 Ergoterapi, kand.2år
 • 7183 Fysioterapi, kand.2år
 • 8256 Idræt/Idræt og sundhed, kand.2år
 • 8258 Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab, kand.2år
 • 8259 Humanfysiologi, kand.2år
 • 8250 Legemsøvelser, kand.
 • 8257 Idrætsteknologi, kand.2år

Idrætsbeskæftigelse

Idrætsbeskæftigelse efter arbejdsfunktion er baseret på Danmarks Statistiks Fagklassifikation (DISCO-08).

Idrætsforbrug

Idrætsforbruget grupperes efter socioøkonomisk status, husstandstype, husstandenes samlede indkomst, boligform, region og alder. Til opgørelse af idrætsforbruget efter forbrugsgruppe i tabel IDRFU01, anvendes Danmarks Statistiks version af den europæiske klassifikation af individuelt forbrug efter formål ECOICOP.

Tøj og sko

 • 03.1.2.19.11: Sports- og fritidsbeklædning, badetøj o.l. til mænd
 • 03.1.2.29.11: Sports- og fritidsbeklædning, badetøj o.l. til kvinder
 • 03.1.2.31.81: Sports- og fritidsbeklædning, badetøj o.l. til drenge
 • 03.1.2.32.91: Sports- og fritidsbeklædning, badetøj o.l. til piger
 • 03.2.1.11.11: Sko, også sport til mænd
 • 03.2.1.21.11: Sko, også sport til kvinder
 • 03.2.1.31.11: Sko, også sport til drenge
 • 03.2.1.31.21: Sko, også sport til piger

Sportsudstyr

 • 09.2.1.31.21 Tilbehør til båd
 • 09.3.1.23.51 Bolde ej badebolde
 • 09.3.2.11.11 Udstyr mv. til golf
 • 09.3.2.11.21 Udstyr mv. til fodbold og håndbold
 • 09.3.2.11.31 Udstyr mv. til badminton og tennis
 • 09.3.2.21.21 Udstyr mv. til øvrige sportsgrene
 • 09.3.2.31.11 Rep. af sports-, fiske-, jagt- og campingudstyr

Medlemsskab og entre

 • 09.4.1.11.11 Sportskampe;
 • 09.4.1.13.11 Svømmehal, badeland, friluftsbad
 • 09.4.1.21.21 Fitness mv.
 • 09.4.1.21.31 Øvrig deltagelse i sport, leje af bane o.l.

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Omsætning: Indtægter ved salg af produkter og tjenesteydelser, der kommer fra firmaets primære drift.

Eksport: Består af salg til lande i og udenfor EU plus andre varer og ydelser, som sælges momsfrit. Eksport er beregnet som omsætning fratrukket indenlandsk salg.

Import: Værdien af vare- og ydelseskøb i udlandet.

Lønsum: Den årlige lønsum defineres på arbejdsstedsniveau som summen af de ansattes A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og samlede bidrag til pensionsordninger. Desuden tillægges ATP-bidrag og værdien af frynsegoder. Refusioner fra kommunen til arbejdsgiveren for dennes udbetaling af barsels- og sygedagpenge fratrækkes.

Jobs ultimo november: Job der er på arbejdsstederne ultimo november. Samtlige job indgår uanset om det drejer sig om hovedjob, bijob, tertiære job osv.

Fuldtidsbeskæftigede:

Enheder

Statistikkens enheder er idrætsbranchernes virksomheder.

Population

Økonomien og beskæftigelsen i idrætsbrancherne.

Geografisk dækning

Danmark. Christiansø indgår ikke i opgørelserne vedrørende kommunale udgifter.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2013 og frem.

Basisperiode

2015.

Måleenhed

Idrætsbranchernes virksomheders aggregerede økonomiske tal, måles i mio.kr. Idrætsbranchernes virksomheders aggregerede beskæftigelsestal, måles i antal jobs og i antal fuldtidsbeskæftigede (årsværk) og antal gennemsnitsbeskæftigede. Idrætsforbruget for husstandende måles i kr.

Referencetid

Virksomhedernes økonomiske nøgletal er opgjort på baggrund af regnskabsoplysninger for hele året. Det samme er antal fuldtidsbeskæftigede, mens antal jobs er opgjort ultimo november.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data stammer fra andre offentlige myndigheder og eksisterende registre og indsamles med hjemmel i Lov om Danmarks Statistik.

Indberetningsbyrde

Der er ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Danmarks Statistik udvider dækningen på idrætsområdet under emnerne Idrættens økonomi og beskæftigelse, Idrætsudøvelse og Idrættens infrastruktur og ressourcer. Desuden er en ny kulturvaneundersøgelse under udvikling, og de første nye resultater fra denne forventes at være klar i 2019.