Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur. Erhvervsstatistik.
Søren Østerballe
23 42 32 97

srb@dst.dk

Hent som PDF

Idrættens økonomi og beskæftigelse

Statistikken er baseret på fejlsøgte registerdata, som vurderes at være af høj kvalitet, jf. de relevante statistikdokumentationer. Der eksisterer ingen decideret kvalitetsmåling af statistikken, ligesom der ikke er foretaget nogen usikkerhedsberegninger.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på grunddata, der er fejlsøgt og rettet i forbindelse med udarbejdelse af andre statistikprodukter. For en vurdering af den samlede præcision henvises til de relevante statistikdokumentationer.

For en beskrivelse af metode, dataindsamling og bearbejdning for resultaterne vedr. danske husstandes forbrug, herunder idrætsforbruget, henvises der til dokumentationen for Forbrugsundersøgelsen.

Det er vigtigt at pointere, at detaljeringsgraden for forbrugsgrupperne, som indgår i beregningen af idrætsforbruget, er meget høj (på det 8-cifrede niveau) – hvorfor der her er tale om en højere usikkerhed i forbrugsestimaterne end for usikkerheden for de forskellige varegrupper, som kan findes på https://www.dst.dk/forbrug på fem cifret niveau. Jo mere detaljeret forbrugsvaregrupper er, jo større usikkerhed er forbundet med estimaterne. Følgende grupper er ikke medtaget i estimaterne, da de er forbundet med meget stor usikkerhed og som desuden kan have stor indflydelse på det samlede idrætsforbruget:

  • 09214111 Heste, ponyer og tilbehør
  • 09213111 Både, joller, alle slags, køb/salg

Stikprøvestørrelsen bliver mindre når stikprøven brydes ned på socioøkonomisk status, husstande, samlet indkomst, boligform, region og alder. Fordelingen inden for de enkelte grupper følger så vidt muligt den virkelige fordeling i befolkningen med forbehold for afvigelser. Nogle stikprøvegrupper vil hermed blive meget små, eller være underrepræsenteret, hvilket skaber større varians og usikkerhed forbundet med estimatet af idrætsforbruget. IDRFU02 er et godt eksempel, hvor stikprøven for arbejdsløse er på omtrent 20 respondenter, sammenlignet med fx pensionist, efterlønmodtager, som omfatter en stikprøve på over 600 respondenter.

Formålet med forbrugstabellerne er at belyse forholdet mellem det gennemsnitlige idrætsforbrug og det samlede forbrug i forbrugsundersøgelsen for forskellige husstandstyper. Det er ikke hensigtsmæssigt at betragte de konkrete beløb som værende præcise estimater for idrætsforbruget, da der er tale om en stikprøve med tilhørende statistisk usikkerhed. Denne usikkerhed kan være betydende ved små stikprøvestørrelser og ved fordelinger/analysevariable med lille sammenhæng/kovarians med idrætsforbruget.

For præcisionen i idrætsbeskæftigelse henvises der til dokumentationen for Kvartalsopdelt Arbejdsstyrkestatistik.

Stikprøveusikkerhed

Der vil være usikkerhed forbundet med stikprøven i forbrugsundersøgelsen.

Anden usikkerhed

For en vurdering af andre usikkerheder henvises til de relevante statistikdokumentationer.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken er baseret på fejlsøgte registerdata, som vurderes at være af høj kvalitet. Der eksisterer ingen decideret kvalitetsmåling af statistikken, ligesom der ikke er foretaget nogen usikkerhedsberegninger. For en vurdering af kvaliteten af de bagvedliggende datakilder henvises til de relevante statistikdokumentationer.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.